เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม

เมื่อ 8 มี.ค. 2555
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
ร่างพ.ร.บ.การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม และร่างพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม.pdf370.99 KB

ด้วยคณะทำงาน "โครงการพัฒนาร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม" ได้ศึกษาและยกร่างกฎหมายขึ้น 2 ฉบับ คือ

1. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม
2. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม
 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม นั้น เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันองค์กรที่เกี่ยวข้องหับการบริหารงานยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมมีอยู่หลายองค์กร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายในแต่ละด้านแยกจากกัน จึงมีปัญหาในการบริหารงานที่ไม่เชื่อมโยง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการประสานการบริหารงานยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมของชาติให้เป็นไปโดยสอดคล้องกันและพัฒนาอย่างเป็นระบบ จึงสมควรมีมาตรการและกฎหมายส่งเสริมให้องค์กรที่เกี่ยวข้องได้ร่วมการวางแผนการบริหารงานยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้เป็นประโยชน์กับประเทศต่อไป
 
ส่วนร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม เป็นกฎหมายที่มีการพูดคุยและพัฒนากันมาระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากคดีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเท่านั้น แต่ยังกระทบกับประโยชน์สาธารณะหรืออาจสร้างความเสียหายกับสิ่งแวดล้อมของโลกด้วย 
 
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ จึงกำหนดหลักการใหม่ๆ ขึ้นมาแก้ปัญหา เช่น กำหนดให้ตัวแทนชุมชนหรือองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมมีอำนาจเป็นผู้ฟ้องคดีได้ ศาลอาจตั้งผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทในทางคดีได้ ให้มีเจ้าพนักงานคดีประจำศาลช่วยเหลือศาลในการแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีศาลจะกำหนดค่าเสียหายให้ศาลมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้ครอบคลุมถึงค่าเสียหายของสิ่งที่สูญเสียต่อระบบนิเวศ วงจรธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการกำจัดมลพิษ 
 
 
ปัจจุบันการศึกษายกร่างได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทางโครงการพัฒนาร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมจึงขอเชิญประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว เพื่อทางคณะทำงานจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายให้สมบูรณ์และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในทางการบังคับใช้ได้อย่างแท้จริง โดยท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ ดังนี้
 
(1) ดาวน์โหลดเอกสารร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับได้ตามไฟล์แนบด้านบน 
 
(2) ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่านมาทาง comment ในหน้าเว็บนี้หรือส่งทาง email ไปที่ [email protected]