เปิดตัวรายงาน “ผู้ถูกบังคับสูญหายในประเทศไทย ในรอบทศวรรษ”

(ร่าง) กาหนดการ
เปิดตัวรายงาน “ผู้ถูกบังคับสูญหายในประเทศไทย ในรอบทศวรรษ”
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุม 105 ตึกมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (Justice for Peace Foundation - JPF)
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาพันธ์ต่อต้านการบังคับให้สูญหายแห่งเอเชีย (AFAD)


09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน

09.30 – 09.45 น. กล่าวเปิด โดย ผู้แทนจากศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*

09.45 – 10.00 น. ความเป็นมาของการทำรายงาน

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 10.45 น. รายงาน “สถานการณ์การบังคับสูญหายในประเทศไทย” โดย
นางอังคณา นีละไพจิตร มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
นางสาวลัดดาวัลย์ ต๊ะมาฟู มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
นางสาวประทับจิต นีละไพจิตร มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ

10.45 - 11.15 อภิปรายความเห็นต่อรายงาน โดย ผศ.ดร. ปกป้อง ศรีสนิท*

11.15 – 12.15 น. ซักถามแลกเปลี่ยน
12.15- 12.30 น. กล่าวปิด โดย ศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์* ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

* รอการยืนยัน
**งานเสวนาดังกล่าวนี้จะดาเนินทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีผู้แปลภาษาตลอดงาน