กรุงเทพฯและการปกครอง

กรุงเทพฯและการปกครอง

OH-MY-GOD เมื่อ 17 ก.ค. 2552

กฏหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่า ต้องดึงออกมาจากกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าต้องเป็นอิสระและบริหารด้วยงบของตนเอง และกฏหมายหรือกฏ กทมต้องเปลี่ยนแปลงนิดหน่อย เช่น..

๑.   ขยายและเพิ่มอาชีพให้กับชุมชนและมีที่ทางทำมาหากินเป็นหลักแหล่ง เช่น

ก. จะจัดการช่วยเหลือให้ประชาชนมีใบอนุญาติ จากกรมอาชีวะ กระทรวงศึกษา) ที่สามารถประกอบอาชีพที่มีความชำนาญในสาขาต่างๆ เช่น ช่าง ที่รับซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ไฟฟ้า เครื่องยนต์ และจะให้มีการจัดการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในด้านต่างๆเพิ่มขึ้น

ข. จะจัดให้มีการช่วยเหลือออกใบอนุญาติ ( มีองค์กรอิสระควบคุมกันเองเหมือนกับสภาทนาย) สำหรับผู้มีความชำนาญและมีทักษะในกิจการที่เกี่ยวกับการซื้อขาย เช่น ขายบ้าน ขายรถยนต์ ขายที่ดิน ขายเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ

ค. จะจัดให้มีการช่วยเหลือออกใบอนุญาติ (จากองค์การอาหารและยา) และเพิ่มหรืออบรมกับคนงานประเภทบริการ เช่น พนักงานเสริพร้านอาหารที่มีการรับทิป พ่อครัว แม่ครัว และอื่นๆ

ง. จะจัดให้มีการช่วยเหลือและมีใบอนุญาติ (กรมขนส่งทางบก) สำหรับพนักงานขับขี่มอเตอร์ไซร์รับจ้าง รถเมล์เล็ก รถสองแถว และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งมวลชน

จ. จะจัดให้มีการอบรมและให้ความรู้เพิ่มเติมและออกใบอนุญาติ ( จากองค์กรอาหารและยา) ให้กับผู้ประกอบกิจการเล็กๆ หรือภายในครอบครัว เช่นรถเข็นขายอาหารต่างๆ ร้านแผงลอยขายของที่นอกเหนือจากสิ่งที่บริโภคได้ เช่นเครื่องใช้ไม้สอย เสื้อผ้า หรือเครื่องครัวเรือน (จาก กทม ) จะจัดหาที่ประกอบกิจการให้โดยจะประสานงานกับ กทม เพื่อให้จัดสรรหาที่ทางและได้รับใบอนุญาติเป็นทางการจาก กทม และรัฐจะเข้าไปประมูลซื้ออาคารที่ร้างหรืออยุดการลงทุนให้ประชาชนมี สิทธิเขาไปเปิดกิจกรรมเพื่อมีที่ทางเป็นหลักแหล่งและสามารถประกอบเป็นอาชีพ ถาวรได้

ฉ. จะจัดการอบรมและเพิ่มเติมความรู้และออกใบอนุญาติ (จากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ) จากแหล่งผลิตรายย่อยหรือจากครอบครัว เช่นชาวสวน ครัว ชาวสวนผลไม้ แหล่งผลิตอาหารแห้ง ผลไม้แห้ง และอื่นๆ หรือจาก ( โอทอป )
 
การเข้าไปช่วยเหลือและจัดระบบต่างๆ นี้จะทำให้ประชาชนมีความรู้เพิ่มเติมและเข้ามาเสียภาษีให้กับประเทศ ซึ่งผลพลอยได้จากการอำนวยการเหล่านี้จะทำให้ทุกคนมีทักษะและมีความเชี่ยวชาญ ในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีและเป็นประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น มีแรงงานที่มีคุณภาพ มีการเสียภาษีรายได้และรัฐจะมีรายได้จากการออกใบอนุญาตซึ่งอาจจะไม่มากนัก แต่ประชาชนและผู้ประการจะเข้ามามีส่วนร่วมในการทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี และ มีการนำความชำนาญของแต่ละบุคคลออกมาให้เป็นประโยชน์ และช่วยส่งเสริมทักษะของแรงงานไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ

๒.   ช่วยเหลือกับประชาชนในเรื่องที่อยู่อาศัย เช่น
 
ก. ขจัดแหล่งเสื่อมโทรม หาสถานที่อยู่อาศัย จากตึกร้างหรือสถานที่ของราชการ จัดสร้างเป็นอาคารที่อยู่เพื่อประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย

ข. รัฐจะเป็นผู้ค้ำประกันในการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศํยกับแหล่งเงินทุน หรือจากธนาคารของรัฐ
 
การศึกษา เช่น เรียนฟรี รวมถึงหนังสือแแบบเรียน ยกเลิกเครื่องแบบนักเรียนตั่งแต่ชั้นแรกจนถึงมัทธยมปลาย
 

การลงทุนของภาครัฐ

ก.   กิจกรรมการขนส่ง
๑. ขยายและปรับปรุงการรถไฟแห่งประเทศไทยในการขนส่งมวลชน หรือนำหัวรถจักรพลังไอน้ำกลับมาลากขบวนสินค้า ( ควบคุมการเผาไหม้ด้วยการควบคุมมลพิษ)

