ติดตามร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ติดตามร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

เมื่อ 26 ต.ค. 2559

จับตากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

 

ลำดับชื่อร่างกฎหมาย                                                          สถานะ                          ร่างแรก                          กรธ.                    สนช.                   ราชกิจจาฯ                 
1พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งสนช.เห็นชอบกกต.
(7ต.ค.59)
7เม.ย.60เห็นชอบ
(13ก.ค.60)
 
2พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. กรธ.พิจารณากกต.
(3ต.ค.59)
   
3พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรธ.พิจารณากกต.
(22ก.ย.59)
   
4พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองสนช.เห็นชอบกกต.
(22ก.ย.59)
3เม.ย.60เห็นชอบ
(3ส.ค.60)
 
5พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสนช..พิจารณากสม.
(8ก.ย.59)
27ก.พ.60ผ่านวาระสาม
(17ส.ค.60)
 
6พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ   กรธ.พิจารณาศาลรธน.   
7พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สนช.เห็นชอบ21พ.ย.59 เห็นชอบ (13ก.ค.60) 
8พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน สนช.เห็นชอบ31ม.ค.6024เม.ย.60เห็นชอบ (27ก.ค.60) 
9พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   กรธ.พิจารณาป.ป.ช.   
10พ.ร.ป.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินกรธ.พิจารณาสตง.
(2มี.ค.60)
   

ที่มา: เว็บไซต์กรรมาธิการ่างรัฐธรรมนูญ