NLA Weekly (17-23 ก.ย.59): กฎหมายปราบโกง 4 ชั่วโคตร จ่อเข้าสภาในปีนี้

NLA Weekly (17-23 ก.ย.59): กฎหมายปราบโกง 4 ชั่วโคตร จ่อเข้าสภาในปีนี้

เมื่อ 25 ก.ย. 2559
17 กันยายน 2559
 
รองโฆษก ปชป. หวั่นร่างกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างฯ ขัด รธน.มาตรา 258 
 
ราเมศ รัตนะเชวง รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี ร่างพระราชบัญญัติ  (พ.ร.บ.)การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... ซึ่งอยู่ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า ตนเคยได้ท้วงติงไปหลายครั้ง เช่น มาตรา 7 ที่ยกเว้นไม่ให้บังคับใช้การเปิดเผยราคาข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ การวิจัยรวมถึงการกู้เงินจากต่างประเทศ และมาตรา 60 ที่ยกเว้นไม่ต้องบังคับใช้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมถึงการตั้งคนจากหน่วยงานตรวจสอบถ่วงดุลมา เช่น เลขาธิการ ป.ป.ช. และ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตัวแทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเข้ามาเป็นกรรมการ แทนที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุล ก็จะทำให้ไม่มีความโปร่งใสในการใช้งบประมาณแผ่นดิน
 
ราเมศกล่าวอีกว่า หากไม่มีการแก้ไข ร่างกฎหมายฉบับนี้จะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติมาตรา 258 ที่กำหนดหลักว่า ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้มีความคล่องตัวเปิดเผยตรวจสอบได้ และมีกลไกในการป้องกันการทุจริต
 
ที่มา: ไทยรัฐ  
 
 
20 กันยายน 2559
 
ครม.ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ผังเมือง – รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเ
 
พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำทำเนียบรัฐบาล กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การผังเมือง โดยยกเลิก พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดประเภทของผังเมืองออกเป็นผังนโยบาย (ผังประเทศ ผังภาค ผังจังหวัด) และผังปฏิบัติ (ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ) เพื่อเป็นการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นบริหารจัดการและให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 
นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ... และร่างกฎกระทรวงกำหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้าง เพื่อนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ... โดยให้ขยายระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างของลูกจ้าง เพื่อนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร จากเดิมตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ออกไปเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 โดยให้เริ่มหักเงินตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
 
ที่มา: ไทยรัฐ  
 
ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.สถาบันภูมิราชธรรม
 
พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. … ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ให้จัดตั้งสถาบันดังกล่าวเป็นสถาบันทางอุดมศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ และอยู่ในอุปถัมภ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยการจัดตั้งสถาบันดังกล่าว เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ใน พ.ศ.2560 โดยตั้งอยู่ที่บริเวณ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในพื้นที่ 436 ไร่ โดยมีกองทุนประเดิม 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะใช้งบประมาณของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดให้เป็นรายปี รวมถึงเงินหรือทรัพย์ที่มีผู้อุทิศให้
 
 
22 กันยายน 2559
 
วิษณุเผย กฎหมายปราบโกง 4 ชั่วโคตร จ่อเข้าสภาในปีนี้
 
วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับผลประโยชน์ส่วนรวมว่า ได้พิจารณาใหม่ในความหมายที่ไม่ถึงกับ 7 ชั่วโคตร จะเพียง 4 ชั่วโคตร คือผู้กระทำผิดเป็นโคตรที่ 1 ถ้าเอื้อประโยชน์ต่อลูกเป็นโคตรที่ 2 พ่อแม่เป็นโคตรที่ 3 เอื้อประโยชน์ต่อพี่น้องเป็นโคตรที่ 4 จบแค่นี้ ขณะนี้ส่งไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจและมีการตั้งคณะพิเศษขึ้นมาพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ตนได้ขอให้นำขึ้นเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนได้ดูและเสนอความเห็นเป็นเวลาประมาณเดือนเศษ และเมื่อรวบรวมความเห็นและแก้ไขเรียบร้อยแล้วจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้งก่อนนำเข้าสภา คาดว่าจะนำเข้าสภาได้ภายในปีนี้
 
