สารบัญ กฎหมายที่เสนอโดยประชาชน

สารบัญ กฎหมายที่เสนอโดยประชาชน

เมื่อ 23 ม.ค. 2555

ตารางแสดงภาพรวมประวัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของภาคประชาชน ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540 ให้สิทธินี้กับคนไทย มีฉบับไหนบ้าง? สำเร็จหรือไม่? เพียงไร?

 

ภาพรวมประวัติการเสนอกฎหมายโดยภาคประชาชน

กฎหมายประชาชนที่สิ้นสุดกระบวนการแล้ว

ลำดับชื่อกฎหมายวันที่ยื่นต่อรัฐสภาจำนวนรายชื่อประชาชนปลายทางของกฎหมาย
1.ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ...28 ก.พ. 254252,698 คนสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่เห็นชอบด้วย อยู่ที่ประชุมวุฒิสภา และต่อมาสิ้นสุดเนื่องจากมีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ฉบับพ.ศ. 2540
2.ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ...24 ธ.ค. 254264,368 คนสภาผู้แทนสิ้นสุดลง และรัฐบาลใหม่ไม่ได้ร้องขอให้รัฐสภาพิจารณาต่อ กฎหมายจึงตกไป
3.ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ...26 มี.ค. 254452,837 คนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันเป็นเรื่องด่วน และร่างฉบับรัฐบาลผ่านการพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมาย
4.ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ...4 ก.พ. 254697,135 คนสภาผู้แทนสิ้นสุดลง และรัฐบาลใหม่ไม่ได้ร้องขอให้รัฐสภาพิจารณาต่อ กฎหมายจึงตกไป
5.ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ...29 ต.ค. 254654,520 คนประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในหมวด 3 และ 5 ของรัฐธรรมนูญ (ตกไป)
6.ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดภูเวียง พ.ศ. ...27 พ.ย. 254656,030 คนบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้ว แต่สิ้นสุดเนื่องจากมีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ฉบับพ.ศ. 2540
7.ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ27 พ.ค. 2547150,000คนบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้ว แต่สิ้นสุดเนื่องจากมีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ฉบับพ.ศ. 2540
8.ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการจดทะเบียนและซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่ พ.ศ. ...20 ก.ค. 254863,455 คนอยู่ระหว่างปิดประกาศรายชื่อให้ใช้สิทธิคัดค้าน แต่สิ้นสุดเนื่องจากมีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ฉบับพ.ศ. 2540
9.ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ...10 ส.ค. 2548167,101คนอยู่ระหว่างปิดประกาศรายชื่อให้ใช้สิทธิคัดค้าน แต่สิ้นสุดเนื่องจากมีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ฉบับพ.ศ. 2540
10.ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่...) พ.ศ. ...2 ต.ค. 255111,577 คนสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการไปพิจารณาประกอบร่างที่เสนอโดยรัฐบาล ต่อมาผ่านการพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมาย
11.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ฉบับ คปพร.)8 พ.ค. 255171,543 คนรัฐสภาลงมติไม่รับหลักการเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2553 ในวาระที่ 1 (ตกไป)
12.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ฉบับนปช.)9 ก.พ. 5560,000 คนเนื่องจากหลักการทำนองเดียวกับร่างฉบับอื่นที่เสนอโดยส.ส. และคณะรัฐมนตรี ซึ่งรับหลักการไปก่อนแล้ว จึงไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระการประชุมได้
12.ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ พ.ศ. ...18 มี.ค. 255210,378 คนประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในหมวด 3 และ 5 ของรัฐธรรมนูญ (ตกไป)
13.ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...28 ส.ค. 2552 12,602 คนสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการไปพิจารณาประกอบร่างที่เสนอโดยรัฐบาล ต่อมาผ่านการพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมาย
14.ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. ...28 ส.ค. 255213,812 คน สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการไปพิจารณาประกอบร่างที่เสนอโดยรัฐบาล ต่อมาผ่านการพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมาย
15.ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...28 ส.ค. 2552 13,940 คนสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการไปพิจารณาประกอบร่างที่เสนอโดยรัฐบาล ต่อมาผ่านการพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมาย
16.ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันชราภาพแห่งชาติ พ.ศ. ...9 มี.ค. 255319,819 คนประธานสภาฯ เห็นว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน จึงส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรอง แต่นายกรัฐมนตรีไม่รับรอง (ตกไป)
17.ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสินไหมผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ...2 เม.ย. 255310,446 คนประธานสภาฯ เห็นว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน จึงส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรอง แต่นายกรัฐมนตรีไม่รับรอง (ตกไป)
18.ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ. ...9 มิ.ย. 255310,028 คน

ประธานสภาฯ เห็นว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน จึงส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรอง แต่นายกรัฐมนตรีไม่รับรอง (ตกไป)

19.ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (แก้ไขมาตรา112 ตามข้อเสนอคณะนิติราษฎร์)29 พ.ค. 255526,968 คนประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในหมวด 3 และ 5 ของรัฐธรรมนูญ (ตกไป)
20.ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ. ...24 พ.ย. 255314,264 คนสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่รับหลักการในวาระที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 (ตกไป)
21.ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ...25 ก.พ. 255314,812 คนสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการไปพิจารณาประกอบร่างที่เสนอโดยรัฐบาล ต่อมาผ่านการพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมาย
22.ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ... (ฉบับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ)14 ต.ค. 255310,751 คนสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการไปพิจารณาประกอบร่างที่เสนอโดยรัฐบาลและร่างที่เสนอโดยสถาบันพระปกเกล้า ต่อมาผ่านการพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมาย
23.ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ... (ฉบับสถาบันพระปกเกล้า)3 มิ.ย. 2554 สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการไปพิจารณาประกอบร่างที่เสนอโดยรัฐบาลและร่างที่เสนอโดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ต่อมาผ่านการพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมาย
24.ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพ แพทย์แผนไทย พ.ศ. ...17 มิ.ย. 255110,227 คนสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการไปพิจารณาประกอบร่างที่เสนอโดยรัฐบาลและร่างที่เสนอโดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ต่อมาผ่านการพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมาย

 

กฎหมายที่กำลังอยู่ในกระบวนการของรัฐสภา

ลำดับชื่อกฎหมายวันที่ยื่นต่อสภาจำนวนรายชื่อประชาชนสถานะปัจจุบันของร่างกฎหมาย
1.ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่...) พ.ศ. ...7 พ.ค. 255140,542 คนค้างการพิจารณาอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร วาระที่1
2.ร่างพระราชบัญญัติสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ...1 ต.ค. 255113,714 คนประธานสภาฯ เห็นว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินจึงส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรอง แต่นายกรัฐมนตรีไม่รับรอง (ตกไป)
3.ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระผู้บริโภค พ.ศ. ...19 ก.พ. 255211,434 คนผ่านการพิจารณาร่วมของคณะกรรมาธิการสองสภา รอการลงมติในสภาผู้แทนราษฎร
4.ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข พ.ศ. ...5 มิ.ย. 255211,007 คนค้างการพิจารณาอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร วาระที่1
5.ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดฝาง พ.ศ. ...16 มิ.ย. 255210,753 คนค้างการพิจารณาอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร วาระที่1
6.ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข พ.ศ ...9 ก.ย. 255310,994 คนค้างการพิจารณาอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร วาระที่1
7.ร่างพระราชบัญญัติสมุนไพรแห่งชาติ พ.ศ. ...7 ก.ย. 255415,000 คนประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน จึงส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรองก่อน
8.ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่...) พ.ศ. ....19 ม.ค. 255510,565 คนประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน จึงส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรองก่อน
9.ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. ...22 ก.พ. 255511,219 คนประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน จึงส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรองก่อน
10.ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ...5 เม.ย. 255512,000 คนผ่านการพิจารณาวาระที่ 2
11.ร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์โคนม พ.ศ. ...19 มิ.ย. 255510,719 คนอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
12.ร่างพระราชบัญญัติข้าวชาวนาไทย พ.ศ. ...20 มิ.ย. 255512,029 คนประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน จึงส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรองก่อน
13.ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ พ.ศ. ...17 ก.ค. 255520,582 คนประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน จึงส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรองก่อน
14.ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ. ...7 ส.ค. 255513,266 คนประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน จึงส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรองก่อน
15.ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ... 17 ส.ค. 255512,500 คนอยู่ระหว่างการพิจารณาวาระที่ 2 
16.ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ... ฉบับปฏิรูปแรงงานสัมพันธ์22 ส.ค. 255512,567 คนประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน จึงส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรองก่อน
17.ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...22 ส.ค. 255510,235 คนประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน จึงส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรองก่อน
18.ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. ...31 ต.ค. 255514,994 คนประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน จึงส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรองก่อน
19.ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและชายฝั่ง พ.ศ. ...2 พ.ย. 255510,280 คนอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
20.ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...26 ธ.ค. 255510,140 คนประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน จึงส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรองก่อน
21.ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่...) พ.ศ....31 ม.ค. 255612,351 คนประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน จึงส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรองก่อน
22/ร่างพระราชบัญญัติเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ...31 ม.ค. 255610,000 คนอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
23.ร่างพระราชบัญญัติการจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข พ.ศ... 27 ก.พ. 2556110,211 คนอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
24.ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข และที่เกี่ยวข้องบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ...27 ก.พ. 2556111,419 คนอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
25.ร่างพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่...) พ.ศ. ...29 มี.ค. 255618,415 คนอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
26. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ....26 ต.ค.255612,000 8oอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

