งานแถลงข่าวและเปิดตัวรายงาน “การเสวนาข้ามศาสนา ครั้งแรกของประชาชนไทยพุทธ มลายู ชาวไทยเชื้อสายจีน”

งานแถลงข่าวและเปิดตัวรายงาน
“การเสวนาข้ามศาสนาครั้งแรกของประชาชนไทยพุทธ มลายู ชาวไทยเชื้อสายจีน”


ในปี พ.ศ.2553 จนถึงต้นปี พ.ศ.2555 มูลนิธิศักยภาพชุมชนได้จัดเวทีชุมชนชาวไทยพุทธ ชาวมลายู และชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งเป็นประชาชนที่อยู่ในจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา รวมไปถึงกลันตัน ตรังกานู และ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบและเข้าใจปัญหาร่วมกัน ฟื้นฟูความสัมพันธ์ และหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาโดยมีทั้งเวทีย่อยตามพื้นที่ และเวทีรวม ซึ่งการพูดคุยในเวทีแต่ละครั้งก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรง และสภาพจิตใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ออกมามากมาย และข้อมูลเหล่านั้นล้วนเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสิ้น มูลนิธิศักยภาพชุมชนจึงได้นำข้อมูล ข้อเสนอแนะ และบทเรียนที่ได้จากการจัดเวทีชุมชนดังกล่าว มาจัดทำเป็นรายงาน “เวทีรวม : การเสวนาข้ามศาสนา ครั้งแรกของประชาชนไทยพุทธ มลายู ชาวไทยเชื้อสายจีน”

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้สาธารณะมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์และความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะของประชาชนจากจังหวัดชายแดนใต้สู่สาธารณะ
3. เพื่อเข้าพบผู้ที่เกี่ยวข้องเชิงนโยบาย และให้มีการทบทวนนโยบายเพื่อความเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความรุนแรงภาคใต้ และประชาชนทั่วไป

องค์กรรับผิดชอบ: มูลนิธิศักยภาพชุมชน และเครือข่ายจังหวัดชายแดนใต้

-----------------------------------------------------------------
 กำหนดการ งานแถลงข่าวเปิดตัวรายงาน
“เวทีรวม : การเสวนาข้ามศาสนา ครั้งแรกของประชาชนไทยพุทธ มลายู ชาวไทยเชื้อสายจีน”
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 - 12.30 น.
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน

10.00 - 10.10 น. กล่าวเปิดงาน เล่าถึงความเป็นมาของโครงการ และแนะนำรายงาน “การเสวนาข้ามศาสนา ครั้งแรกของประชาชนไทยพุทธ มลายู ชาวไทยเชื้อสายจีน” โดย คุณชลิดา ทาเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศักยภาพชุมชน

10.10 - 10.30 น. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานและปัญหาชายแดนใต้ โดย คุณไพศาล พรหมยงค์ ประธานมูลนิธิอัลเกาษัร

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.30 น. วงเสวนา “สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ ปัญหาและทางออก” โดย ตัวแทนประชาชนจากจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่

ตัวแทนชาวพุทธ
1. กำนันธนวัฒน์ โชติมณี อ.ธารโต จ.ยะลา
2. ผู้ใหญ่สุมาลี ขุนพิทักษ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
3. คุณประพา อาจณรงค์ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
4. คุณติ้ง ชนนีบำรุง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ตัวแทนชาวมุสลิม
1. คุณอาเตฟ โซโก๊ะ นักศึกษาจากกลุ่ม YAD
2. คุณอิสมาแอร์ ซะและ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ.ยะลา
3. คุณซูไบดะห์ ดอเลาะ โรงเรียนอิสลามบูรพา จ.นราธิวาส

ตัวแทนชาวจีน
1. คุณดุสิต ลีลาภีทรพันธ์ มูลนิธิเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จ.ยะลา

ผู้ร่วมสนับสนุน
1. คุณตูแวร์ดานียา ตูแวแมแง นักศึกษาจากกลุ่ม YAD จ.ปัตตานี
2. คุณอารีด้า สาเม๊าะ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
3. คุณสมพร สำขีสมบูรณ์ ศูนย์ประสานงานภาคประชาชน จชต. จ.ปัตตานี
4. คุณลม้าย มานะการ ศูนย์ประสานงานภาคประชาชน จชต. จ.ปัตตานี
5. คุณอุเซ็ง สะเตาะ ผู้นำชุมชน จ.ปัตตานี

ดำเนินรายการโดย คุณจอม เพชรประดับ