สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มาจากไหน? มาทำอะไร?

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มาจากไหน? มาทำอะไร?

เมื่อ 5 ต.ค. 2558
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ.PDF49.78 KB

หลังจากที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จัดทำข้อเสนอแนะว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ 505 ข้อเสร็จและสิ้นสุดการทำหน้าที่ลงหลังการลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อ 6 กันยายน 2558 'โรดแมป' ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว กำหนดว่า จะต้องตั้ง "สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ" หรือ สปท. ขึ้นมาอีกอย่างน้อย 200 คน เพื่อทำหน้าที่ต่อจาก สปช.

รัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ.2557 ส่วนที่แก้ไขเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 มาตรา 39/2 และ 39/3 เป็นเพียงสองมาตราที่กำหนดเกี่ยวกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยกำหนดว่า เมื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติสิ้นสุดลงแล้ว ไม่ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติขึ้นอีก แต่ให้มีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศขึ้นแทนเพื่อดําเนินการให้เกิดการปฏิรูปด้านต่างๆ สืบต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ

 

อํานาจหน้าที่ของ สปท.ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว มาตรา 31 (1) คือ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่างๆ เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหากเห็นว่ากรณีใดจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติขึ้นใช้บังคับ ให้ สปท.จัดทําร่างพระราชบัญญัติขึ้นเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่เดิมเหมือนกับอำนาจหน้าที่ของ สปช.

แต่ส่วนอำนาจหน้าที่ ในการเสนอความเห็นในการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญ หรือพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ที่เดิมเป็นอำนาจหน้าที่ของ สปช. นั้น สปท. ไม่มีอำนาจหน้าที่นี้ด้วย เพราะไม่ว่ารัฐธรรมนูญใหม่จะถูกร่างออกมามีหน้าตาอย่างไร ก็จะถูกนำไปให้ประชาชนทำประชามติเลย โดยไม่ต้องให้ สปท. หรือสภาใดให้ความเห็นชอบก่อน

รัฐธรรมนูญชั่วคราว กำหนดให้สมาชิก สปท. มีจํานวนไม่เกิน 200 คน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งทั้งหมด จากผู้มีคุณสมบัติ คือ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปี

นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหนึ่งคน และเป็นรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอีกไม่เกินสองคนด้วย

 

 

 
รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557
 
            มาตรา 39/2 เมื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติสิ้นสุดลงตามมาตรา 38 มิให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญนี้อีก และให้มีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศขึ้นแทนสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อดําเนินการให้เกิดการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ตามมาตรา 27 สืบต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยให้คํานึงถึงความสําคัญเร่งด่วนและความสัมฤทธิผลของการปฏิรูปในระยะเวลาที่เหลืออยู่ และให้นํามาตรา 31 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
            ให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประกอบด้วยสมาชิกจํานวนไม่เกินสองร้อยคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปี โดยให้แต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติสิ้นสุดลง
            ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนหนึ่งและเป็นรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไม่เกินสองคน ทั้งนี้ตามมติของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
            ให้นํามาตรา 13 มาตรา 18 และมาตรา 29 มาใช้บังคับแก่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศโดยอนุโลม แต่การวินิจฉัยตามมาตรา 9 วรรคสอง ให้เป็นอํานาจของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

            มาตรา 39/3 ให้นํามาตรา 40 และมาตรา 41 มาใช้บังคับแก่ประธาน รองประธานและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และประธานและกรรมการร่างรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม
 

 

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศแต่งตั้ง สปท. ทั้ง 200 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

