ติดตามร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ติดตามร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

เมื่อ 26 ต.ค. 2559

จับตากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

 

ลำดับชื่อร่างกฎหมาย                                                          สถานะ                          ร่างแรก                          กรธ.                    สนช.                   ราชกิจจาฯ                 
1พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งบังคับใช้กกต.
(7ต.ค.59)
7เม.ย.60เห็นชอบ
(13ก.ค.60)
13 ก.ย.60
2พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. กรธ.พิจารณากกต.
(3ต.ค.59)
   
3พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรธ.พิจารณากกต.
(22ก.ย.59)
   
4พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองบังคับใช้กกต.
(22ก.ย.59)
3เม.ย.60เห็นชอบ
(3ส.ค.60)
7 ต.ค.60
5พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรอทูลเกล้าฯกสม.
(8ก.ย.59)
27ก.พ.60เห็นชอบ
(14ก.ย.60)
 
6พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ   สนช.เห็นชอบศาลรธน. เห็นชอบ
(23พ.ย.60)
 
7พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง บังคับใช้21พ.ย.59 เห็นชอบ (13ก.ค.60)28 ก.ย.60
8พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน รอทูลเกล้าฯ31ม.ค.6024เม.ย.60เห็นชอบ (27ก.ค.60) 
9พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   สนช.พิจารณาป.ป.ช. รับหลักการ
(2พ.ย.60)
 
10พ.ร.ป.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินรอทูลเกล้าฯสตง.
(2มี.ค.60)
 เห็นชอบ
(19ต.ค.60)
 

ที่มา: เว็บไซต์กรรมาธิการ่างรัฐธรรมนูญ