บทเฉพาะกาล

ร่างพ.ร.บ.อนามัยเจริญพันธุ์ ฉบับ สคส. หวังแก้ปัญหาท้องไม่พร้อม-แท้งไม่ปลอดภัย

เมื่อ 9 ต.ค. 2556
ออกแบบ
6

บทเฉพาะกาล


มาตรา ๔๔  
ให้คณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติซึ่งแต่งตั้งตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕๕๑/๒๕๕๒ ทำหน้าที่ คสอพ. ตามมาตรา ๒๔ จนกว่า คสอพ. ที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา