ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ คนปากมูน “ก้าวสู่การสร้างอธิปไตยทางพลังงาน”

 
 
เรียนเชิญทุกท่าน 
 
ร่วมงาน ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ คนปากมูน “ก้าวสู่การสร้างอธิปไตยทางพลังงาน”
 
ด้วยสมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล ร่วมกับองค์กรประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ ที่อุณหภูมิโลกนับวันแต่จะเพิ่มขื้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดแผนการรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้ชาวบ้านปากมูนเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ควบคู่กับการรักษาพื้นที่ป่า จึงเป็นมาตรการ ที่เป็นรูปธรรม ที่แสดงถึงศักยภาพของชาวบ้านปากมูนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้เอง
 
ดังนั้น เพื่อมีส่วนร่วมในการจำกัดอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงเกิน ๑.๕ องศาเซลเซียส จึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดการ “ก้าวข้าม” (Break Free) พลังงานสกปรก เดินหน้าสู่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมกับรักษาพื้นที่สีเขียว อันเป็นการสร้างความยั่งยืนที่สมดุลต่อธรรมชาติและสร้างความเป็นธรรมต่อวิถีชีวิตของคนหาปลา องค์กรประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ จึงร่วมกับกิจกรรม Break Free ทั่วโลก จัดงาน “ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ คนปากมูน ก้าวสู่การสร้างอธิปไตยทางพลังงาน” ขึ้น ในวันที่ ๑๖ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ ดอนคำพวง ตำบลกุดชมภูอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามกำหนดการ)
 
เชื่อมั่นในพลังประชาชน
 
สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล
 
.....กำหนดการจัดงาน....
 
กำหนดการจัดงาน สู่ทศวรรษที่ ๓ คนปากมูน “ก้าวสู่การสร้างอธิปไตยทางพลังงาน”
วันที่ ๑๖ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ ดอนคำพวง ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐: สถานที่ ห้องประชุมชั้น ๒ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดงานเสวนา “สู่ทศวรรษที่ ๓ คนปากมูน ก้าวสู่การสร้างอธิปไตยทางพลังงาน”
โดย : * อ.สุเชาว์ มีหนองหว้า: คณะบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๓๐ น.การต่อสู้ของคนหาปลา – การฟื้นฟูแม่น้ำ – การปลดปล่อยพลังงานล้าหลัง
โดย : คุณจันทร์นภา คืนดี: สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต (Living River Association)
โดย : คุณปริวัตร ปิ่นทอง: ประธานคณะกรรมการชาวบ้าน ฯ (ชชช.)
 
ดำเนินรายการ    โดย :คุณกฤษกร ศิลารักษ์: ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล
 
เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.: เวทีวิชาการเรื่อง “ร่วมพลังลดโลกร้อน จำกัดอุณหภูมิไม่เกิน ๑.๕ องศาเซลเซียส” หัวข้อ “ความเร่งด่วนในการจำกัดอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน ๑.๕ องศาเซลเซียส”
 
โดย : คุณสาคร สงมา      : ประธาน Climate Watch Thailand
 
หัวข้อ “การดำเนินการเรื่องพลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่างๆในพื้นที่ปากมูน”
โดย : พ่อทองคำ เสมาทอง: คณะกรรมการชาวบ้าน ฯ (ชชช.)
โดย : พ่ออุดม แสงป้อง: คณะกรรมการชาวบ้าน ฯ (ชชช.)
โดย : อาจารย์สมพร ทองน้อย: ประธานชมรมรักษ์ดอนคำพวง
 
หัวข้อ “การติดตั้งและการใช้โซล่าร์รูฟท็อป” (แผงโซล่าร์บนหลังคาบ้าน)
โดย : คุณพักตร์วิไล สหุนาฬุ : คณะทำงานกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและโบราณสถาน ศรีขรภูมิ สุรินทร์
 
หัวข้อ “กิจกรรม Break Free ทั่วโลก ปลดแอกเชื้อเพลิงฟอสซิล สู่อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียน”
โดย : คุณสุรัจนา กาญจนไพโรจน์ : ผู้จัดการฝ่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกิจกรรมมวลชน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
ดำเนินรายการ    โดย :คุณบุญยืน วงศ์สงวน            : Climate Watch Thailand
 
 
วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐: สถานที่ ดอนคำพวง และ แม่น้ำมูน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. พิธิเปิดงาน "บวชป่า" และกิจกรรมการ “บวชป่า” กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน  โดย : อาจารย์สมพร ทองน้อย          : ประธานชมรมรักษ์ดอนคำพวง คุณปริวัตร ปิ่นทอง : ประธานคณะกรรมการชาวบ้าน ฯ (ชชช.) กล่าวรายงานการจัดงาน โดย : นายอภิชาติ เศษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภูปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู กล่าวเปิดงาน     โดย : ผศ.ดร.จิตกร โพธิ์งาม อดีตรองอธิการบดี ม.ราชภัฏอุบลฯ
 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. พิธีสืบชะตา “แม่น้ำมูน” (ดอนคำพวง)
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม break free (ในแม่น้ำมูน)
เวลา ๑๒.๐๐ น.  พิธีปิดงาน
 
หมายเหตุ        1.) * กำลังประสานงาน
                        2.) เวทีให้การศึกษาเรื่อง “ร่วมพลังลดโลกร้อน จำกัดอุณหภูมิไม่เกิน 1.5oC” ดำเนินการควบคู่ในขณะการบวชป่า...
                        3.) กิจกรรม break free จะใช้เรือ ทำกิจกรรมกลางแม่น้ำมูน บริเวณดอนคำพวง