๑. พลโท กมล สุวภาพ

๒. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
๓. พลโท กฤษณะ บวรรัตนารักษ์
๔. นายกลินท์ สารสิน
๕. นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด
๖. นายกษิดิศ อาชวคุณ
๗. นายกษิต ภิรมย์
๘. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
๙. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
๑๐. นายกิตติ กิตติโชควัฒนา
๑๑. นายกิตติ พิทักษ์นิตินันท์
๑๒. นายเกรียงยศ สุดลาภา
๑๓. พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม
๑๔. นายขวัญชัย ดวงสถาพร
๑๕. พลอากาศเอก ขวัญชัย เอี่ยมรักษา
๑๖. นายเข็มชัย ชุติวงศ์
๑๗. พลโท คณิต แจ่มจันทรา
๑๘. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร
๑๙. พลเอก คณิต อุทิตสาร
๒๐. นายคณิสสร นาวานุเคราะห์
๒๑. พลอากาศเอก คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา
๒๒. นายคำนูณ สิทธิสมาน
๒๓. นายคุรุจิต นาครทรรพ
๒๔. หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์
๒๕. พลเอก จารุเกียรติ ชัยวงษ์
๒๖. นายจินดา วงศ์สวัสดิ์
๒๗. พลเอก จิระ โกมุทพงศ์
๒๘. พลเรือเอก จีรพัฒน์ ปานสกุณ
๒๙. นายจุมพล สุขมั่น
๓๐. นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์
๓๑. พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม
๓๒. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช
๓๓. นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ
๓๔. พลเรือเอก ชนินทร์ ชุณหรัชพันธุ์
๓๕. นายชัย ชิดชอบ
๓๖. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
๓๗. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
๓๘. นายชาลี เอียดสกุล
๓๙. พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์
๔๐. นายชูชัย ศุภวงศ์
๔๑. นายชูชาติ อินสว่าง
๔๒. นายชูศักดิ์ เกวี
๔๓. พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
๔๔. พลเอก ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ
๔๕. พลเอก ชูศิลป์ คุณาไทย
๔๖. นายฐาปบุตร ชมเสวี
๔๗. พลเอก ฐิติวัจน์ กำลังเอก
๔๘. นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์
๔๙. พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง
๕๐. พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์
๕๑. นายณัฏฐ์ ชพานนท์
๕๒. นายดำรงค์ พิเดช
๕๓. นายดุสิต เครืองาม
๕๔. นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์
๕๕. พลตำรวจโท เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
๕๖. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
๕๗. นายตระกูล วินิจนัยภาค
๕๘. พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
๕๙. นายต่อพงศ์ เสลานนท์
๖๐. พลตำรวจเอก ไตรรัตน์ อมาตยกุล
๖๑. นางถวิลวดี บุรีกุล
๖๒. พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์
๖๓. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
๖๔. ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ
๖๕. นายธงชัย ลืออดุลย์
๖๖. พลโท ธงชัย สาระสุข
๖๗. พันเอก ธนศักดิ์ มิตรภานนท์
๖๘. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์
๖๙. นายธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
๗๐. พลเอก ธวัช จารุกลัส
๗๑. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
๗๒. นายธวัชชัย ฟักอังกูร
๗๓. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
๗๔. นายธานินทร์ ผะเอม
๗๕. พลตำรวจโท ธีรจิตร์ อุตมะ
๗๖. พลอากาศเอก ธีระภาพ เสนะวงษ์
๗๗. พลเอก นคร สุขประเสริฐ
๗๘. นางนรรัตน์ พิมเสน
๗๙. นายนิกร จำนง
๘๐. นางนินนาท ชลิตานนท์
๘๑. พลอากาศเอก นิรันดร์ ยิ้มสรวล
๘๒. นายบวรเวท รุ่งรุจี
๘๓. นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์
๘๔. พลโท บัญชา สิทธิวรยศ
๘๕. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร
๘๖. พลเรือเอก ประดิษฐ์ ศิริคุปต์
๘๗. นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด
๘๘. นายประภาศ คงเอียด
๘๙. นายประมนต์ สุธีวงศ์
๙๐. ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์
๙๑. นายประยูร เชี่ยววัฒนา
๙๒. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
๙๓. พลเอก ปราการ ชลยุทธ
๙๔. นายปรีชา บุตรศรี
๙๕. พลอากาศเอก ปรีชา ประดับมุข
๙๖. นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
๙๗. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
๙๘. นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา
๙๙. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
๑๐๐. พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว
๑๐๑. นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
๑๐๒. นายพนม ศรศิลป์
๑๐๓. นายพรชัย ตระกูลวรานนท์
๑๐๔. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
