NLA Weekly (26 มิถุนายน 2558): สนช. ผ่านกฎหมาย พ.ร.บ.ศาลยุติธรรม-ม.กาฬสินธุ์-สื่อลามกเด็ก

NLA Weekly (26 มิถุนายน 2558): สนช. ผ่านกฎหมาย พ.ร.บ.ศาลยุติธรรม-ม.กาฬสินธุ์-สื่อลามกเด็ก

เมื่อ 29 มิ.ย. 2558
22 มิถุนายน 2558
 
วิปรัฐบาลเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับแก้ไข พิจารณาเพิ่มโทษการใช้เน็ตที่กระทบต่อความมั่นคง
 
สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปรัฐบาล) ได้ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับแก้ไข ไปเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นหนึ่งในร่างกฎหมายชุดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้ เมื่อครม.เห็นชอบแล้วจะนำกฎหมายทั้ง 2 ฉบับส่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป สุวพันธุ์ระบุเพิ่มเติมด้วยว่า ได้มีการให้พิจารณาเพิ่มโทษด้านความมั่นคงในร่างกฎหมายดังกล่าวให้มากขึ้น โดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ตที่กระทบต่อความมั่นคงหรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อย รวมถึงการเข้าถึงข้อความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ โดยตนเชื่อว่าจะออกมาทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างแน่นอน
 
 
23 มิถุนายน 2558
 
สปช. เสนอแนวทางหลัก ประกันความมั่นคงของผู้สูงอายุ แก้กฎหมาย 3 ฉบับ
 
น.พ.อำพล จินดาวัฒนะ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคมฯ แถลงข่าวความคืบหน้าการปฏิรูป เรื่อง หลักประกันความมั่นคงด้านรายได้เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ โดยเสนอแนะให้มีการปฏิรูประบบบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ เพื่อมีเงินไว้ใช้จ่ายในยามสูงวัย และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็ได้มีมติเห็นชอบให้เดินหน้ากองทุนการออมแห่งชาติ และอนุมัติหลักการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักประกันด้านเศรษฐกิจสำหรับผู้สูงวัย ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะมีแนวทางด้วยกัน 3 อย่างได้แก่ การจัดตั้งกลไกระดับชาติเพื่อให้ระบบบำนาญในภาพรวมมีทิศทางเอกภาพ 2.เปลี่ยนสถานะของกฎหมายของเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุจาก “พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546”และ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ”ให้เป็น “พระราชบัญญัติบำนาญพื้นฐาน” 3. แก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อผลักดันให้กองทุนสำรองเลียงชีพสำหรับลูกจ้างที่ปัจจุบันเป็นภาคสมัครใจให้เป็นภาคบังคับ
 
 
 
25 มิถุนายน 2558
 
สปช.เห็นชอบ รายงานการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติและร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ... ก่อนเสนอ ครม
 
ที่ประชุมสภาปฎิรูปแห่งชาติมีมติเห็นชอบรายงานการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ และร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ... ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเสียง 201 ต่อ 3 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง พร้อมเห็นชอบในร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ... ด้วยเสียง 190 ต่อ 8 เสียง งดออกเสียง 11 เสียง
 
โดยสาระสำคัญของรายงานและร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวคือ  การสร้างกลไกเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประเทศในระยะ 20 ปี รวมทั้งให้จัดลำดับความสำคัญ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ติดตามและปรับแก้ตามความจำเป็น การกำหนดแผนงานของแต่ละหน่วยงานจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยการกำหนดในกฎหมายให้รัฐมนตรีต้องดำเนินตามยุทธศาสตร์ชาติด้วย นอกจากจะต้องดำเนินตามรัฐธรรมนูญ นโยบายที่แถลงต่อสภาแล้ว
 
 
เครือข่ายเยาวชนฯ เรียกร้อง สนช.แก้ พ.ร.บ.สุรา ควบคุมการเปิดร้านเหล้ารอบสถานศึกษา
 
ธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงและคณะ เพื่อขอให้ สนช. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา มหาวิทยาลัย และชุมชน จากปัญหาร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมความเห็นเสนอต่อกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ในการเร่งออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี 500 เมตร รอบสถานศึกษา 
 
รวมถึงเสนอให้มีการปรับแก้พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 ที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณา สนช. เพื่อกำหนดห้ามไม่ให้มีการออกใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี 500 เมตร รอบสถานศึกษา เพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย เพิ่มบทลงโทษและค่าปรับสำหรับผู้ไม่มีใบอนุญาตขาย ตลอดจนห้ามการขายในลักษณะเป็นเหล้าปั่นด้วย เพื่อทำให้การป้องกันแก้ไขปัญหามีเอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เชื่อว่า หากร้านเหล้าอยู่ห่างออกไปจากสถานศึกษา ปริมาณการดื่มจะน้อยลง ปัญหาที่ตามมาก็จะลดลงตามไปด้วย     
 
 
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ชี้ คาสิโน อยู่นอกรัฐธรรมนูญวาระปฏิรูป 11 ด้าน 
 
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่หนึ่ง กล่าวถึงข้อเสนอให้เปิดคาสิโนในประเทศไทยว่า คาสิโนไม่ใช่เรื่องที่จะต้องปฏิรูป 11 ด้าน  จึงเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว 2557 กำหนด  และไม่ใช่เรื่องที่ สนช. จะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเองได้  
 
อีกทั้ง กฎหมายที่มีอยู่ยังไม่เปิดช่องให้มีคาสิโนได้   แต่หากจะมีการเปิดจริง ก็เป็นเรื่องของผู้ที่รับผิดชอบเป็นผู้เสนอมาที่ สนช. เพื่อพิจารณาแก้กฎหมาย อาทิ พ.ร.บ.การพนัน  พ.ร.บ.สถานบริการ  ซึ่งก็ยังไม่แน่ว่าหลังแก้ไขแล้ว กฎหมายจะอนุญาตให้เปิดได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม คาสิโนเป็นเรื่องที่สังคมไทยยังไม่ยอมรับ จึงต้องศึกษาอย่างรอบคอบทั้งผลดีผลเสีย โดยอาศัยข้อมูลจากประเทศที่เปิดคาสิโน  อย่างเช่น สิงคโปร์  เป็นต้น
 
 
สนช.ผ่าน ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ยุบรวมราชภัฏกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเข้าด้วยกัน
 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... ใช้คณะกรรมาธิการเต็มสภาพิจารณาวาระ 2 เป็นรายมาตรา ซึ่งนายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... ชี้แจงหลักการเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ สามารถจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ บริหารได้โดยอิสระ มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้กำกับดูแลของสภาสถานศึกษา
       
นอกจากนี้ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 59 โดยให้เพิ่มองค์ประกอบกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้มาจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งไม่มีสมาชิกติดใจขออภิปรายมาตราดังกล่าว ขณะที่นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอให้มีการแก้ไขมาตรา 7 (6) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 6 ที่มหาวิทยาลัยมีภาระหน้าที่ทะนุบำรุงศาสนา ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามการเสนอแก้ไข ก่อนผ่านเห็นชอบวาระ 2 และ วาระ 3 ด้วยเสียง 176 ไม่เห็นด้วย 1 งดออกเสียง 6 รวมถึงเห็นด้วยกับบันทึกข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ จากนี้จะส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
 
สนช. เห็นชอบ แก้ไขเพิ่มประมวลกฎหมายอาญา 'ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร'
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ 132 วรรค 3 อนุญาตให้นำร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... กรณีความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก หลังจากที่ผ่านเห็นชอบวาระ3 ไปแล้ว กลับมาพิจารณาแก้ไขทบทวนถ้อยคำในมาตรา 4 และมาตรา 287/2 (2) เพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ และใช้คณะกรรมาธิการเต็มสภาพิจารณาทั้งสองมาตรา ก่อนมีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติทั้งฉบับในวาระสามอีกครั้ง ด้วยเสียงเห็นด้วย 171 งดออกเสียง 4 ให้ส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
 
สนช. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม 
 
ที่ประชุมยังมีมติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กรณีองค์ประกอบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม 3 วาระรวด เห็นชอบให้มีการประกาศใช้เป็นกฎหมาย 176 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง โดยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงการแก้ไข ในมาตรา 18 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่จะตามมาในอนาคต โดยมาตรา 18 (1) ให้อำนาจประธานศาลอุทธรณ์ทำหน้าที่ประธานกรรมการคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม หรือ ก.ศ. จากเดิมที่เป็นประธานศาลฎีกา เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนลำดับอาวุโสผู้พิพากษาในประเทศไทย และในมาตรา 18 (3) แก้ไขถ้อยคำตามระบบข้าราชการจากที่เคยใช้การจัดระดับมาตรฐานกลาง (ซี 11 ระดับ) เป็นการจัดระดับประเภทตำแหน่ง (4 ประเภท) และให้มีการแก้ไขบทเฉพาะกาลให้ผู้ที่เป็น ก.ศ.เดิม ยังทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าครบวาระในอีก 1 ปีเศษ
 
 
คณะกรรมาธิการยกร่างฯ แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญวันแรก ผ่านการพิจารณาในหมวดทั่วไป และภาค 1
 
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ มีวาระพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราเป็นวันแรก โดยในช่วงเช้าได้ผ่านการพิจารณาในหมวดทั่วไป และภาค 1 ว่าด้วยพระมหากษัตริย์และประชาชน รวม 25 มาตรา โดยรายละเอียดมีการแก้ไขเล็กน้อย อาทิ มาตรา 7 ได้ปรับในวรรคสอง โดยเติมคำว่า ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อให้ตรงกับคำที่ร่างรัฐธรรมนูญกำหนดในส่วนที่ว่าด้วยองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยการแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามคำขอแก้ไขของคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
 
มาตรา 14 ว่าด้วยคุณสมบัติขององคมนตรี ได้ปรับถ้อยคำ ได้แก่ ตัดคำว่า “หรือกลุ่มการเมือง” ออก และปรับในส่วนขององค์กร “ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน” ให้เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติ (กสม.) ตามข้อสรุปประเด็นสำคัญที่ กมธ.ยกร่างฯ ได้มีการตกผลึกร่วมกันแล้วก่อนหน้านี้ที่จะให้ตัดคำว่ากลุ่มการเมืองออกจากร่างรัฐธรรมนูญ และยกเลิกการควบรวมผู้ตรวจการแผ่นดินและกสม. ดังนั้น การปรับถ้อยคำดังกล่าวเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 
 
26 มิถุนายน 2558
 
โฆษก กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ยังลังเล แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 62-66 ตามคำขอของ ครม.
 
นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยการปรับปรุงแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราในบททั่วไปและภาค 1 พระมหากษัตริย์และประชาชนว่า มีการพิจารณาไปแล้ว 33 มาตรา และกำลังเริ่มพิจารณาในหมวด 2 ประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน และปวงชนชาวไทย 
 
อย่างไรก็ตามในคำขอแก้ไขของ ครม. มีการเสนอให้แก้ไขในส่วนของมาตรา 62 โดยให้ตัดวรรคท้ายที่ระบุว่า การกำหนดยุทศาสตร์ชาติ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและแผนอื่น การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การผังเมือง การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการตรากฎหมายหรือการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการเพื่อนำความคิดเห็นนั้นไปประกอบการพิจารณา โดยให้คำนึงถึงพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และพื้นที่ทางวัฒนธรรมด้วย
       
ทั้งนี้ คณะกรรมการธิการฯ ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะตัดออกทั้งวรรคตามข้อเสนอของ ครม.หรือไม่ แต่ก็มีการพิจารณาว่าการเขียนว่าให้รับฟังความคิดเห็นประชาชนอย่างทั่วถึงและให้คำนึงถึงพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และพื้นที่ทางวัฒนธรรมด้วยนั้นในทางปฏิบัติจะมีปัญหาอะไรหรือไม่
       
และในมาตรา 64 เกี่ยวกับสิทธิพลเมืองในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรมและในความคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่ดีและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยบุคคลซึ่งไม่มีส่วนได้เสีย และในกรณีที่มีการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกันด้วย ตลอดจนให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติ ซึ่งในส่วนของกรรมาธิการฯมีการพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นที่กำหนดว่าจะต้องศึกษาและประเมินผลโดยบุคคลซึ่งไม่มีส่วนได้เสียว่าจะทำได้จริงในทางปฏิบัติหรือไม่ รวมทั้งพิจารณาคำขอแก้ไขของ ครม.ที่ให้ตัดข้อความ
       
นอกจากนี้ ครม. ยังเสนอให้ตัดข้อความ “รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว” โดย ครม.ให้เหตุผลว่า อาจทำให้การดำเนินการต่างๆ มีอุปสรรคได้ จึงควรให้ไปกำหนดรายละเอียดในกฎหมายซึ่งจำเป็นต้องเร่งตราขึ้นอยู่แล้ว มิฉะนั้นจะถูกฟ้องร้องทั้งที่ยังไม่ตรากฎหมาย ทั้งนี้การตัดข้อความดังกล่าว