ม.1448

ม.1448

วันเฉลิม ศรีวิเชียร เมื่อ 27 ส.ค. 2555

จากบทบัญญัติมาตรา 1448 ที่กำหนดให้เฉพาะชายและหญิงเท่านั้นที่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้กฎหมายควรเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีเพศสภาพต่างออกไปนั้นได้จดทะเบียนสมรสกันและจะได้มีความสัมพันธ์ในทางครอบครัวซึ่งจะทำให้เกิดสิทธิและหน้าที่ของคู่สมรสที่เป็นเพศเดียวกันได้ต่อไป

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player