หวั่นร่างพ.ร.บ.องค์กรอิสระผู้บริโภคสะดุด เปิดลงชื่อหนุนออนไลน์

หวั่นร่างพ.ร.บ.องค์กรอิสระผู้บริโภคสะดุด เปิดลงชื่อหนุนออนไลน์

เมื่อ 6 ต.ค. 2555

องค์กรผู้บริโภค เป็นห่วงร่างพ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอ อาจเดินหน้าลำบาก ส่อแววถูกรื้อ เครือข่ายผู้บริโภคเปิดลงชื่อออนไลน์ร่วมดันเดินหน้าโดยเร็ว

 
หลังจากที่เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศได้ร่วมกันผลักดันร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... แบบมาราธอนมากว่า 14 ปี และยื่นเข้าสู่การพิจารณาของสภาเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2552 ด้วยรายชื่อประชาชนผู้สนับสนุน 11,434 คน และผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว แต่ไม่ผ่านในชั้นของวุฒิสภา ขณะนี้จึงเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของกรรมาธิการร่วม 2 สภา ซึ่งส่อแววว่าจะเดินหน้าลำบาก เพราะกรรมาธิการร่วมบางส่วนต้องการรื้อกฎหมายทั้งฉบับและอ้างว่า หากไม่แก้ไขตามความเห็นกฎหมายอาจไม่ผ่านความเห็นชอบของสภา
 
การประชุมกรรมาธิการร่วมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยมีนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ ที่ประชุมอภิปรายเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เรื่องกรอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วม ที่ควรพิจารณาเฉพาะประเด็นที่วุฒิสภากับสภาผู้แทนราษฎรเห็นแตกต่างกัน เช่น มาตรา 8 ประเด็นเรื่องงบประมาณในการดำเนินการขององค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ 3 บาท ขณะที่วุฒิสภาได้แก้ไขและเห็นชอบ 5 บาทต่อหัวประชากร ซึ่งทั้งสองสภาต่างเห็นด้วยในการกำหนดงบประมาณต่อหัวประชากร 
 
แต่กลับมีกรรมาธิการบางท่านที่ไม่เห็นด้วยกับการลงมติผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรเสนอให้คณะกรรมาธิการร่วมพิจารณาไม่ให้กำหนดงบประมาณต่อหัวไว้ในกฎหมาย โดยอ้างเหตุผลว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในการสนับสนุนงบประมาณ เช่นเดียวกับที่เคยอภิปรายและแพ้มติในสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
 
นอกจากนี้ การอภิปรายของคณะกรรมาธิการร่วมบางท่านที่ต้องการลดบทบาทของคณะกรรมการองค์การอิสระ ทั้งที่มาตรา 19 เรื่องอำนาจหน้าที่นั้น ทั้งสองสภาต่างเห็นชอบแบบเดียวกัน แต่การประชุมวันนี้กลับอ้างอาจเกินรัฐธรรมนูญทั้งที่ประเด็นเหล่านี้ต่างถกเถียงอย่างมากมายกว้างขวางแล้ว ตลอดระยะเวลาเกือบสองปีของการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ 
 
ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมสองสภายังไม่ได้มีการลงมติใด ๆ เพราะมีความพยายามที่จะเสนอให้กรรมาธิการร่วมพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ให้เกินเลยจากที่มติวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบ และจึงมีการนัดประชุมเพื่อพิจารณากฎหมายฉบับนี้ทุกวันพุธเวลา 9 โมงเช้า ห้อง 3701
 
ขณะที่เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ ร่วมกันลงลายมือชื่อเพื่อสนับสนุนให้รัฐบาลเร่งพิจารณากฎหมายดังกล่าวให้ออกมาบังคับใช้โดยเร็ว ผู้ที่สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ ช่วยกันลงชื่อได้โดยคลิกที่นี่