ติดตามร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ติดตามร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

เมื่อ 26 ต.ค. 2559

จับตากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

 

ลำดับชื่อร่างกฎหมาย                                                          สถานะ                          ร่างแรก                          กรธ.                    สนช.                   ราชกิจจาฯ                 
1พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งกรธ.พิจารณาเสร็จสิ้นกกต.(7ต.ค.59)7เม.ย.60  
2พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. กรธ.พิจารณากกต.(3ต.ค.59)   
3พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรธ.พิจารณากกต.(22ก.ย.59)   
4พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองกรธ.พิจารณาเสร็จสิ้นกกต.(22ก.ย.59)3เม.ย.60  
5พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรธ.พิจารณากสม.(8ก.ย.59)   
6พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ   กรธ.พิจารณาศาลรธน.   
7พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรธ.พิจารณา21พ.ย.59   
8พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน กรธ.พิจารณา31ม.ค.60   
9พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   กรธ.พิจารณาป.ป.ช.   
10พ.ร.ป.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินกรธ.พิจารณาสตง.(2มี.ค.60)   

ที่มา: เว็บไซต์กรรมาธิการ่างรัฐธรรมนูญ