 

กฎหมายที่กำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมรายชื่อ

ลำดับชื่อกฎหมายองค์กรเจ้าภาพ
1.ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายด้านความมั่นคงที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ...โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
2.ร่างพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ...สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
3.ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ...แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)
4.ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ...สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
5.ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...เครือข่ายส่งเสริมสถานภาพทางกฎหมายของภิกษุณีสงฆ์เพื่อเติมเต็มพุทธบริษัท 4
6.ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ยกเลิกมาตรา 112)เครือข่ายประชาธิปไคย (คปต.)
7.ร่างพระราชบัญญัติผู้ลี้ภัย พ.ศ. ...มูลนิธิไทยเพื่อคนมีปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล
8.ร่างพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่...) พ.ศ. ...สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย
9.ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ.... สหพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
10.ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. ...เครือข่ายประชาชนเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการปกครองในจังหวัดชายแดนใต้และองค์กรเครือข่าย
11.ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ พ.ศ. ...มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
12.ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ... สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
13.ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล พ.ศ. ...สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
14.ร่างพระราชบัญญัติกิจการสลากเพื่อสังคม พ.ศ. ...มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
15.ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ. ...มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
16.ร่าง พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ...สำนักงานปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม (สปร.)
17.ร่าง พ.ร.บ.สลากเพื่อสังคม พ.ศ. ... (ฉบับประชาชน)เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก

(ปรับปรุงเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556)

 

อธิบายเพิ่มเติม

1. ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540 ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยภาคประชาชน ต้องใช้รายชื่อประชาชนอย่างน้อย 50,000 คน ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2550 ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยภาคประชาชน ต้องใช้รายชื่อประชาชนอย่างน้อย 10,000 คน และร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องใช้รายชื่อประชาชนอย่างน้อย 50,000 คน

2. ร่างพระราชบัญญัติที่มีคำว่า "(ฉบับที่...)" หมายถึง เสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่วนร่างพระราชบัญญัติที่ไม่มีคำว่า "(ฉบับที่...)" หมายถึง เสนอร่างพระราชบัญญัติขึ้นใหม่เป็นครั้งแรก

3. ร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา และประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ เป็นกรณีที่ร่างฉบับที่เสนอโดยการเข้าชื่อกันของประชาชน ถูกพิจารณารวมกับร่างที่เสนอโดยรัฐบาล และสุดท้ายกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับเป็นการนำหลักการของหลายร่างมาผสมกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า กฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชนสามารถออกเป็นกฎหมายใช้บังคับได้จริง แต่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมด

4. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท่าที่ไอลอว์รวบรวมได้เท่านั้น ยังอาจจะไม่ใช่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดในการผลักดันกฎหมายโดยภาคประชาชน

 

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก งานวิจัยโดย โครงการปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และข้่อมูลจากเว็บไซต์ของรัฐสภา