แม้ว่าการซ้อมหรือทรมานผู้ต้องหาเป็นสิ่งต้องห้ามแต่กลับพบว่าในหลายๆ ประเทศก็ยังประสบปัญหานี้อยู่ ถ้าจะมีเหตุผลให้การซ้อมหรือทรมานน่าจะทำได้ในบางสถานการณ์ คิดว่ามีเหตุยกเว้นอะไรบ้างที่พอจะยอมรับการซ้อมหรือทรมานได้

แม้ว่าการซ้อมหรือทรมานผู้ต้องหาเป็นสิ่งต้องห้ามแต่กลับพบว่าในหลายๆ ประเทศก็ยังประสบปัญหานี้อยู่ ถ้าจะมีเหตุผลให้การซ้อมหรือทรมานน่าจะทำได้ในบางสถานการณ์ คิดว่ามีเหตุยกเว้นอะไรบ้างที่พอจะยอมรับการซ้อมหรือทรมานได้

เจ้าภาพ : iLaw เมื่อ 6/11/2009

แม้ว่าการซ้อมหรือทรมานผู้ต้องหาเป็นสิ่งต้องห้ามแต่กลับพบว่าในหลายๆ ประเทศก็ยังประสบปัญหานี้อยู่ ถ้าจะมีเหตุผลให้การซ้อมหรือทรมานน่าจะทำได้ในบางสถานการณ์ คิดว่ามีเหตุยกเว้นอะไรบ้างที่พอจะยอมรับการซ้อมหรือทรมานได้


เช่น หากเป็นกรณีที่ประเทศตกอยู่ในภาวะสงคราม อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่บ้านเมืองไม่ปกติ หรือกรณีความผิดร้ายแรงที่กระทบกระเทือนต่อรัฐ จะยอมรับการซ้อมหรือทรมานบางกรณีได้หรือไม่ หรือมีกรณีอื่นใดบ้างที่อาจยอมรับได้