จากกรุงเทพถึงเจนีวา: ส่งเสียงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

 

 

สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNOHCHR) และเครือข่ายภาคประชาสังคมด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอเชิญสื่อมวลชนและทุกคนที่สนใจงานถ่ายทอดสดและพูดคุยการพิจารณาการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) “จากกรุงเทพถึงเจนีวา: ส่งเสียงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง”

การพิจารณาดังกล่าวจัดโดยคณ
ะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) ที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 13-14 มี.ค. 2560 เพื่อทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในไทยประจำปี 2559 ในฐานะที่ไทยเป็นรัฐภาคีของ ICCPR มีการเปิดให้ภาคประชาสังคมส่งรายงานเข้าไปให้ UNHRC พิจารณาร่วมกับรายงานของรัฐบาลไทยด้วย ซึ่งปีนี้มีรายงานจากภาคประชาสังคมไทยส่งไปถึง 14 ฉบับ

นอกจากการถ่ายทอดสดตรงจากเจนีวาแล้ว ยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับสถา
นการณ์สิทธิมนุษยชนในหัวข้อ “ICCPR กับภาคประชาสังคมไทย” โดยตัวแทนจากภาคประชาสังคมในหลายภาคส่วนด้วย ได้แก่

○ สุนัย ผาสุก ภาพรวมของสิทธิพลเมืองสิทธิ
ทางการเมือง
○ เยาวลักษ์ อนุพันธุ์ กระบวนการยุติธรรมเพื่อการคุ้ม
ครองสิทธิพลเมือง
○ อดิศร เกิดมงคล ความท้าทายสำหรับแรงงานข้าม
ชาติและผู้อพยพ
○ ดาราณี ทองศิริ เสียงของเพศที่หลากหลายในสิ
ทธิทางการเมือง
○ จินดารัตน์ เพิ่มลาภวิรุฬห์ สิทธิชุมชน สิทธิในการพิทักษ์อันดามัน
ชวนคุยโดย พรรณิการ์ วานิช