NLA weekly (20 มีนาคม 2558) : สนช.ผ่านกฎหมายขึ้นเงินเดือนตำรวจ-ทหาร ด้าน กมธ.ยกร่าง ประชามติหรือไม่อยู่ที่ คสช.

NLA weekly (20 มีนาคม 2558) : สนช.ผ่านกฎหมายขึ้นเงินเดือนตำรวจ-ทหาร ด้าน กมธ.ยกร่าง ประชามติหรือไม่อยู่ที่ คสช.

เมื่อ 21 มี.ค. 2558
 
17 มีนาคม 2558 
 
ครม.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ศิลปากร ออกนอกระบบ
 
พล.ร.อ.ณรงค์ พัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยนอกระบบอีก 1 ฉบับ คือ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ... โดยจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
 
นอกจากนี้ นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ยังกล่าวว่า ในขณะนี้ยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดส่งร่าง พ.ร.บ.มาให้ สกอ. พิจารณาเพิ่มเติม แต่คาดว่าหลังจากนี้จะทยอยเสนอร่าง พ.ร.บ.เข้าสู่กระบวนการพิจารณา อีกประมาณ 2-3 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ที่มา : ประชาไท
 
 
18 มีนาคม 2558
 
ครม.ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ว่าด้วยเรื่อง "แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดทางอาญา" 
 
พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ว่าด้วยเรื่อง "แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดทางอาญา" โดยมีเนื้อหาโดยสรุปว่า
 
1.เพิ่มบทบังคับในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 69 เรื่องให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมด้วยบัญชีงบดุล บัญชีทำการ บัญชีกำไรขาดทุน บัญชีรายรับ รายจ่าย หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่าย ที่มีผู้สอบบัญชีภาษีอากร เนื่องจากแต่เดิมขาดสภาพบังคับในทางกฎหมายมาโดยตลอด
 
2.แก้ไขเพิ่มเติมให้การกระทำความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรตามมาตรา 37 ให้ครอบคลุมถึงการขอคืนภาษีอากรอันเป็นเท็จ  
 
3.แก้ไขเพิ่มเติมให้การกระทำอันเป็นการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรตามมาตรา 37 ทวิ มีอัตราโทษเดียวกับมาตรา 37 คือ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง200,000 บาท โดยยกเลิกมาตรา 37 ทวิ  ​
 
 ​​4. แก้ไขเพิ่มเติมให้บทกำหนดโทษเกี่่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มให้ครอบคลุมถึงการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอันเป็นเท็จ เพราะจากเดิมที่ใช้คำว่า “เจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม” เป็นถ้อยคำที่อาจให้ความหมายได้อย่างกว้างขวางและไม่ครอบคลุมถึงความผิดสำหรับการทุจริตในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นเท็จ
 
 
 
19 มีนาคม 2558 
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการผ่านร่างกฎหมายในวาระ 3 สองฉบับ 
 
ฉบับแรก พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่..) พ.ศ...  โดย สนช.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหารฯ วาระ 3 ด้วยคะแนน 163 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 14 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุม 177 คน เตรียมประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นกฎหมาย
 
โดยกฎหมายดังกล่าวเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร ตั้งแต่ปี 2521 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเป็นการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้เหมาะสม เป็นธรรม และได้มาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
 
 
และฉบับที่สอง ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 168 เสียง งดออกเสียง 17 เสียง
 
เนื่องจากเป็นปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจให้เหมาะสมเป็นธรรมและได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ค่าตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศ
 
 
 
สนช.ให้ความเห็นชอบพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฯ
 
ที่ประชุม สนช.ให้ความเห็นชอบพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินรอบที่ 6 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนและตารางข้อผูกพันเฉพาะสำหรับการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน
 
โดยพิธีสารฉบับนี้มีสาระสำคัญคือขยายความร่วมมือด้านการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิก โดยลด/ยกเลิกข้อจำกัดที่เป็น อุปสรรคต่อการค้าบริการภายใต้กรอบอาเซียนให้มากกว่าที่เปิดเสรีตามกรอบองค์การการค้าโลก ซึ่งได้ปรับปรุงตารางข้อผูกพันเฉพาะ (Schedule of Specific Commitments: SOC)  ใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาประกันภัย และสาขาการธนาคาร  
 
 
 
ร่างกฎหมายทีค้างการพิจารณาในวาระที่ 1 และวาระที่ 2
 
กฎหมายที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาแต่ยังค้างอยู่ที่วาระ 2 ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน และ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
 
และมีกฎหมายที่ค้างอยู่ระหว่างรอการพิจารณาวาระที่ 1 ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.การจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล, ร่าง พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ, ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ว่าด้วยความผิดสื่อลามกอนาจารเด็ก) และร่าง พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
 
 
20 มีนาคม 2558 
 
กมธ.ยกร่างฯ ประชามติหรือไม่อยู่ที่ รัฐบาลและ คสช.
 
คำนูญ สิทธิสมาน โฆษก กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ได้พิจารณาทบทวนรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราไปแล้วทั้งสิ้น 205 มาตรา จาก 315 มาตรา ส่วนประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรีที่เปิดช่องให้นายกรัฐมนตรีไม่ต้องมาจาก ส.ส. ที่ยังเป็นข้อถกเถียงอยู่ในขณะนี้ จะมีการพิจารณาข้อเสนอจากทุกฝ่ายอีกครั้ง เพื่อแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์
 
และเรื่องจะมีการทำประชามติหรือไม่นั้น ที่ประชุมกรรมาธิการยกร่างฯ ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าควรทำประชามติ  แต่การตัดสินใจเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่จะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557  ให้เสร็จก่อนสิงหาคม เพื่อให้สอดรับกับการทำประชามติ  
 
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง: