NLA Weekly (26 พ.ย.-3 ธ.ค.59): หัวหน้า คสช. ใช้มาตรา 44 สั่งไม่ให้นับเวลาหลบหนีรวมในอายุความ หลังจำเลยคดีประมงหลบหนีเพียบ

NLA Weekly (26 พ.ย.-3 ธ.ค.59): หัวหน้า คสช. ใช้มาตรา 44 สั่งไม่ให้นับเวลาหลบหนีรวมในอายุความ หลังจำเลยคดีประมงหลบหนีเพียบ

เมื่อ 8 ธ.ค. 2559
28 พฤศจิกายน 2559
 
โฆษก กรธ.คาด ปรับแก้ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเสร็จในสัปดาห์นี้ ก่อนส่ง สนช.
 
นรชิต สิงหเสนี โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองว่า ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้ว และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้ และหากเสร็จสมบูรณ์ก็จะเปิดเผยต่อสาธารณะ และส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ศึกษาก่อนได้ และ นรชิตยังยืนว่า กรธ.จะไม่มีการเซ็ตซีโร่ พรรคการเมืองหรือคณะกรรมการบริหารพรรคตามที่มีข่าว และเชื่อว่าจะมีการเลือกตั้งตามโรดแมปที่วางไว้ 
 
 
 
30 พฤศจิกายน 2559
 
หัวหน้า คสช. มาตรา 44 สั่งไม่ให้นับเวลาหลบหนีรวมในอายุความ หลังจำเลยคดีประมงหลบหนีเพียบ
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 69/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายประมง มีใจความว่า การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว และปัจจุบันมีคดีเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการประมงมากกว่า 2,600 คดี ซึ่งแต่ละคดีมีพยานหลักฐานจำนวนมาก ประกอบกับในการดำเนินคดีนั้นปรากฏว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพื่อเป็นการป้องกันและระงับผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ไม่ให้นับระยะเวลาที่ผู้ต้องหาหลบหนีไประหว่างดำเนินคดีเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ ส่วนกรณีที่มีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำเลย แต่ถ้าจำเลยหลบหนีระหว่างถูกพิพากษาลงโทษ ไม่ให้นำบทบัญญัติมาตรา 98 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาบังคัญใช้ 
 
 
1 ธันวาคม 2559
 
สนช. รับหลักการร่าง พ.ร.บ. สถาบันภูมิราชธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณรัชกาลที่ 9
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. สถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ.... ที่มีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ด้วยควาามสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้คือ ให้จัดตั้งสถาบันภูมิราชธรรมขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา มีฐานะนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น แต่อยู่ภายใต้การดูแลอุปถัมภ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมี รมว.กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาตามพระราชบัญญัตินี้ โดยสมาชิกได้แสดงความเห็นด้วยว่าควรนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาเป็นแบบอย่างในการจัดกระบวนการศึกษาเรียนรู้ ซึ่งที่ประชุมมีมติรับร่างหลักการวาระแรกด้วยคะแนน 217 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง พร้อมตั้งคณะกรรมมาธิการวิสามัญ จำนวน 21 คน
 
 
ประธาน กรธ. พร้อมเปิดเนื้อหาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองสัปดาห์หน้า 
 
มีชัย ฤชุพันธ์ ประธาน กรธ. กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้า กรธ. จะเปิดเผยเนื้อหาร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้ถ้อยคำอีกเล็กน้อย แต่เนื้อหายังคงเดิม นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะส่งร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ที่ร่างโดยองค์กรอิสระต่าง ๆ ให้ สนช. พิจารณาควบคู่ไปด้วย และในกรณีที่ สนช. บางส่วนมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับ กรธ.นั้นถือเป็นสิทธิ์ ซึ่ง กรธ. สามารถชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ ได้