๑๐๕. นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์
๑๐๖. พลเอก พหล สง่าเนตร
๑๐๗. พลเอก พอพล มณีรินทร์
๑๐๘. พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
๑๐๙. พลตำรวจตรี พิสิษฐ์ เปาอินทร์
๑๑๐. นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต
๑๑๑. นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา
๑๑๒. พลเอก ภิญโญ แก้วปลั่ง
๑๑๓. พลเอก ภูดิศ ทัตติยโชติ
๑๑๔. พลอากาศเอก มนัส รูปขจร
๑๑๕. นายมนู เลียวไพโรจน์
๑๑๖. นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์
๑๑๗. นางเมธินี เทพมณี
๑๑๘. พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ
๑๑๙. พลเรือเอก ยุทธนา เกิดด้วยบุญ
๑๒๐. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
๑๒๑. นางรวีวรรณ ภูริเดช
๑๒๒. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
๑๒๓. พลเอก รัชกฤต กาญจนวัฒน์
๑๒๔. พลตำรวจเอก เรืองศักดิ์ จริตเอก
๑๒๕. นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต
๑๒๖. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
๑๒๗. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
๑๒๘. พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา
๑๒๙. นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
๑๓๐. พลเอก วรวิทย์ พรรณสมัย
๑๓๑. นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา
๑๓๒. พลโท วราห์ บุญญะสิทธิ์
๑๓๓. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
๑๓๔. พลเอก วัฒนา สรรพานิช
๑๓๕. พลอากาศเอก วัธน มณีนัย
๑๓๖. นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย
๑๓๗. นายวันชัย สอนศิริ
๑๓๘. นายวัลลภ พริ้งพงษ์
๑๓๙. พลเอก วิชิต ยาทิพย์
๑๔๐. นายวิเชียร ชวลิต
๑๔๑. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร
๑๔๒. นายวิทยา แก้วภราดัย
๑๔๓. นายวินัย ดะห์ลัน
๑๔๔. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
๑๔๕. นายวิรัช ชินวินิจกุล
๑๔๖. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร
๑๔๗. นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
๑๔๘. พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ
๑๔๙. นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม
๑๕๐. พลตำรวจโท ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล
๑๕๑. นายศานิตย์ นาคสุขศรี
๑๕๒. นายศิริชัย ไม้งาม
๑๕๓. นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
๑๕๔. พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์
๑๕๕. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
๑๕๖. นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์
๑๕๗. นายสมชัย ฤชุพันธุ์
๑๕๘. นายสมชาย พฤฒิกัลป์
๑๕๙. พลโท สมชาย ลิ้นประเสริฐ
๑๖๐. นายสมเดช นิลพันธุ์
๑๖๑. นายสมพงษ์ สระกวี
๑๖๒. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
๑๖๓. พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
๑๖๔. พลโท สสิน ทองภักดี
๑๖๕. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
๑๖๖. นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์
๑๖๗. พันเอก สิรวิชญ์ นาคทอง
๑๖๘. นายสุชน ชาลีเครือ
๑๖๙. พันเอก สุชาติ จันทรโชติกุล
๑๗๐. นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์
๑๗๑. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
๑๗๒. พลโท สุรเดช เฟื่องเจริญ
๑๗๓. นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์
๑๗๔. พลเรือเอก สุรินทร์ เริงอารมณ์
๑๗๕. นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์
๑๗๖. พลตำรวจโท สุวิระ ทรงเมตตา
๑๗๗. นายเสรี สุวรรณภานนท์
๑๗๘. นายเสรี อติภัทธะ
๑๗๙. นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์
๑๘๐. พลอากาศเอก อนาวิล ภิรมย์รัตน์
๑๘๑. พลเรือเอก อนุทัย รัตตะรังสี
๑๘๒. นายอนุสรณ์ จิรพงศ์
๑๘๓. นายอนุสิษฐ คุณากร
๑๘๔. นายอภิชาต จงสกุล
๑๘๕. พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ
๑๘๖. นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์
๑๘๗. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ
๑๘๘. นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม
๑๘๙. นายอรุณ จิรชวาลา
๑๙๐. นายอลงกรณ์ พลบุตร
๑๙๑. นายอิศรา ศานติศาสน์
๑๙๒. นายอัครินทร์ เลิศกิจชัยศิริ
๑๙๓. นายอับดุลฮาลิม มินซาร์
๑๙๔. พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
๑๙๕. พลตำรวจโท อาจิณ โชติวงศ์
๑๙๖. พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย
๑๙๗. พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน
๑๙๘. นายอำพล จินดาวัฒนะ
๑๙๙. นายอุทัย เลาหวิเชียร
๒๐๐. พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี