เสนอ 6 มาตรการป้องกันคนหาย โดย ผศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

เสนอ 6 มาตรการป้องกันคนหาย โดย ผศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

iLaw เมื่อ 24 มี.ค. 2557

"เรื่องการบังคับให้บุคคลสูญหาย เป็นสิทธิมนุษยชนที่ยกเว้นไม่ได้ เป็นสิทธิที่สมบูรณ์ รัฐไม่อาจอ้างสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือสถานการณ์ใดๆ เพื่อให้มีสิทธิอุ้มหายได้" ผศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท กล่าวในงานเสวนา "10 ปีทนายสมชาย นีละไพจิตร สูญหายโดยถูกบังคับ" วันที่ 12 มีนาคม 2557

ผศ.ดร.ปกป้อง กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีความ
ผิดฐานบังคับให้บุคคลสูญหาย หรือ อุ้มหาย มีแต่ความผิดต่อเสรีภาพ มาตรา 309 ซึ่งใช้กับบุคคลทั่วไป ไม่ได้ใช้เฉพาะกับเจ้าหน้าที่รัฐ มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกพันบาท และเป็นความผิดที่ยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายไม่แจ้งความตำรวจจะดำนเนินคดีไม่ได้

  

ดังนั้น เมื่อประเทศไทยจะให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการบังคับให้บุคคลสูญหาย จึงเสนอว่า

1. น่าจะมีการกำหนดความผิดพิเศ
ษใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่รัฐ ตอนนี้คุยกันอยู่สองแนว คือ หนึ่ง การไปแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ส่วนทีเกี่ยวกับความผิดของเจ้าหน้าที่ สอง ออกเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ ส่วนตัว คิดว่าควรออกเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะ เพราะจะมีเรื่องอื่นๆ เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยสถานที่คุมขัง การเยียวยาผู้เสียหายด้วย

ประเทศไทยเรามีกฎหมายเกี่ยว
กับสถานการณ์ฉุกเฉินหลายฉบับมาก เช่น กฎอัยการศึก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ร.บ.ความมั่นคง เราต้องทำให้กฎหมายทั้งสามฉบับนี้เข้ามาอยู่ภายใต้พันธะกรณี จะอ้างสถานการณ์สงครามเพื่ออุ้มหายบุคคลไม่ได้

2. หากรัฐบังคับให้บุคคลสูญหาย
แบบเป็นระบบหรือกว้างขวางย่อมเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ (Crime against humanity) ด้วย เป็นความผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่มีอายุความ

3. กำหนดความรับผิดของผู้บังคั
บบัญชา ที่รู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะไปกระทำการหรือได้กระทำการบังคับให้สูญหาย และไม่ดำเนินการป้องกันหรือลงโทษใต้ผู้บังคับบัญชา

4. กำหนดให้ความผิดฐานอุ้มหายเ
ป็นความผิดสากล ไม่ว่าเกิดขึ้นที่ใดในโลก ศาลไทยก็สามารถดำเนินคดีเอาผิดได้ เพื่อทำให้ทั่วโลกไม่มีที่หลบภัยสำหรับคนที่ทำความผิดฐานอุ้มหาย

5. ห้ามไม่ให้มีการคุมขังในที่
ลับ safe house ของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะคุมขังคนโดยไม่เปิดเผยจะไม่สามารถมีได้อีกต่อไป ทำข้อมูลคนที่ถูกควบคุมตัวอย่างเป็นระบบให้ญาติเข้าถึงได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ปฏิเสธต้องมีกระบวนการให้ศาลสั่งให้เปิดเผยข้อมูล

6. แก้กฎหมายให้ญาติพี่น้องเป็
นผู้เสียหาย มีอำนาจทำการแทนคนที่ถูกอุ้มหายได้ เช่น การดำเนินคดี การได้รับรู้ข้อเท็จจริง เพราะกรณีทนายสมชาย นีละไพจิตร ศาลอุทธรณ์เห็นว่าญาติไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะมีอำนาจดำเนินคดีแทน เนื่องจากยังไม่ปรากฏว่าทนายสมชายตาย หรือถูกทำให้บาดเจ็บจนไม่สามรถดำเนินคดีเองได้

 

 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player