งานรำลึกศ.ดร.หยุด แสงอุทัย สัมมนา“มาตรา112 ข้อถกเถียงทางกฎหมาย สู่ข้อถกเถียงทางสังคม”

งานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “มาตรา 112 ข้อถกเถียงทางกฎหมาย สู่ข้อถกเถียงทางสังคม”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานโครงการ “เชิดชูครูกฎหมาย” เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย

สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “มาตรา 112 ข้อถกเถียงทางกฎหมาย สู่ข้อถกเถียงทางสังคม”

ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555


ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (ห้อง LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

_________________

10.30 – 12.00 น. พิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเพล
แด่พระสงฆ์
ณ บริเวณคอมมอนรูมคณะนิติศาสต
ร์

12.00 – 13.00 น. ลงทะเบียนสัมมนา ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (ห้อง LT.1) ชั้น 1

13.00 - 13.30 น. ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย กล่าวรายงาน, คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงาน
ฉายวีดีทัศน์ ชีวประวัติ ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย

13.30 – 16.00 น. สัมมนาในหัวข้อ “มาตรา 112 ข้อถกเถียงทางกฎหมาย สู่ข้อถกเถียงทางสังคม”

- วิทยากรการสัมมนา

1. นายถาวร เสนเนียม รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
 ภาคใต้

2. นายสมชาย หอมลออ กรรมการคณะกรรมการอิสระตรวจ
สอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินการสัมมนาโดย : อาจารย์ สาวตรี สุขศรี หัวหน้าภาควิชากฎหมายอาญาแล
ะอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิธีกร : อาจารย์ ปูนเทพ ศิรินุพงศ์ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16.00 – 16.30 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความค
ิดเห็น

16.30 น. ปิดการสัมมนา

________________________