Human Talk #1 ตอน : Love is ... แด่ความยุติธรรม ความรัก ความเป็นมนุษย์

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาสาธารณะเชิงวิชาการ

Human Talk #1
 
ตอน : Love is ... แด่ความยุติธรรม ความรัก ความเป็นมนุษย์
 
ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 13.00 - 17.30 น.
ณ ห้อง 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม
 
พบกับกิจกรรม
 
...การเสวนาสาธารณะเชิงวิชาการ หัวข้อ "กระบวนการยุติธรรมและผู้ได้รับผลกระทบจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112"
วิทยากรโดย 
- ยิ่งชีพ อัชฌานนท์
- คงกฤช ไตรยวงค์
- พริ้ม บุญภัทรรักษา
- มุทิตา เชื้อชั่ง
 
...ชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง "คนหมายเลขศูนย์"
 
...การออกร้านจำหน่ายสินค้าหนังสือจากสำนักพิมพ์และหน่วยงานต่าง ๆ
 
...กิจกรรมระดมความช่วยเหลือ
 
* กิจกรรมเสวนาสาธารณะในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา มสสส 501 ประเด็นปัจจุบันเรื่องสิทธิมนุษยชนและ/หรือสันติภาพ
* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-4410813-5