“คำสั่ง คสช. มาตรา 44…อำนาจที่ศาลไม่(อาจ)ตรวจสอบ : กรณีศึกษาคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 เรื่องยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองฯ”

 

 

เรียนเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนาสาธารณะ

“คำสั่ง คสช. มาตรา 44…อำนาจที่ศาลไม่(อาจ)ตรวจสอบ
: กรณีศึกษาคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/
2559 เรื่องยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองฯ”

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-17.00 น. 
ณ ห้องประชุมจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


[หลักการและเหตุผล และข้อมูลโครงการเสวนา: http://enlawfoundation.org/newweb/?p=3058]
---------------------------------------------------------

 

กำหนดการ

12.30-13.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม

13.00-13.15 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์และกล่าวเปิดงาน 

13.15-14.00 น. ข้อเท็จจริงว่าด้วยผลกระทบจากคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 โดย ผู้แทนชุมชนที่ร่วมยื่นฟ้องคดี และตัวแทนคณะทำงานคดี

14.00-14.15 น. อภิปรายซักถามแลกเปลี่ยน (ช่วงที่ 1)

14.15-16.15 น. มุมมองความเห็นทางกฎหมายและข้อเสนอต่อกรณีคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 4/2559 และคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

ร่วมอภิปรายโดย 
- คุณสุรชัย ตรงงาม ทนายความและเลขาธิการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
- ผศ.ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุณสฤณี อาชวานันทกุล บริษัทป่าสาละ จำกัด 
- รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง * 
- ผู้แทนศาลปกครอง *

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16.15-16.45 น. อภิปรายซักถามแลกเปลี่ยน (ช่วงที่ 2)

16.45-17.00 น. สรุปประเด็นและกล่าวปิดการเสวนา

* อยู่ระหว่างการประสานงาน
----------------------------------------------------------

ท่านที่สนใจโปรดแจ้งชื่อตอบรับเข้าร่วมงานเสวนาภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ทางอีเมลล์: [email protected] หรือทางโทรศัพท์/แฟกซ์: 02-3189439

ติดต่อสอบถาม: คุณมนทนา ดวงประภา / คุณอัมรินทร์ สายจันทร์ โทร.02-3189439

จัดโดย 
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ร่วมกับ
โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://enlawfoundation.org/newweb/?p=3058