 
สนช.รับหลักการร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน เพิ่มโทษบังคับใช้แรงงานเด็ก
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไว้พิจารณา ด้วยคะแนนเห็นด้วย 162 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 2 โดยพล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงเหตุผลที่ต้องตรา พ.ร.บ.ฉบับนี้ว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน จึงควรปรับโดยเฉพาะเรื่องอัตราโทษต่อความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กให้สูงขึ้น และได้แสดงความเห็นต่อประเด็นเกษตรกรถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำเกษตร ให้กับลูกหลาน ที่อายุไม่ถึงตามที่กฎหมายกำหนด จะเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้หรือไม่ ว่า ถือเป็นกรณีปกติ เป็นการช่วยธุรกิจภายในบ้านและสืบทอดภูมิปัญหาหรือฝึกสอนเด็กในครอบครัวแต่หากมีนิติสัมพันธ์ มีการทำงาน จ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่ชัดเจนจะเข้าสู่ พ.ร.บ.ฉบับนี้
 
 
สนช.เตรียมจัดเวทีถก กรธ. ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
 
สุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมความเห็นที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ทั้ง 10 ฉบับ จากทุกฝ่าย ซึ่งพบว่าแต่ละฝ่ายยังมีความเห็นที่แตกต่างกัน  ในสัปดาห์หน้าจะนัดหารือกับ มีชัย  ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ว่าจะจัดเวทีสัมมนาร่วมกันหรือไม่ เพื่อจะทำให้ได้ข้อมูลความคิดเห็นเบื้องต้นที่ตรงกัน ส่วนประเด็น เซ็ทซีโร่องค์กรอิสระ เห็นว่า ต้องพิจารณาว่าจะปฏิรูปเรื่องใด สอดคล้องกับปัญหาขององค์กรอิสระที่มีอยู่หรือไม่ การเซ็ทซีโร่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของผู้ที่มีสิทธิ์อยู่เดิม หรืออาจทำให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในอนาคต จึงต้องพิจารณาประเด็นดังกล่าวอย่างรอบคอบ ซึ่งจะต้องนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สนช. เพื่อที่จะนำความเห็นดังกล่าว ไปสู่การพิจารณากฎหมายของ สมาชิก สนช. ในขั้นตอนการแปรญัตติต่อไป
 
 
สมาคมแพทย์แผนไทย ค้าน พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตัดโอกาสอาชีพ
 
สุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.รับหนังสือ พร้อมรายชื่อประชาชน 8,061 ราย จากสุกษม  อมระดิษ เลขาธิการสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ที่คัดค้านพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559  ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 27 กันยายนนี้ เนื่องจากเห็นว่า เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ไม่เป็นธรรม ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้สอดคล้องกับผู้ประกอบวิชาชีพนวดแผนไทยที่ส่วนหนึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้พิการ   นอกจากนี้ ยังไม่รับรองผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับใบประกาศจากการฝึกอบรมของกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะทำให้มีผู้ประกอบวิชาชีพนวดเพื่อสุขภาพไม่สามารถประกอบอาชีพได้เป็นจำนวนมาก
 
 
มูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก เสนอให้เปิดรายชื่อผู้กระทำผิดทางเพศ ป้องกันก่อเหตุกับเด็กซ้ำ
 
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ รับหนังสือจากชเล วุทธานันท์ ประธานมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก เรื่อง ขอเสนอประเด็นเพิ่มเติมการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. .... เพื่อให้มีการเปิดเผยรายชื่อและข้อมูลผู้กระทำความผิดทางเพศ และให้มีการตรวจสอบ ติดตามพฤติกรรมผู้กระทำทางเพศต่อเด็กภายหลังการพ้นโทษ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการขึ้นทะเบียนผู้กระทำผิดทางเพศของนานาประเทศ  โดยชเล กล่าวว่า มาตรการนี้จะช่วยให้หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย สามารถติดตามผู้กระทำความผิดทางเพศต่อเด็กได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ จะทำให้ผู้ปกครองและประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้
 
 
24 กันยายน 2559
 
สนช.นัดประชุมถอดถอน “นริศธร-อุดมเดช” 29 ก.ย.นี้
 
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีคำสั่งนัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 โดยมีวาระเรื่องด่วน 2 เรื่อง เพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอน นริศร ทองธิราช เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ออกจากตำแหน่ง (กรณีใช้บัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ลงคะแนนแทนบุคคลอื่น) รวมถึงพิจารณาดำเนินกระบวนการถอดถอน อุดมเดช รัตนเสถียร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ส.ส. ออกจากตำแหน่ง (กรณีสลับสับเปลี่ยนร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่เสนอต่อประธานรัฐสภา)