มาตรา ๖ การชดเชยเยียวยา

ร่วมเขียนร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม (ฉบับญาติผู้สูญเสีย)

เมื่อ 25 ก.ค. 2556
ออกแบบ
7

มาตรา ๖ การชดเชยเยียวยา


 
มาตรา ๖
 
ผู้ได้รับการนิรโทษกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ไม่สามารถก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ได้รับนิรโทษกรรมในอันที่จะเรียกร้องสิทธิ หรือประโยชน์ใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น