NLA Weekly (7 พฤศจิกายน 2557) : คปก. ขอให้ ชะลอการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ความเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ. ....

NLA Weekly (7 พฤศจิกายน 2557) : คปก. ขอให้ ชะลอการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ความเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ. ....

เมื่อ 8 พ.ย. 2557
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) มีหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอให้ชะลอการพิจารณา ร่างพ.ร.บ.ความเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ. …. เนื่องจากร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวยังไม่ได้นำความเห็นและข้อเสนอของ คปก.และร่างกฎหมายของประชาชนมาพิจารณาปรับปรุง ซึ่งอาจส่งผลให้ร่างนี้ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระทบต่อประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหาสังคมได้
 
นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา ทำหนังสือถึงประธานสนช.คัดค้านการแต่งตั้ง นายเมธี ครองแก้ว เป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.) ผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากมีคุณสมบัติต้องห้าม ซึ่งวิป สนช.พิจารณาแล้วเห็นว่า นายเมธี ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม จึงสามารถดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ โดย สนช.ได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังประธานศาลฎีกา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ยื่นหนังสือให้ สนช.สนับสนุนการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ให้การยกร่างพ.ร.ฎ.จัดตั้งกองทุนสุขภาพอุดมศึกษาภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และขอให้แปรญัตติแก้ไขร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมให้สามารถโอนเงินสะสมเป็นเงินสมทบกองทุนสุขภาพอุดมศึกษาได้ 
 
สนช.เตรียมรวบรวมข้อเสนอจัดทำรัฐธรรมนูญและถอดถอนยิ่งลักษณ์
ในวันเดียวกันที่ประชุม สนช.มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะของต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ มีการประชุมลับเพื่อพิจารณาถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา และนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา สุดท้ายที่ประชุมเสียงข้างมากมีมติเห็นชอบให้รับเรื่องถอดถอน ส่วนกรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 12 พ.ย.นี้ คาดว่าที่ประชุม สนช.จะกำหนดวันแถลงเปิดคดี
 
7 พฤศจิกายน 2557: สนช.เห็นชอบร่างกฎหมาย 2 ฉบับ รับหลักการ 2 ฉบับ
ที่ประชุม สนช.ผ่านร่างกฎหมายวาระ 3 คือ พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ... และ พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน (The GMS Agreement)) เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย
 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง: