ออง ซาน ซูจี กับ อนาคตประชาธิปไตยพม่าหลังการเลือกตั้ง

 

เสวนา ออง ซาน ซูจี กับ อนาคตประชาธิปไตยพม่าหลังการเลือกตั้ง”

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้อง 301 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

12.30 น.  เริ่มลงทะเบียน
13.00 น.  กล่าวเปิดการเสวนาโดย รศ.ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
13.10 น.  เสวนาเรื่อง “ออง ซาน ซูจี กับการเมืองพม่า: หลังการเลือกตั้งซ่อม”

ร่วมเสวนาโดย
ดร.ชาญวิทย์  เกษตรศิริ  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พรพิมล ตรีโชติ  สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุภัตรา ภูมิประภาส  สื่อมวลชนอิสระ
ดุลยภาค ปรีชารัชช  อาจารย์ประจำโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

15.30 – 16.00 น.          ซักถาม/แลกเปลี่ยน

*หมายเหตุ         ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น*