ติดตามร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ติดตามร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

เมื่อ 26 ต.ค. 2559

จับตากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

 

ลำดับชื่อร่างกฎหมาย                                                          สถานะ                          ร่างแรก                          กรธ.                    สนช.                   ราชกิจจาฯ                 
1พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งบังคับใช้กกต.
(7ต.ค.59)
7เม.ย.60เห็นชอบ
(13ก.ค.60)
13 ก.ย.60
2พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. รอลงพระปรมาภิไธยกกต.
(3ต.ค.59)
28พ.ย.60เห็นชอบ
(
8มี.ค.61)
 
3พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรอลงพระปรมาภิไธยกกต.
(22ก.ย.59)
28พ.ย.60เห็นชอบ
(8มี.ค.61)
 
4พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองบังคับใช้กกต.
(22ก.ย.59)
3เม.ย.60เห็นชอบ
(3ส.ค.60)
7ต.ค.60
5พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบังคับใช้กสม.
(8ก.ย.59)
27ก.พ.60เห็นชอบ
(14ก.ย.60)
12ธ.ค.60
6พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ   บังคับใช้ศาลรธน.29ก.ย.60เห็นชอบ
(23พ.ย.60)
2มี.ค.61
7พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง บังคับใช้21พ.ย.5917พ.ค.60เห็นชอบ (13ก.ค.60)28ก.ย.60
8พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน บังคับใช้31ม.ค.6024เม.ย.60เห็นชอบ (27ก.ค.60)27ธ.ค.60
9พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   บังคับใช้ป.ป.ช.31ต.ค.60เห็นชอบ
(25ธ.ค.60)
20ก.ค.61
10พ.ร.ป.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินบังคับใช้สตง.
(2มี.ค.60)
29ส.ค.60เห็นชอบ
(19ต.ค.60)
21ก.พ.61

ที่มา: เว็บไซต์กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