อยากให้มีการแก้ไข รัฐธรรมนูญ มาตรา 131 เรื่องสิทธิคุ้มครองการทำหน้าที่ของ สส

อยากให้มีการแก้ไข รัฐธรรมนูญ มาตรา 131 เรื่องสิทธิคุ้มครองการทำหน้าที่ของ สส

gettary เมื่อ 27 ก.ค. 2555

ทำไม สส ถึงต้องมีเอกสิทธิ์เหนือประชาชน ??

เมื่อทำผิดก็ควรเดินเข้าสู่กระบวนการเดียวกันกับประชาชนทั่วไป
เหตุผลที่ว่าประชาชนเลือกให้เค้าเข้ามาทำหน้าที่นิติบัญญัติ จะไปตัดหน้าที่ของเค้าที่มีต่อประชาชนได้อย่างไร เหตุผลมันมีความชอบธรรมหรือไม่ ??

คุณทำผิดรอปิดประชุมค่อยพิจารณา เปิดประชุมมาก็ต้องหยุดอีก แล้วกระบวนการมันต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ ถึงจะเกิดความเป็นธรรม ดังนั้นผมว่าไม่ควรที่ สส จะมามีเอกสิทธิ์เหนือประชาชนคนอื่นๆ

ขอให้ทุกท่านร่วมกันเพื่อนำเสนอ ถกเถียงเพื่อแก้ไขให้เกิดความเสมอภาคในสังคม

 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

iLaw's picture

ไว้ดูประกอบการแสดงความเห็นนะ 

รัฐธรรมนูญ 2550

 

มาตรา๑๓๑ ในระหว่างสมัยประชุมห้ามมิให้จับคุมขังหรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปทำการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้น

เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกหรือ

ในกรณีที่จับในขณะกระทำความผิด

ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระทำความผิดให้รายงานไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยพลันและประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้

ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญาไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุมศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมมิได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกหรือเป็นคดีอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแต่การพิจารณาคดีต้อง ไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา

การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลได้กระทำก่อนมีคำอ้างว่าจำเลยเป็นสมาชิกของสภาใดสภาหนึ่งย่อมเป็นอันใช้ได้

ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อนสมัยประชุมเมื่อถึงสมัยประชุมพนักงานสอบสวนหรือศาลแล้วแต่กรณีต้องสั่งปล่อยทันทีถ้าประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ

คำสั่งปล่อยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันสั่งปล่อยจนถึงวันสุดท้ายแห่งสมัยประชุม