NLA Weekly (13 กุมภาพันธ์ 2558): ร่างพ.ร.บ.หอพัก พร้อมประกาศใช้เป็นกฎหมาย

NLA Weekly (13 กุมภาพันธ์ 2558): ร่างพ.ร.บ.หอพัก พร้อมประกาศใช้เป็นกฎหมาย

เมื่อ 13 ก.พ. 2558
9 กุมภาพันธ์ 2558
 
แอมเนสตี้ฯ จี้สนช.ถอนร่างแก้ไข กม.ศาลทหาร 
 
รูเพิร์ต แอ็บบอต ผู้อำนวยการงานวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เผยแพร่แถลงการณ์ต่อสถานการณ์การเมืองไทยซึ่งแสดงความเป็นกังวลว่า กองทัพไทยพยายามให้อำนาจมากขึ้นกับตนเอง เพื่อละเมิดสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นเงื่อนไขที่ประเทศต้องปฏิบัติตาม ร่างแก้ไขดังกล่าวจะทำให้เกิดข้อกฎหมาย ซึ่งทหารสามารถใช้เพื่อสั่งควบคุมตัวบุคคลได้โดยพลการ แทนที่จะเป็นอำนาจของศาล แถลงการณ์ดังกล่าวแนะนำว่า สนช. ควรถอนร่างกฎหมายนี้โดยทันที 
 
 
สูตรใหม่ภาษีมรดกเกิน 80 ล้าน จ่ายอัตราเดียว 8%
 
มีชัย ฤชุพันธุ์ สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยเรื่อง ความคืบหน้าการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ภาษีการรับมรดก พ.ศ. ... ซึ่งอยู่ในการพิจารณาวาระที่ 2 ของ สนช. ว่า สนช.จะปรับแก้สาระสำคัญบางส่วนจากร่างเดิม ในส่วนของการจัดเก็บภาษีมรดกส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท ในอัตรา 10 % โดยปรับแก้วงเงินขั้นต่ำที่ไม่ต้องเสียภาษีเป็น 80 ล้านบาท 
 
ที่มา: ประชาไท
 
 
10 กุมภาพันธ์ 2558
 
คลังคาดประกาศใช้กฎหมายลูก PPP จำนวน 8 ฉบับ เดือนเมษายนนี้ 
 
สมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อยู่ระหว่างการเร่งรัดพิจารณากฎหมายลูกจำนวน 8 ฉบับ เพื่อให้ พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ เพื่อรองรับแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล ทั้งนี้ จะเร่งสรุปรายละเอียดแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎหมายหลัก จากนั้นจะมีการทำประชาพิจารณ์ร่วมกับภาคเอกชนอีกครั้ง คาดว่าจะมีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อออกประกาศรายละเอียดได้ในเดือนเมษายนนี้ 
 
 
ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ-กฎหมายล้มละลาย
 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ เอสเอ็มอี สามารถใช้หลักทรัพย์ที่ไม่จำเป็นต้องส่งมอบหรือส่งมอบไม่ได้มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจในการขอกู้เงินหรือเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ทั้งนี้ ครม.ยังเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
นอกจากนี้ ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สาระสำคัญ คือ ปรับปรุงให้อำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ สามารถดำเนินการนำเอาหนี้ที่มีอยู่ของลูกหนี้ไปใช้คืนให้กับเจ้าหนี้ได้เลย โดยไม่ต้องร้องผ่านกระบวนการศาลอีกรอบ
 
 
กสม. ค้าน ยุบรวม “กรรมการสิทธิฯ-ผู้ตรวจฯ”
 
นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวถึงการยุบรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกับผู้ตรวจการแผ่นดินว่า หลายฝ่ายมองว่ามีการทำงานซับซ้อน ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นการซ้ำซ้อนเพียงแค่ชื่อเพียงเท่านั้น แต่รายละเอียดการทำงานยังมีความแตกต่างกัน ซึ่งขณะนี้ทาง กสม. ก็ทำงานมากกว่าการตรวจสอบ แต่ กมธ. ยกร่างฯ ยังเข้าใจผิดว่า องค์กรพิทักษ์สิทธิคือกรรมการสิทธิ ทั้งที่เรื่องจริงนั้นองค์กรพิทักษ์เป็นเรื่องของประชาชน แต่ กสม. มีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองนักต่อสู้สิทธิมนุษยชน การที่เราไม่เห็นด้วยกับการควบรวมองค์กรทั้งสองเข้าด้วยกัน เพราะเห็นว่าเป็นการเสียผลประโยชน์ของประชาชน และจะกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
 
 
ถก ร่าง พ.ร.บ.อุ้มบุญครั้งสุดท้าย ก่อนเสนอ สนช.
 
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อุ้มบุญ เปิดเผยว่า จะมีการประชุมเป็นครั้งสุดท้ายภายหลังขอขยายเวลาการทำงานออกไปอีกครั้ง เพราะเนิ้อหาของร่างพระราชบัญญัติอุ้มบุญยังมีถ้อยคำบางส่วนที่ต้องแก้ไข เช่น คำว่า “และ” “หรือ” ซึ่งคณะกรรมาธิการ กับคณะกรรมการกฤษฎีกา มีรูปแบบการเขียนกฎหมายที่แตกต่างกัน โดยยืนยันว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ของร่างกฎหมายนี้ยังคงถ้อยคำและสาระสำคัญตามเดิม
 
 
 
12 กุมภาพันธ์ 2558
 
สนช.เห็นชอบ′บูรณ์ ฐาปนดุลย์′นั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เป็นประธานการประชุม สนช. พิจารณาวาระให้ความเป็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นการประชุมลับ ให้นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์  ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
 
สนช.ผ่านร่างพ.ร.บ.ค้ำประกัน-จำนอง
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....วาระ 1 แล้ว  โดยมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดให้ผู้ค้ำประกันที่เป็นนิติบุคคล สามารถผูกพันตนเพื่อรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม หรือ ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม และไม่มีสิทธิในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งกำหนดให้ข้อตกลงที่แตกต่างจากที่บัญญัติไว้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของเจ้าหนี้และผู้ค้ำประกัน
 
 
สนช. ผ่านวาระ 3 ประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.หอพัก เป็นกฎหมาย
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ... ในวาระ 3 ด้วย และยังมีมติเห็นชอบกับข้อสังเกตกับคณะกรรมาธิการด้วย โดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้กล่าวว่า มีการแก้ไขและเพิ่มบทบัญญัติในบางมาตรา อาทิ คำนิยาม “สถานศึกษา” ในร่าง พ.ร.บ.นี้ จะไม่หมายความรวมถึงสถาบันหรือมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พร้อมเพิ่มสัดส่วนที่มาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักให้มาจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ขณะที่คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพักต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น 
 
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง: