เครือข่ายปชช.ยื่น 10,00 ชื่อเสนอร่างพรบ.ยาแล้ว

เครือข่ายปชช.ยื่น 10,00 ชื่อเสนอร่างพรบ.ยาแล้ว

เมื่อ 20 ม.ค. 2555

เครือข่ายภาคประชาชน  ยื่นรายชื่อกว่า 10,500 ราย เสนอร่าง พ.ร.บ. ยา ฉบับประชาชน หวังปรับกฎหมายป้องโฆษณาชวนเชื่อ-ยาไม่ปลอดภัย

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 19 ม.ค ที่รัฐสภา  เครือข่ายภาคประชาชนได้แก่ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา, มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา, มูลนิธิเภสัชชนบท, กลุ่มศึกษาปัญหายา, หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIVและชมรมเภสัชชนบท กว่า 20 คน เดินทางเข้ายื่นรายชื่อผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ... จำนวน 10,565 รายชื่อ ต่อ นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานรัฐสภา เพื่อพิจารณาตราเป็นกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 142 และมาตรา 163

ผศ.ภญ.ดร.นิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ในฐานะตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนต้องเผชิญปัญหาเกี่ยวกับการบริโภคยาเป็นจำนวนมาก เช่น พบยาที่ไม่ปลอดภัยในท้องตลาด และยาราคาแพง หรือการมีโฆษณาส่งเสริมการขายยาที่เกินจริง  แต่ พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 เป็นกฎหมายควบคุมที่ไม่ได้รับการแก้ไขมานานถึง 45 ปี ทำให้ไม่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและคุ้มครองผู้บริโภคไม่ได้เท่าที่ควร

ดังนั้น ภาคประชาชน จึงได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับประชาชน ซึ่งได้มาจากการรวบรวมปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาของประเทศ ความเห็นจากกลุ่มผู้ป่วย และข้อมูลทางวิชาการของประเทศต่างๆ เพื่อให้เกิดระบบกฎหมายด้านยาและกลไกการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลงของการเปิดตลาดเสรีทางการค้าทั้งในระบบพหุภาคีและทวิภาคี  โดยร่าง พรบ.ยา ฉบับประชาชน มีเจตนารมณ์  2 ประการ คือ 1) คุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับ เท่าทันกับปัญหาและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ และ 2) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ทั้งในยามปกติและในภาวะคับขันเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงด้านยาและสุขภาพ

ผศ.ภญ.ดร.นิยดา   กล่าวต่อไปว่า  ทั้งนี้ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก ร่างพ.ร.บ. ยา ฉบับประชาชน  ได้แก่ 1. การมีกลไกที่จะทำให้ราคายาเป็นธรรมต่อประชาชน    ป้องกันการค้ากำไรเกินควร  2. กำหนดสิทธิของประชาชนที่จะรู้ชื่อสามัญทางยา ของยาที่ตนเองใช้ 3. คุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการด้านยาจากเภสัชกรอย่างแท้จริง ไม่ให้ผู้ไม่รู้มาสร้างความเสี่ยงกับประชาชนอีกต่อไป 4. กำหนดสิทธิของประชาชนที่จะได้รับการชดเชยความเสียหายจากการใช้ยาโดยรวดเร็ว 5. มีกลไกจัดหายาจำเป็น เช่น  ยากำพร้า ที่ไม่มีเอกชนสนใจทำการตลาด รวมทั้งการจัดหายาในภาวะวิกฤต ภัยพิบัติ 6. ปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยาของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง 7.มีกลไกในการกำกับดูแลการส่งเสริมการขายยาและการโฆษณาที่เหมาะสม และ 8. การใช้มาตรการทางปกครอง เป็นเครื่องมือใหม่ที่จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับสภาวการณ์ที่หลากหลาย

ด้านนายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1  กล่าวว่า ในเบื้องต้นตนจะรับเรื่องไว้ แต่ทั้งนี้จะต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอร่าง จำนวน 10,565 คน ว่า ยังมีชีวิตหรือไม่ และเป็นผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งหรือเปล่า เมื่อดำเนินตามขั้นตอนของการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ก็จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อสภาได้  ซึ่งจะใช่ระยะเวลาประมาณ 6-7 เดือน

 

 

ที่มาข่าว โพสต์ทูเดย์

ที่มาภาพ DraconianRain

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง: