ประเทศไทยกับศาลอาญาระหว่างประเทศ

 

กำหนดการสัมมนาเชิงวิชาการ
เรื่อง “ประเทศไทยกับศาลอาญาระหว่างประเทศ”
 
จัดโดย
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทบาทและอานาจหน้าที่ของศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC)
ใน คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ ห้องกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒
 
* * * * * * * * * * * * * * * *
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา ลงทะเบียน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ นาฬิกา พิธีเปิดการสัมมนา
กล่าวเปิดสัมมนาโดย ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
 
เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา สัมมนาหัวข้อ เรื่อง “ประเทศไทยกับศาลอาญาระหว่างประเทศ”
โดย ๑. นายพนัส ทัศนียานนท์ นักวิชาการอิสระ (อดีต คณบดีคณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิกวุฒิสภา)
๒. รองศาสตราจารย์ สุดสงวน สุธีสร คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓. ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๔. ผู้แทนจากกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการ ต่างประเทศ
๕. นายพีรพันธุ์ พาลุสุข วิทยากรผู้ดาเนินรายการ
 
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ นาฬิกา - พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ นาฬิกา - สัมมนา (ต่อ)
เวลา ๑๖.๑๕ – ๑๖.๔๕ นาฬิกา - สรุปการสัมมนา
เวลา ๑๖.๔๕ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา - พิธีปิดการสัมมนา
กล่าวปิดสัมมนา โดยประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
* * * * * * * * * * * * * * * *
หมายเหตุ * กาหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม