ติดตามร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ติดตามร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

เมื่อ 26 ต.ค. 2559

จับตากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

 

ลำดับชื่อร่างกฎหมาย                                                          สถานะ                          ผู้เสนอร่าง                          กรธ.                    สนช.                   ราชกิจจาฯ                 
1พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งกรธ.พิจารณากกต.(7ต.ค.59)   
2พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. กรธ.พิจารณากกต.(3ต.ค.59)   
3พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรธ.พิจารณากกต.(22ก.ย.59)   
4พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองกรธ.พิจารณากกต.(22ก.ย.59)   
5พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรธ.พิจารณากสม.(8ก.ย.59)   
6พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ        
7พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง      
8พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน      
9พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต        
10พ.ร.ป.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน