NLA Weekly (7-13 พ.ย.58): กรธ. เปิดช่องนายกฯ คนนอก ด้านหัวหน้า คสช.ใช้ ม.44 โละบอร์ดประกันสังคม

NLA Weekly (7-13 พ.ย.58): กรธ. เปิดช่องนายกฯ คนนอก ด้านหัวหน้า คสช.ใช้ ม.44 โละบอร์ดประกันสังคม

เมื่อ 13 พ.ย. 2558
7 พฤศจิกายน 2558
 
รองประธาน สนช. เตรียมลงพื้นที่ลพบุรี ถามความเห็นร่างรัฐธรรมนูญ 
 
สุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 เตรียมลงพื้นที่รับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นการดำเนินตามโครงการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นที่โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 
 
8 พฤศจิกายน 2558
 
โฆษก กรธ. เผย กกต. มีอำนาจสั่งให้มีการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติใหม่หากพบการกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
อมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงถึงความคืบหน้าการพิจารณาบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเพิ่มเติมในหมวดองค์กรอิสระ โดยกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีอำนาจสั่งให้มีการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติใหม่ กรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติไม่ได้เป็นไปด้วยสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง กกต. มีอำนาจสั่งให้งดการลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งเพื่อดำเนินให้มีการลงคะแนนใหม่ ในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่จะเป็นเหตุให้การเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ส่วนกรณีอำนาจในการไต่สวนให้ใบเหลืองใบแดงนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าอำนาจดังกล่าวจะอยู่ในขอบเขตหน้าที่ของ กกต. หรืออยู่ในอำนาจหน้าที่ของศาล
 
ทั้งนี้อมรยังกล่าวถึงความคืบหน้าของร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในหมวดการเลือกตั้งว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับการคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในรูปแบบแบ่งเขตที่ได้จำนวนที่นั่งเกิน 150 คน ซึ่งมีหลักการคำนวณโดยต้องปรับลดลงให้เป็นไปตามสัดส่วน โดยพรรคการเมืองแต่ละพรรคจะต้องได้ที่นั่ง ส.ส. ไม่เกินคะแนนของเปอร์เซ็นต์ที่พึงมี
 
 
9 พฤศจิกายน 2558
 
หัวหน้า คสช.ใช้ ม.44 โละ "บอร์ดประกันสังคม" พร้อมตั้งใหม่
 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 40/2558 เรื่อง การได้มาซึ่งคณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษาของคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการการกองทุนเงินทดแทน เป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปฏิรูประบบของงานประกันสังคม งานเงินทดแทน และสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้มีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล
 
โดยต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ และคณะกรรมการการแพทย์ รวมทั้งให้ระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ และคณะกรรมการการแพทย์ตามกฎหมายไว้ก่อน แล้วตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่แทน ได้แก่ ตั้งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม โดยให้ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน ตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
 
นอกจากนี้ยังงดการบังคับใช้กฎหมายในบางมาตราที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ และคณะกรรมการการแพทย์ รวมถึงให้คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน พ้นจากตำแหน่ง
 
 
คำสั่ง คสช.ที่ 15/2558 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะ คสช.
 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 15/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังนี้ รองเลขาธิการประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน 14 ราย ที่ปรึกษาประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน 14 ราย นอกจากนั้นยังแต่งตั้งให้พันเอก วินธัย สุวารี เป็น โฆษกประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง เป็น รองโฆษกประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พลตรี วิระ โรจนวาศ เป็น ประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติคนันท์ ชัยชนะ เป็น ประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ณัชฐานันท์ รูปขจร เป็น ประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปถมาภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็น ประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 
 
10 พฤศจิกายน 2558
 
“สปท.” เห็นชอบตั้ง ประธาน-กรรมาธิการ 11 คณะ
 
ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เห็นชอบการแต่งตั้งประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำสภาฯ ทั้ง 11 คณะ โดย 1.คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง มี เสรี สุวรรณภานนท์ เป็นประธาน 2.คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มี พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ  เป็นประธาน 3.คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มี วิรัช ชินวินิจกุล เป็นประธาน  4.คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น มี นินนาท ชลิตานนท์ เป็นประธาน 
 
5.คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีวิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นประธาน 6.คณะกรรมาธการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มีสถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นประธาน 7.คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มี คุรุจิต นาครทรรพ เป็นประธาน 8.คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มี พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์  เป็นประธาน 9.คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสื่อสารมวลชน มี พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร เป็นประธาน 10.คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม มี อโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ และ 11.คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม มี พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นประธาน
 
 
สปท. เสนอ 4 ข้อห้ามตัดสิทธิคนโกงสมัคร ส.ส.
 
 ในการประชุมสภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) วันชัย สอนศิริ สปท. เสนอให้ กรธ. กำหนดคุณสมบัติต้องห้ามของผู้ไม่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. คือ 1. ผู้เคยทำทุจริต ศาลตัดสินว่าเป็นผู้ที่คอร์รัปชันและผู้เคยถูกลงโทษ เพราะบุคคลดังกล่าวถือว่ามีตำหนิไม่ว่าจะกระทำในอดีตหรือปัจจุบัน 2. บุคคลที่ถูกศาลตัดสิทธิการลงเลือกตั้ง รวมถึงผู้ที่เคยถูกสภาฯถอดถอน 3. ข้าราชการที่ถูกปลดออก ไล่ออก หรือถูกศาลตัดสินว่ากระทำผิดแม้จะเป็นการรอลงโทษทางอาญาในคดีที่ไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์หรือเรื่องสุจริต 4. บุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งต้องได้รับการตรวจสอบประวัติทางการเมืองและการเสียภาษีย้อนหลัง
 
 
นายกฯ ยันไม่ยุบ' OKMD' สั่ง ก.พ.ร.ประเมินภายใน 3 เดือน
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าว ยืนยันว่า ยังไม่ได้สั่งการให้ ยุบสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD, ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC อุทยานการเรียนรู้ ทีเค-ปาร์ค และมิวเซียมสยาม แต่ให้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร.ประเมินผลงานและบุคลากร ภายใน 3 เดือน ว่า การใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ และไม่ตรงตามเจตนารมณ์ ก็ต้องยุบทิ้ง เหมือนกับกองทุนต่างๆ ที่ได้ตรวจสอบก่อนหน้านี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการทบทวนเท่านั้น ดังนั้น ขอทุกฝ่ายอย่ากังวล 
 
 
กรธ.เปิดช่อง นายกฯ มาจากคนนอก  
 
อมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงถึงความคืบหน้าการพิจารณาบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญ ว่า ที่ประชุมเห็นควรให้นายกรัฐมนตรีมาจากระบบรัฐสภา โดยผ่านการคัดเลือกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีอาจดำรงตำแหน่ง ส.ส. หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีการสร้างกลไกใหม่เป็นหลักประกันให้ ส.ส. ต้องเป็นผู้ลงมติคัดเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งวิธีการลงมติคัดเลือกจะใช้หลักการอย่างไรนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณา 
 
 
11 พฤศจิกายน 2558
 
ชงสูตรที่มานายกฯ ให้พรรคเสนอชื่อก่อนเลือกตั้ง คล้ายอิสราเอล
 
ในการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่มี มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ.เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาบทบัญญัติ รูปแบบโครงสร้างในระดับการเมือง โดยอนุกรรมศึกษาฯ ชี้แจงว่า ประเทศไทยเหมาะสมกับระบบที่มีประมุขของประเทศเป็นมหากษัตริย์ โดยมีนายกรัฐมนตรีมาจากสภา ซึ่งมีทางเลือก 3 ทางคือ 1.นายกฯมาจาก ส.ส. 2.นายกฯมาจากส.ส.หรือไม่ก็ได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ และ 3.นายกฯ มาจากผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรี ตามที่พรรคการเมืองเสนอ ทั้งนี้ทางเลือกที่ 3 เป็นสิ่งที่อนุฯลองคิดขึ้นมา ซึ่งคล้ายกับที่ประเทศอิสราเอล เคยใช้ในทศวรรษที่ 90
 
ขั้นตอนการนำเสนอรายชื่อผู้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น พรรคการเมืองอาจจะเสนอมากกว่า 1 ชื่อก็ได้ โดยพรรคการเมืองจะต้องเอาบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีที่นำเสนอมาไปแจ้งต่อกกต. ซึ่งก็จะทำให้ประชาชนได้รู้ก่อนเลือกตั้งว่า พรรคการเมืองที่ตนเองจะเลือก ได้เสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรีบ้าง เช่น หากมี 2 พรรคการเมือง ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล การเลือกนายกรัฐมนตรีก็จะนำบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีที่เสนอไว้มารวมกันแล้ว เลือก หากทั้ง 2 พรรค เสนอบัญชีรายชื่อไว้พรรคละ 5 คน ตอนสภาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ก็ต้องเลือกเอาจาก 10 คน นั้น
 
 
12 พฤศจิกายน 2558
 
สนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง วาระ 3 ขัดขืนมีโทษคุก 4 ปี
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.กำลังพลสำรอง พ.ศ....ในวาระ 3 ด้วยคะแนนเสียง 192 เสียง งดออกเสียง 4 ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดยร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดให้บุคคลที่เข้าเป็นกำลังพลสำรองนั้น รับสมัครจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม คัดเลือกจากนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง โดยการเรียกกำลังพลสำรองให้กระทำได้ในกรณีจำเป็น เช่น เกิดภัยพิบัติ อยู่ในภาวะสงคราม หรือระหว่างการประกาศกฎอัยการศึก 
 
ทั้งนี้กำลังพลสำรองมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงฯ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด แต่หากผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่มาหรือมาแต่ไม่เข้ารับราชการทหาร ไม่ว่าเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร เพื่อปฏิบัติราชการ หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมหรือในการระดมพล มีโทษปรับและจำคุกไม่เกิน 4 ปี แต่หากอยู่ไม่ครบกำหนดเวลาตามกำหนดในคำสั่งเรียก ถือว่ามีความผิดฐานหนีราชการและต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยอาญาทหาร
 
 
เผย สปท.ตั้งสมาชิกคณะกรรมการประสานงานร่วม 3 ฝ่ายแล้ว
 
คำนูณ สิทธิสมาน เลขานุการและโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) กล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมาธิการฯ โดยร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ประธาน สปท. ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน อลงกรณ์ พลบุตร รองประธาน สปท.คนที่หนึ่ง และวลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธาน สปท.คนที่สอง ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธาน ขณะที่ตนดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการและโฆษก วิป สปท. ส่วนพันตรี อาณันย์ วัชโรทัย ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการวิป สปท. พร้อมกำหนดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี เวลา 9.30 น.และแถลงผลการประชุมเวลาประมาณ 14.00 น.
 
คำนูณ กล่าวอีกว่า ขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ สปท. โดยในส่วนของ สปท. มีรองประธาน สปท.คนที่หนึ่ง และรองประธาน สปท.คนที่สอง ร่วมเป็นคณะกรรมการ พร้อมกับสมาชิก สปท. จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา และนายกลินท์ สารสิน
 
 
สนช.รับหลักการร่าง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดฯ 
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และการขยายขอบเขตความคุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียน การปรับปรุงค่าธรรมเนียม) ไว้พิจารณาด้วยคะแนน 183 ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง 
 
โดยสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.กระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันมีการนำเอาเครื่องหมายการค้าเรื่องเสียงซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตามาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การแก้ไขกฎหมายนี้จึงได้คุ้มครองไปถึงเรื่องเสียง มีการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียนให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึงยังมีการเพิ่มบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริดที่ช่วยอำนายความสะดวกในการกระจายคำขอการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบธุรกิจและผู้ส่งออกของไทยไปยังประเทศต่างๆ ที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริดได้สะดวกยิ่งขึ้น
 
 
13 พฤศจิกายน 2558
 
สนช. ลงมติไม่ถอดถอน “สมศัดดิ์ ปริศนานันทกุล” ปมรวยผิดปกติ
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.พิจารณาเรื่องด่วนว่าจะถอดถอนสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกจากตำแหน่งหรือไม่ กรณีร่ำรวยผิดปกติ โดยที่ประชุมลงคะแนนถอดถอน 109 เสียง ไม่ถอดถอน 82 เสียง งดออกเสียง 3 เสียงและมีบัตรเสีย 1 ใบ เป็นผลให้นายสมศักดิ์ ไม่ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง และไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากคะแนนถอดถอนไม่ถึง 3ใน 5 หรือไม่ถึง 132 เสียงขึ้นไป