สนช.ตอบจดหมายเปิดผนึก ขอให้ทบทวนร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์

สนช.ตอบจดหมายเปิดผนึก ขอให้ทบทวนร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์

เมื่อ 29 เม.ย. 2559
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
Letter from NLA.pdf658.85 KB
สนช.ตอบจดหมายเปิดผนึกพรบ.วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์.pdf304.13 KB
NLA replies to HRDF+MWG open letter on draft ALT procedure code.pdf284.75 KB
ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์.pdf417.48 KB

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตอบจดหมายเปิดผนึก 

“ขอให้รัฐบาลไทยทบทวนการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.  ......”


ตามที่ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายประชากรข้ามชาติ ได้ทำจดหมายเปิดผนึก ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 ถึงนายกรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง "ขอให้รัฐบาลไทยทบทวนประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... (รายละเอียดหนังสือเปิดผนึก http://hrdfoundation.org/?p=1526 )

เมื่อวานนี้ (25 เมษายน 2559) มูลนิธิฯได้รับ จดหมายจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงวันที่ 22 เมษายน 2559 ตอบประเด็นในร้องขอดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเนื้อหาดังนี้

“ ตามที่มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา และเครือข่ายประชากรข้ามชาติ ได้มีจดหมายเปิดผนึก กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่องขอให้ทบทวนการประกาศใช้ ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... เรียกร้องให้รัฐบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติทบทวนหลักการของร่างพระราชบัญญัติ รวมทั้งควรจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ เพื่อกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎหมายภายใน ตลอดจนพันธกรณีระหว่างประเทศโดยเห็นว่า การตราร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... ขึ้นมาใช้บังคับเพียงต้องการให้กระบวนการพิจารณาคดีค้ามนุษย์เป็นไปด้วยความรวดเร็วโดยนำระบบไต่สวนมาใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีแทนระบบกล่าวหาที่ใช้ในกระบวนกระบวนพิจารณาคดีทั่วไป แต่ไม่ได้ทบทวนว่าความล่าช้าในการดำเนินคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นเพราะหลักการตามระบบกล่าวหา หรือการบังคับใช้กฎหมาย อีกทั้งยังขาดการรับฟังความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงขาดกระบวนการเผยแพร่เนื้อหาต่อสาธารณะ อีกทั้งบทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าวมีผลเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างมาก จึงควรคำนึงถึงประเด็นนี้ไม่น้อยกว่าการมุ่งปราบปรามการทำผิดฐานค้ามนุษย์เพียงอย่างเดียว

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเรียนให้ทราบว่า ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจนมีมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้น ซึ่งหากพระราชบัญญัติคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้แล้วมีข้อบกพร่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถขอแก้ไขได้ในโอกาสต่อไป”


จากเนื้อหาจดหมายข้างต้นนี้ ทางมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาและเครือข่ายประชากรข้ามชาติจะพิจารณาในการจัดหารือทางวิชาการเพื่อแสดงความเห็นทางกฎหมายประกอบข้อเท็จจริงเสนอต่อรัฐบาลเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

               -----------------------------------------------------------------------------------------------------------


รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ นายปภพ เสียมหาญ ผู้ประสานงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เบอร์โทรศัพท์ 094-5485306 E-mail: [email protected]The National Legislative Assembly Replied to the Open Letter urging

“The Royal Thai Government to Review the promulgation of the draft Act on Trafficking in Persons Procedure Code B.E…”


The Human Rights and Development Foundation (HRDF) and the Migrant Working Group (MWG) submitted an open letter dated 29th March 2016 urging “The Royal Thai Government to review the promulgation of the draft Act on Trafficking in Persons Procedure Code B.E…” (Please see details: http://hrdfoundation.org/?p=1530)


In response to our open letter, on 25th April, 2016 HRDF received a letter from the National Legislative Assembly (NLA) dated 22th April, 2016, which stated:


“In pursuance to the open letter by the Human Rights and Development Foundation (HRDF) and the Migrant Working Group (MWG) addressing the Chairperson of the National Legislative Assembly (NLA) urging the Thai government to review the promulgation of the Human Trafficking Procedure Act B.E…., and urging the government, the National Legislative Assembly (NLA) and concerned agencies to review the principle of the Human Trafficking Procedure Bill B.E….and to conduct a public hearing to allow concerned agencies, private and government sector, and general public, to express their opinions toward the Bill to ensure the solution is harnessed toward addressing the trafficking in persons effectively and in compliance with domestic laws and international obligations.


It was further mentioned in the open letter that the Bill simply attempts to expedite the trial process by introducing the inquisitorial procedure to replace the adversarial procedure traditionally used in other cases, albeit no attempts had been made to review the existing delay as a result of the use of the Criminal Procedure Code whether it was due to the use of adversarial procedure or the enforcement of the law. Also, there had been a lack of consultation among concerned agencies, particularly among law enforcement agencies and no attempt to disseminate the content of the Bill to the public. The provisions in the Bill are also likely compromise the rights and liberties of the individuals involved with the criminal justice process. All these issues should warrant serious attention apart from the intent to suppress trafficking in persons, per the content of the letter.  


“In this regard, the Office of the Secretariat of the Senate acting as the Secretariat of the National Legislative Assembly (NLA) would like to inform you that the draft Human Trafficking Procedure Act B.E has already been reviewed and endorsed as well as promulgated as a law pending only the publishing in the Government Gazette. Should the Human Trafficking Procedure Act B.E come into force and any flaws can be detected, concerned agencies shall make an attempt to have it revised in due time.”


Based on the advice stated in the letter, HRDF and MWG will consider organizing an event to solicit academics’ input to subsequently present to the Royal Thai Government for further amendment and strengthening of the Act.

-------------------------------------------------------------------------------------------


For further information: please contact Mr. Papop Siamhan, Project Coordinator of Anti-Labour Trafficking Project, HRDF. Tel: 094 548 5306  email: [email protected]