มาตรา ๑ ชื่อกฎหมาย

ร่วมเขียนร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม (ฉบับญาติผู้สูญเสีย)

เมื่อ 25 ก.ค. 2556
ออกแบบ
1

มาตรา ๑ ชื่อกฎหมาย


 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ประชาชนซึ่งได้กระทำความผิดความสงบเรียบร้อยหรือต่อความมั่นคงของราชอาณาจักร อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองภายหลังการยึดอำนาจรัฐโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ พ.ศ..."