แก้ไขกฏหมายเลือกตั้ง

แก้ไขกฏหมายเลือกตั้ง

Anonymous เมื่อ 30 มิ.ย. 2556

อยากเสนอให้แก้ไขกฏหมายเลือกตั้ง

1. ไม่อนุญาตให้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งจัดทำ ป้ายโฆษณาหาเสียง แผ่นปิดโฆษณา หาเสียง และ ให้ กกต มีหน้าที่จัดทำ ป้ายโฆษณา หาเสียง ตามที่สะดวกแก่การพบเห็นของประชาชน แทนผู้สมัคร โดย ค่าใช้จ่าย ผู้สมัครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย หรือ กกต ออกให้

2. กกต จัดสถานที่ปราศัยหาเสียง ให้แก่ ผู้สมัคร ตามที่ผู้สมัคร ร้องขอ และส่งหนังสือ เอกสาร จดหมาย ประชาสัมพันธ์ให้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบ อย่างน้อย 7-15 วัน

 หลักการและเหตุผล

      1.เพื่อความสะอาดเรียบร้อย 

      2.เพื่อความเท่าเทียมในการให้เสียง ให้ ผู้สมัครที่ทุนทรัพย์ไม่เท่าเทียมกัน ได้มีโอกาสใกล้เคียงกัน

      3.ป้องกันการทุจริต โดยการซื้อเสียงโดยอาศัย การจัดจ้าง จัดทำ แจกจาย ป้าย แผ่นปิดหาเสียง

 

 

3. กกต จะต้อง รวมบัตรลงคะแนน ในหน่วยย่อยที่เล็กที่สุด เช่น หมู่บ้าน ซอย มานับในหน่วยที่ใหญ่กว่า โดยรวมกันตั้งแต่ 3 หน่วยย่อยขึ้นไป

 หลักการและเหตุผล

      1.เพื่อป้องกันการซื้อเสียง และการกดดัน การลงคะแนนเลือกตั้ง ของประชาชน ในรูปแบบต่างๆ 

      การรวมการนับคะแนนจากหน่วยย่อยสุด มารวมกันตั้งแต่ 3 หน่วยขึ้นไปจะช่วย ลดความสามารถในการคาดเดา ว่าผู้ใช้สิทธิ ลงคะแนนให้กับใคร

3. กกต ต้องจัดให้มีบัตรการลงคะแนน สองใบ หรือ สอง หัวข้อ ในการลงคะแนน

หัวข้อที่หนึ่ง   คือ ผู้สมัครที่จะลงคะแนนให้ 

หัวข้อที่สอง คือ ผู้สมัครที่จะลงคะแนนให้ หาก ผู้สมัคร รายแรก คะแนนไม่ถึงกึ่งนึ่ง

 หลักการและเหตุผล

      1.เพื่อให้ได้ตัวแทนประชาชน ของประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง

   

      

 

 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player