สังคมไทยควรมีเงินบำนาญให้แก่ผู้สูงอายุ ในลักษณะที่ทั่วถึง เท่าเทียม ทุกคน เป็นประจำทุกเดือน ?

“หลักประกันชราภาพ” : บำนาญพื้นฐาน ไม่บังคับออม ไม่บังคับจน

เมื่อ 31 ก.ค. 2552
ออกแบบ
1

สังคมไทยควรมีเงินบำนาญให้แก่ผู้สูงอายุ ในลักษณะที่ทั่วถึง เท่าเทียม ทุกคน เป็นประจำทุกเดือน ?


“หลักประกันชราภาพ” : บำนาญพื้นฐาน ไม่บังคับออม ไม่บังคับจน

Comments

MON KK's picture
ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากและเห็นด้วยอย่างยิ่งครับที่จะมีระบบสวัสดิการบำนาญคนชราที่เท่าเทียมทั่วถึงไม่แบ่งแยกคนรวยหรือจน มีเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นระบบ ป้องกันปัญหาการแย่งชิงกันของนักการเมืองและชุมชน หรือคนใกล้ชิดของใคร และ ผมคิดว่าชุมชนส่วนใหญ่น่าจะสนับสนุนและพร้อมเข้าชื่อเสนอกฏหมาย เพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องได้รับประโยชน์ เมื่อยามชรา...หากจะมีปัญหาก็คงจะเป็นแหล่งที่มาของงบประมาณที่จะนำมาจัดสวัสดิการฯ...หากสามารถเก็บภาษีการถือครองที่ดินมาใช้ตรงนี้ด้วยก็คงจะมีงบประมาณเพิ่มขึ้น(ไม่รู้ว่ากฏหมายภาษีที่ดินถึงไหนแล้ว) ควรจะมีสักมาตราที่ระบุไว้ในกฏหมายเพื่อให้นำเงินภาษีที่ดินจำนวน...%มาใช้จัดสวัสดิการฯด้วยนะครับ