งาน วันสัญญา ธรรมศักดิ์ประจําปี 2560

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงาน วันสัญญา ธรรมศักดิ์ประจําปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ และกองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ กําหนดจัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ประจําปี 2560

ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น.

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 

โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญชวนหน่วยงานใช้พานพุ่มประดิษฐ์ จากเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา หนังสือ ฯลฯ เมื่อหลังเสร็จสิ้นพิธีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะนําไปมอบให้โรงเรียนที่ ขาดแคลนต่อไป

 

กําหนดการ

------------------------------------------

ณ บริเวณลานอนสาวรีย์ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
พิธีสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

เวลา ๐๗.๓๐ น. - ผู้มีเกียรติมาถงบริเวณงานและลงทะเบียน

เวลา ๐๗.๕๕ น. - พระสงฆ์เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

เวลา ๐๘.๐๐ น. - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ - ถวายสังฆทาน - พระสงฆ์อนุโมทนา

เวลา ๐๘.๓๐ น. - พิธีวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ (ใช้พานพุ่มประดิษฐ์ จากเครื่องเขียน,อุปกรณ์กีฬา,หนังสือ เพื่อนําไปมอบให้ โรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป)

 

ห้องสัมมนากลาง สถาบนเอเชียตะวนออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เวลา ๐๙.๑๕ น. - ชมวีดีทัศน์ชีวประวัติและผลงานของ ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

เวลา ๐๙.๓๐ น. - ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์กรัยวิเชียร ประธานในพิธีมอบรางวัล นักศึกษากฎหมายดีเด่น - พิธีมอบรางวัลเรียนดี “ธรรมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์”

เวลา ๑๐.๓๐ น. - การปาฐกถา ในหัวข้อเรื่อง “นโยบายชาตินิยมของสหรัฐกับอาเซียนและประเทศไทย”
โดย ดร.สุรินทร์พิศสุวรรณ ธรรมศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลา

๑๑.๓๐ น. - ผู้มีเกียรติรับประทานอาหารกลางวัน

 

ณ ห้องอาหาร สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
การเสวนา หัวข้อ “ทิศทางประเทศไทย ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่” 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนา

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. - กล่าวนําโดย คุณสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. - การเสวนา หัวข้อ “ทิศทางประเทศไทย ภายหลังการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่” วิทยากรร่วมเสวนา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
2. รองศาสตราจารย์ดร.กิตติประเสริฐสุข ผู้อํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายต่างประเทศ
3. อาจารย์ดร.ธร ปิติดล อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
4. คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิเสรีภาพ

ดําเนินการเสวนาโดย อาจารย์ชาลินี สนพลาย อาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนความคดเห็น

เวลา ๑๖.๐๐ น. - สรุปประเด็น โดยผู้ดําเนินรายการ