NLA Weekly (27 กุมภาพันธ์ 2558): รธน.ใหม่ ให้มีนายกฯ นอกสภา ส่วน ส.ว.มาจากการสรรหาทั้งหมด

NLA Weekly (27 กุมภาพันธ์ 2558): รธน.ใหม่ ให้มีนายกฯ นอกสภา ส่วน ส.ว.มาจากการสรรหาทั้งหมด

เมื่อ 1 มี.ค. 2558
24 กุมภาพันธ์ 2558
 
พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย บังคับเก็บเงินอุดหนุนนักกีฬา จากสินค้าประเภทเหล้า-บุหรี่
 
มติชนออนไลน์ รายงานว่า กระทรวงการคลังกำลังรอการประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย ลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลให้ผู้ผลิตและผู้ค้ายาสูบ สุรา ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนพัฒนากีฬาฯ นอกเหนือจากการเสียภาษีสรรพสามิตตามปกติ ทั้งนี้ มีแนวโน้มว่าผู้ค้าจะผลักภาระไปยังผู้บริโภคอย่างน้อย 2% จากราคาขายปลีกปัจจุบัน ทำให้ราคายาสูบและสุราสูงขึ้นจากราคาปกติราว 3-5 บาท
 
 
 
25 กุมภาพันธ์ 2558
 
สนช.พิจารณาถอดถอนอดีต ส.ว. 38 คน 
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาถอดถอนอดีตสมาชิกวุฒิสภา 38 คน ออกจากตำแหน่ง กรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่มา ส.ว. ล่าสุด โดย ดิเรก ถึงฝั่ง หนึ่งในผู้ถูกกล่าวหา แถลงสรุปสำนวนข้อกล่าวหาว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่มา ส.ว. ไม่ได้มีเจตนาล้มล้างการปกครอง โดยการแก้ไขเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการ พร้อมทั้งปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดรัฐธรรมนูญ
 
ภายหลังเสร็จสิ้นการแถลงเปิดสำนวนคดีแล้ว ที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมาธิการซักถาม จำนวน 7 คน และจะเปิดการประชุมเพื่อดำเนินกระบวนการซักถามในวันที่ 5 มีนาคม และแถลงปิดสำนวนคดีในวันที่ 12 มีนาคม ส่วนลงมติถอนถอนหรือไม่ถอดถอนกำหนดในวันที่ 13 มีนาคมนี้
 
 
 
กมธ. ยกร่างฯ กำหนด ส.ว. 200 คน มาจากการสรรหาทั้งหมด
 
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่เกิน 200 คนมาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมหรือการสรรหา ดำรงตำแหน่ง 6 ปี และดำรงตำแหน่งติดต่อกันสองวาระไม่ได้ ทั้งนี้ สัดส่วนของ ส.ว. สรรหาประกอบด้วย 
 
1. ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา ไม่เกิน 10 คน  
 
2. ผู้ที่เคยเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตำแหน่งปลัดกระทรวง ข้าราชการฝ่ายทหาร ตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ พนักงานของรัฐในรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ประเภทละไม่เกิน 10 คน แต่ต้องไม่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
 
3. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพหรืออาชีพที่มีกฎหมายจัดตั้ง จำนวนไม่เกิน 10 คน  
 
4. องค์กรด้านต่างๆ เช่น เกษตรกรรม แรงงาน วิชาการ ชุมชน ท้องถิ่น ไม่เกิน 50 คน 
 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมด้านต่างๆ เช่น การเมือง ความมั่นคง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ไม่เกิน 100 คน  
 
นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ซึ่งมาจากการเลือกกันเองยังตัดสิทธิของผู้ที่มาจากองค์กรด้านสื่อสารมวลชนออก เนื่องจากต้องการให้ทำหน้าที่โดยปราศจากการถูกการเมืองครอบงำ
 
 
 
26 กุมภาพันธ์ 2558 
 
 
กมธ. ยกร่าง รธน. เห็นชอบ คนนอกนั่งนายกฯ ได้
 
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญให้ความเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การไม่กำหนดให้นายกฯ ต้องเป็น ส.ส. เหมือนกับรัฐธรรมนูญ 2550 โดยกระบวนการเลือกนายกฯ ต้องมาจากการเลือกของ ส.ส. ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวน ส.ส. ทั้งหมดในสภา และต้องลงคะแนนโดยเปิดเผย ทั้งนี้ สภาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรก
 
 
สนช. รับร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ
 
สนช. มีมติรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 22 คน กรอบการทำงาน 30 วันและแปรญัตติภายใน 7 วัน โดยรองนายกรัฐมนตรีย้ำความจำเป็นต้องมีกฎหมายควบคุมการชุมนุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชน
 
ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ ห้ามมิให้จัดชุมนุมภายในระยะรัศมี 150 เมตร จากวังของพระบรมวงศาสนาวงศ์ กำหนดให้ผู้ชุมนุมต้องแจ้งวัน เวลา และสถานที่ชุมนุมต่อหัวหน้าสถานีตำรวจผู้รับผิดชอบก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เป็นต้น
 
 
สนช.ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ และร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วาระแรก
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติในวาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยตั้งกรรมาธิการวิสามัญชุดเดียวกันเพื่อพิจารณาทั้ง 2 ร่าง จำนวน 16 คน กำหนดแปรญัตติภายใน 15 วัน ระยะเวลาการดำเนินงาน 60 วัน
 
นอกจากนี้ ยังลงมติเห็นชอบอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศด้วย
 
 
มติ สนช. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เน้นให้ความสำคัญผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม-อำนวยความสะดวกประชาชน
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร โดยเพิ่มเติมให้เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีการประกันภัย ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ให้ได้รับการชดใช้ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวจากอาคารนั้น และปรับปรุงกระบวนการให้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนโดยไม่ต้องยื่นขอใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากขึ้น ทั้งนี้ มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว 15 คน ใช้เวลาในการแปรญัตติ 7 วัน กรรมาธิการดำเนินการใน 30 วัน
 
 
รมว.พลังงานยกเลิกประกาศสัมปทานปิโตรเลียมรอบ 21 เชื่อมั่น สนช.ร่างกฎหมายปิโตรเลียมเสร็จตามกำหนด 3 เดือน
 
ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงนามยกเลิกประกาศเปิดสัมปทานปิโตรเลียมที่ 21 พร้อมทั้งกล่าวว่า ตนเชื่อมั่นในสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าจะสามารถร่างหรือแก้ไขกฎหมาย เพื่อออกกติกาสำหรับการเชิญชวนให้ เอกชนสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้เสร็จได้ภายใน 3 เดือน หลังจากนั้นจะออกประกาศเชิญชวนรอบใหม่เพื่อให้เอกชนยื่นขอสำรวจภายใน 120 วัน หรือ 4 เดือนนับจากกฎหมายใหม่มีผล ซึ่งจะอยู่ในกรอบเวลา ราว 7 เดือนข้างหน้า
 
ที่มา: ประชาชาติ