การปฏิรูปกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคมไทยสู่รัฐสวัสดิการอาเซียน

เนื่องในวันกรรมกรสากล 1 พฤษภาคม  2555
เรื่อง "การปฏิรูปกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคมไทยสู่รัฐสวัสดิการอาเซียน"
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 13.00 น.-16.00 น.
ณ ห้องประชุมประภาศ อวยชัย ชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (ท่าพระจันทร์)
จัดโดย มูลนิธินิคม จันทรวิทุร มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์ และ
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


--------------------------------------------

กำหนดการ

13:00-13:15
ลงทะเบียน

13:15-13:30
กล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ศุภลักษณ์  เลิศแก้วศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กล่าวเปิดการสัมมนา โดย ศ. ดร. ธีระ ศรีธรรมรักษ์
ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

13:30-14:00
บรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ข้อพิจารณาสำหรับประเทศไทย" โดย ดร.ณัฐวุฒิ  พงศ์สิริ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย

14:00-15:30
อภิปรายเรื่อง "การปฏิรูปกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคมไทยสู่รัฐสวัสดิการอาเซียน" โดย
อ. ไพศิษ พาณิชกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป มหาวิทยาลัยรังสิต
รศ. ดร. กิตติพัฒน์ นนทปัทมดุลย์ อาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์
นายโกวิท บุรพธานินทร์ กรรมการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร
อาจารย์เดชา กิตติวิทยานันท์ ผู้จัดรายการวิทยุ ทนายคลายทุกข์ สถานีวิทยุ AM630 และ AM 1053
ดร. อัฏพร คงสุภาพศิริ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ดร. โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร (ดำเนินการอภิปราย)

15:30-15:45    
ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถามและแสดงความคิดเห็น

15:45-16:00    
กล่าวปิดการสัมมนา โดยนายบุญเทียน ค้ำชู ประธานมูลนิธิไพศาล ธวัชยันนัท์

หมายเหตุ
พิธีกร : อาจารย์พงศักดิ์ เปล่งแสง และ อาจารย์วิภา ดาวมณี

รับประทานอาหารว่างเวลา 14:30 - 14:45 น.คลิกรายละเอียด http://www.facebook.com/events/131697970296056/