NLA weekly (22-28 ต.ค.59): ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ให้ กรธ.ปรับคำปรารภร่างรัฐธรรมนูญ

NLA weekly (22-28 ต.ค.59): ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ให้ กรธ.ปรับคำปรารภร่างรัฐธรรมนูญ

เมื่อ 31 ต.ค. 2559
24 ตุลาคม 2559
 
กรธ. นัดหารือกับ กกต. เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
 
อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 กรธ. ได้เชิญตัวแทนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มาร่วมหารือในเรื่องร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งจะเป็นการคุยรายละเอียดเกี่ยวกับ การเก็บค่าสมาชิกพรรคการเมืองว่าจะเป็นไปในแนวทางใด และในการเซ็ตซีโร่ กกต.นั้น กรธ.ยังไม่มีการกล่าวถึง และยังไม่มีแนวคิดดังกล่าว โดยคุณสมบัติของกรรมการองค์กรอิสระให้เป็นไปตามที่ร่างรัฐธรรมนูญกำหนด ถ้าหากมีคุณสมบัติไม่ครบก็ต้องพ้นจากตำแหน่งออกไป
 
 
25 ตุลาคม 2559
 
 สนช. แนะส่งเสริมสตรีดำรงตำแหน่งใน IPU เพื่อเพิ่มบทบาทสตรีทางการเมืองมากขึ้น
 
สุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการรัฐสภาสตรีในสหภาพรัฐสภา (IPU) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการรัฐสภาสตรี ครั้งที่ 38 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า การจะกำหนดจำนวนของสตรีในการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือสนับสนุนสตรีให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาให้เกิดประสิทธิผลขึ้นได้จริงนั้น IPU ในฐานะเป็นองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศควรเป็นผู้เริ่มในการให้ความสำคัญกับสมาชิกรัฐสภาสตรีในการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ใน IPU และหาก IPU ดำเนินการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะแผ่ขยายไปยังรัฐสภาประเทศสมาชิกต่อไป
 
 
 
26 ตุลาคม 2559
 
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ให้ กรธ.ปรับคำปรารภร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อสอดคล้องกับความจริง
 
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) สามารถปรับปรุงคำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้ โดยจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า เมื่อพิจารณาจากมาตรา 5 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 บัญญัติไว้ว่า เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้กระทำการนั้น หรือวินิจฉัยนั้นเป็นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามประเพณีแล้วกฎหมายจะสมบูรณ์ได้เมื่อมีกการลงพระปรมาภิไธย แต่เมื่อร่างรัฐธรรมนูญยังไม่มีการลงพระปรมาภิไธย จึงสามารถปรับแก้ได้ และในส่วนอำนาจของการปรับแก้เป็นของ กรธ. เป็นไปตามมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา 39/1 วรรคสิบ บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายตามวรรคเก้า ให้กรธ. ปรับปรุงคำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์ และสอดคล้องกับผลการลงประชามติ ดังนั้น กรธ.จึงสามารถแก้คำปรารภนี้ได้ 
 
 
 
27 ตุลาคม 2559 
 
ประธาน กรธ. หารือปรับคำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญ คาดว่าแก้เสร็จและส่งคืนได้ในวันเดียว 
 
มีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้กล่าวถึงการแก้คำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญว่า ต้องรอให้รัฐบาลรับเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีให้ กรธ. เป็นผู้ปรับแก้คำปรารภส่งเรื่องมายัง กรธ.ก่อน เพราะในขณะนี้ระยะเวลาในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญของ กรธ. หมดแล้ว มีชัย กล่าวว่า การปรับแก้นั้นจะมีไม่มาก โดยจะเว้นจุดไข่ปลาว่างไว้ พร้อมสำหรับการเติมชื่อและวันที่ เมื่อมีความชัดเจน ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเติมถ้อยคำให้สมบูรณ์ ก่อนให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้า เพื่อลงพระปรมาภิไธยต่อไป 
 
 
 
28 ตุลาคม 2559 
 
จ่อใช้ ม. 44 ยกเลิกสัญญารถเมล์ร่วม เซตซีโร่ทั้งกรุงเทพฯ
 
ดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เปิดเผยหลังมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางว่า ในขณะนี้มีการพิจารณารายละเอียดการใช้ มาตรา 44 เพื่อยกเลิกสัญญาการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อจัดระเบียบใหม่ โดยตามขั้นตอน จะต้องผ่านการพิจารณาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและส่งต่อไปยัง สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ก่อนที่จะเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ และต้องให้ครม.อนุมัติ หลังจากนั้นลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ
 
 
กรธ. พร้อมแก้ไขคำปรารภ หลัง ครม. พิจารณาวันที่ 1 พฤศจิกายน
 
นรชิต สิงหเสนี โฆษก กรธ. กล่าวว่า การแก้ไขคำปรารภร่างรัฐธรรมนูญจะต้องรอให้คณะรัฐมนตรีประชุมพิจารณาในวันที่ 1 พฤศจิกายนก่อ จึงส่งเรื่องให้ กรธ. แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งมีชัย ฤชุพันธ์ยืนยันว่า จะสามารถแก้ไขได้ทันตามกำหนด และให้นายกรัฐมนตรีนำร่างขึ้นทูลเกล้าฯ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559