จับจ่ายกฎหมาย Law For Shop

รายชื่อกฎหมายล่าสุดที่จะเข้าร่วมในงานตลาดนัดกฎหมายประชาชน

 • ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสินไหมผู้ประสบภัยจากรถ
 • ร่างพระราชบัญญัติการกระทำอันขัดต่อประชาธิปไตย
 • ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
 • ร่างพระราชบัญญัติการเข้าถึงยา
 • กฎหมายเขตการปกครองพิเศษสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • กฎกระทรวงเรื่องคนทำงานบ้าน
 • สนธิสัญญาป้องกันการทำให้คนสูญหาย
 • คดีโลกร้อน
 • แก้ไขพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • ร่างพระราชบัญญัติความเสมอภาคระหว่างเพศ
 • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน
 • ร่างพระราชบัญญัติต่อต้านการซ้อมทรมาน
 • พระราชบัญญัติทุนการศึกษา
 • ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับแรงงาน)
 • แก้ไขพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์
 • ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายความมั่นคง
 • ยกเลิกโทษประหารชีวิต
 • แก้ไขพระราชบัญญัติยา
 • การใช้ระบบลูกขุน
 • แก้ไขรัฐธรรมนูญ
 • แก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • ร่างพรบ.สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมฯ
 • สภาเกษตรกรแห่งชาติ
 • แก้ไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
 • ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันชราภาพแห่งชาติ
 • ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
 • ร่างพระราชบัญญัติองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม
 • พรบ. สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ

    (หมายเหตุ: ยังมีกฎหมายที่น่าสนใจอีกหลายฉบับ เช่นเรื่องการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ (ตามมาตรา 190 รธน. ที่ล่าชื่อครบแล้วแต่ถูกสภาปัดตกอ้างว่าไม่เข้าหมวด 3,5 ของรธน. นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ล่าชื่อครบแล้ว อยู่ระหว่างรอคิวเข้าสู่การพิจารณา)