มาตรา ๒ ให้เริ่มบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ร่วมเขียนร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม (ฉบับญาติผู้สูญเสีย)

เมื่อ 25 ก.ค. 2556
ออกแบบ
2

มาตรา ๒ ให้เริ่มบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา