NLA Weekly (5-11 พ.ย. 59): กรธ.พร้อม ส่งร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับให้ สนช.พิจารณาทันที หลัง รธน.บังคับใช้

NLA Weekly (5-11 พ.ย. 59): กรธ.พร้อม ส่งร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับให้ สนช.พิจารณาทันที หลัง รธน.บังคับใช้

เมื่อ 13 พ.ย. 2559
7 พฤศจิกายน 2559
 
กรธ.พร้อม ส่งร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับให้ สนช.พิจารณาทันที หลัง รธน.บังคับใช้
 
มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า ขณะนี้พิจารณาผ่านไปแล้ว 20-30 มาตรา ส่วนการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนั้น ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้ว เหลือเพียงบทลงโทษกับบทเฉพาะกาล ส่วนกรอบเวลาการร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ประธาน กรธ. ระบุว่า จะเริ่มนับเวลาหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ จากนั้น กรธ.จะส่งร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาทันที
 
 
8 พฤศจิกายน 2559
 
ประยุทธ์เผยทูลเกล้าฯ ร่างรธน. แล้ว
 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้ลงนาม ทูลเกล้าฯ ร่างรัฐธรรมนูญ ขึ้นไปแล้ว เพราะเป็นไปตามขั้นตอน 30 วัน ตอนนี้ ไม่อยากพูดอะไรมากกว่านี้ ก็รอตามขั้นตอน
 
ที่มา: ประชาไท 
 
สนช. มีกรอบเวลาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 60 วัน
 
เจตน์ ศิรธรานนท์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงข่าวถึงการประชุม สนช. กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญ เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนของสนช.ว่า จะมีกรอบระยะเวลาในการพิจารณา 60 วัน ซึ่งสนช. จะจัดให้สมาชิก สนช.ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความละเอียดรอบคอบในการพิจารณามากที่สุด
 
 
ครม.ไฟเขียว ร่าง พ.ร.บ.แก้ประมวลกม.อาญา เพิ่มโทษปรับคดีทำร้ายร่างกายจนสาหัส
 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค 2 ความผิด) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
 
สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว มีประเด็นดังนี้  1. แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการอายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับหรือการกักขังแทนค่าปรับ ถ้ามิได้ทำภายในกำหนดห้าปีนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดจะยึดทรัพย์สิน อายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สิน หรือกักขังไม่ได้ 2. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ายรับอันตรายสาหัส โดยกำหนดให้มีระวางโทษปรับในสัดส่วนอัตราโทษจำคุกหนึ่งปีต่ออัตราโทษปรับสองหมื่นบาท จากเดิมที่กำหนดเฉพาะโทษจำคุกและ 3. แก้ไขปรับปรุงอัตราโทษปรับในภาค 2 ความผิด โดยเพิ่มอัตราโทษปรับในสัดส่วนอัตราโทษจำคุกหนึ่งปีต่ออัตราโทษปรับสองหมื่นบาท
 
ที่มา: ประชาไท 
 
9 พฤศจิกายน 2559
 
ประธาน กรธ. เห็นด้วยปรับขึ้นเงินเดือนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 
มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดให้ปรับขึ้นเงินเดือนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในตำแหน่งรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ว่า เห็นด้วยกับแนวคิดที่ให้ปรับขึ้นเงินเดือนให้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพราะหากเปรียบเทียบกับผู้นำประเทศอื่นๆ ถือว่าผู้นำไทยมีเงินเดือนและค่าตอบแทนน้อยมาก ส่งผลให้เงินเดือนของข้าราชการประจำ และศาลไม่สามารถปรับขึ้นได้ ซึ่งแม้ว่าไทยจะไม่มีงบประมาณมากนัก แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจดีขึ้น สามารถที่จะจ่ายได้และเป็นการรักษาคนดีให้ทำหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่ถูกชักจูงได้ง่าย ขณะเดียวกันต้องมีมาตรการป้องกันการทุจริตด้วย
 
 
10 พฤศจิกายน 2559
 
ประยุทธ์งัด ม.44 ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 67/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 โดยคำสั่งระบุว่า จากการประกาศใช้พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558 โดยให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2559 แต่กฎหมายฉบับนี้ยังมีปัญหาขัดข้อง ทําให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว เป็นจํานวนมาก เพราะคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพนักงานรักษาความปลอดภัย ทั้งที่ประกอบอาชีพนี้อยู่แต่เดิมและที่จะเข้าสู่อาชีพนี้ในอนาคต
 
ที่มา: ประชาไท 
 
สนช.รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ไว้พิจารณา
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... ไว้พิจารณาด้วยคะแนน เห็นด้วย 202 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องตรา พ.ร.บ.ฉบับนี้ว่า ปัจจุบันมีการนำระบบเกษตรพันธสัญญามาใช้ในกระบวนการผลิต หรือบริการทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย ซึ่งหากมีการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาให้มีความเป็นธรรมตามหลักสากลจะช่วยสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพในการผลิต ผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นคงด้านรายได้และได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็น เทคโนโลยีการผลิตที่มีมาตรฐาน มีการควบคุมต้นทุนการผลิต ผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรสามารถประกอบธุรกิจโดยได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความเข้มแข็งทางธุรกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้
 
 
11 พฤศจิกายน 2559
 
ประธาน กรธ. ยืนยัน ไม่เช็ทซีโร่ กกต.
 
มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องคุณสมบัติ โดยยืนยันว่า แม้คุณสมบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตามรัฐธรรมนูญใหม่จะส่งผลให้ กกต.หลายคนขาดคุณสมบัติ แต่จะไม่มีการเซ็ทซีโร่ใหม่ โดยหากใครขาดคุณสมบัติก็ให้สรรหาใหม่ พร้อมกับ กกต.ที่เพิ่มมาอีก 2 คน ดังนั้นจึงจะต้องเร่งจัดทำร่างฉบับนี้ เพื่อให้มีเวลาสรรหาให้ทันกับการจัดการเลือกตั้งตามโรดแมป ส่วนที่กำหนดคุณสมบัติของ กกต.ว่าต้องเคยดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ รอบรู้ และต้องเป็นที่ไว้วางใจว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความกล้าหาญ จึงเชื่อว่าคนที่เคยผ่านงานระดับสูงมามากจะมีภูมิคุ้มกันสูง
 
 
สนช.รับหลักการร่างกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 
ที่ประชุม สนช.มีมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ด้วยคะแนน 159 เสียง งดออกเสียง 5 โดยนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.คือ กำหนดห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ห้ามจ้างวาน หรือ ยินยอมให้บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขาย ให้ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์แสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ห้ามจ่ายแจกผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะตัวอย่าง หรือเพื่อจูงใจให้บริโภค กำหนดสถานที่ห้ามขาย เช่น วัด สถานบริการสาธารณสุข  ห้ามแสดงชื่อหรือเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อการโฆษณา ฝ่าฝืนต้องระวางโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 1 ปี  หรือปรับไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