๒. ขยายและเพิ่มเส้นทางการขนส่งสินค้าทั่วประเทศโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย

๓. ขยายเส้นทางรถไฟข้ามประเทศไปยังแหล่งผลิตต่างๆของประเทศเพื่อนบ้าน และเส้นทางขนส่ง

๔. ปัดฝุ่นเรื่องการขุดคลองจากทะเลอันดามันมายังอ่าวไทย

๕. ขยายหรือก่อตั่งกิจการรัฐวิสาหกิจทางด้านขนส่งทางเรือ หรือลงทุนร่วมกับเอกชน เช่น เปิดวิทยาลัยเพื่อ ส่งเสริมและฝึกหัดคนไทยในด้านการเดินเรือและการขนส่งทางเรือ สั่งต่อเรือบันทุกสินค้าขนาดใหญ่และทำกิจกรรมในรูปของกองเรือบันทุกสินค้า

๖. ขยายหรือก่อตั้งกิจการรัฐวิสาหกิจทางด้านขนส่งทางอากาศ เช่นเดียวกันกับทางขนส่งทางเรือ ลงทุนสั่งซื้อเครื่องบินพานิชย์ เช่น เครื่องบินที่เป็นตู้เย็นทั้งลำ หรือตู้ แช่แข็ง ประเภทของเครื่องบิน เช่น C130, C141, B52, Air Bus, Boeing, เช่นเดียวกัน ทำเป็นรูปของกองบินพานิช
                                
ข.   การตรวจสอบสินค้า
๑. อุตสาหกรรมที่ส่งออกรัฐจะเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ทุกชนิดที่ส่งออก

๒. อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อใช้ในประเทศ รัฐจะเข้ามาควบคุมดูแลจากองค์กรอิสระในเรื่องของผู้บริโภค
. การส่งออกสินค้าล้นตลาดหรือผลิตเกิน
. รัฐจะเข้ามาสนับสนุนภาคเอกชนในกิจกรรมและผลผลิต เช่น สินค้ากสิกรรม เนื้อสัตว์ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแบบต่างๆ เพาะพันธ์ สัตว์ต่างๆที่กำลังจะสูญพันธ์ อาหารกระป๋อง อาหารแห้ง ติดต่อค้าขายกับประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือประเทศที่มีปัญหาในการเพาะปลูกหรือ ไม่สามารถสร้างผลผลิตได้ตามฤดูการ เช่น ทางอาฟริกา ยุโรบตอนเหนือ หรือประเทศอื่นๆ
.  ผลผลิตที่ขายไม่ออก หรือไม่ได้ส่งออก รัฐจะเข้ามาช่วยเหลือในการหาตลาดรองรับ เช่นติดต่อไปทาง UN หรือองคการกาชาดสากล หรือองค์องค์กร Unicef หรือองค์กรให้ความช่วยเหลือระหว่างชาติ ขายส่งให้เขาในราคาถูกๆ
. รายได้จากภาษีและหาเงินเข้าคลัง
. ประชาชนทุกคนนอกเหนือจากลูกจ้างประจำที่นายจ้างได้มีการหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายแล้ว
. ประชาชน ที่เหลือคือประเภทที่รัฐจะออกใบอนุญาติหรือจดทะเบียนเพื่อการค้าขายรายย่อย หรือแรงงานที่มีทักษะนั้นจะต้องยื่นการเสียภาษีรายได้เช่นกัน เช่นประเภทที่กล่าวมาเบื้องต้นแล้ว
. ทรัพย์สินของทางราชการ(พัสดุภันท์) ที่ไม่ได้ใช้จะนำออกมาให้ภาคประชาชนเข้ามาทำการประมูลออกไป
. รับพิมท์เงินตราของประเทศเพื่อนบ้าน
. อสังหาริมทรัพย์ที่กองบังคับคดีหรือทรัพย์สินอื่นๆที่ถูกยึดมาเปิดให้ต่างชาติเข้ามาทำสัญญาเช่าในระยะยาว
. แก้ไขจราจรในเมืองหลวง        
. ภายในวงแหวนรอบในของ กทม จะห้ามรถยนต์ส่วนบุคคลทุกชนิดออกมาวิ่งในช่วง ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๕.๐๐ น.ในช่วงระหว่างนี้ประชาชนที่ต้องติดต่อธุระกิจต้องใช้บริการจาก ผู้ให้ บริการตามข้างล่างนี้
. อนุญาติเฉพาะรถประเภทขนส่งมวลชนวิ่งได้ตลอดวัน ( ที่ลงทะเบียน)
. ประเภทรถที่กล่าวถึง เช่น รถเมล์ มอเตอร์ไซค์ สองแถว รถเมล์เล็ก รถแท๊กซี่
. รถบันทุกส่งของไม่มีการเปลียนแปลงในการเข้าออกยังปฏิบัติตามกรมขนส่งฯ
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

domaman's picture
คือเห็นด้วยกับ "การเลือกตั้งผู้ว่า ต้องดึงออกมาจากกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าต้องเป็นอิสระและบริหารด้วยงบของตนเอง"
ส่วนหน้าที่ต่าง ๆ ปล่อยเห้นเป็นการแข่งขันเชิงนโยบายไหมครับ