สถานบริการ2509

สถานบริการ2509

momimomi เมื่อ 26 ธ.ค. 2554เป็นที่ทราบกันอยู่ทั่วไปว่าปัจจุบันบ้านเราประสพอุทกภัยในหลายๆจังหวัดซึ่งหนักหนาสาหัสมากข้าพเจ้าอยากเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคแต่เงินเดือนขาเจ้ามันน้อยจึงมิสามารถข้าพเจ้าเป็นข้าราชการระดับเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการเป็นธรรมดาเหลือเกินข้าราชการจะต้องถูกโยกย้ายไปตามจังหวัดต่างๆข้าพเจ้าเห็นความไม่เป็นธรรมในพ.ร.บ.สถานบริการ(โซนนิง) นอกจากไม่สามรถบังคับใช้ได้จริงแล้วยังเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้โดยเอาใบประกอบการมาอ้างเพื่อรับประโยชน์จากบรรดาผู้ประกอบการนอกโซนทั้งหลายซึ่งมีมากกว่า90เปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีใบอนุญาตเจ้าหน้าที่รู้ดีว่าผับ บาร์ต่างๆ ซึ่งอยู่นอกโซนทั้งหลายทางฝ่ายปกครองไม่สามารถออกใบอนุญาตให้เนื่องจากติดขัดในข้อกฎหมายถ้าเจ้าหน้าที่กวดขันจับกุมในกรณีที่ผู้ว่าชลบุรี ก็ถูกกล่าวหาว่ารังแกประชาชน แต่ความผิดมันตั้งอยู่ตรงหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไปนั่งเฝ้าของผิดกฎหมายซึ่งมันผิดหลักตำรวจต้องจับกุมและสั่งให้ปิดได้ไม่เกิน24น.แต่ไม่สามารถทำได้เพราะผลประโยชน์มันบังตาในกรณีจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นจังหวัดงดตั้งสถานบริการ แต่ปัจจุบันมีให้เห็นกันอย่างแพร่หลายเช่นถนนพระราม5และถนนรัตนาธิเบตร์แต่จังหวัดนี้สามารถย้ายใบประกอบการได้เนื่องจากไม่ได้กำหนดโซนนิงเอาไว้ซึ่งทำให้มีการซื้อขายใบอนุญาตทำให้ใบอนุญาตมีราคาไม่ต่ำกว่าใบละ 1 ล้านบาทส่วนในกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆที่มีผับ บาร์และอยู่นอกโซนก็ต้องเสียเงินให้กับฝ่ายปกครองผู้ประกอบการซึ่งข้าพเจ้าได้ไปประสพมาถ้าจะมองให้ลึกถึงปัญหาของพ.ร.บ.ฉบับนี้แล้วที่ผ่านมาเกือบ 10 ปีทางภาครัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้เลยเพราะไม่มีใบอนุญาตประกอบการซึ่งทำให้รัฐบาลเสียโอกาสในการจัดเก็บรายได้เข้าหลวงเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศข้าพเจ้าเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องแก้ปัญหาถ้าปล่อยไปเหมือนรัฐบาลที่ผ่านมาปัญหาก็จะยิ่งมากขึ้นทุกวันรัฐบาลไม่สามารถควบคุมดูแลสถานประกอบการเหล่านี้ได้เลยทางภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ผับบาร์นอกโซนนิงทั้งหลายได้มาขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะได้ใบอนุญาตโดยปรับปรุงค่าธรรมเนียมแรกเข้าเสียใหม่ เป็นตารางเมตรละ5000บาทส่วนค่าธรรมเนียมรายปีให้คิด10เปอร์เซ็นต์ของค่าธรรมเนียมแรกเข้าซึ่งแล้วแต่ความเล็กและใหญ่ของบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายเหล่านั้นถ้าจะให้ข้าพเจ้าประเมินคร่าวๆผับ บาร์ ร้านอาหารที่มีการแสดงรวมถึงโรงเบียร์ต่างๆซึ่งเข้าข่ายที่เป็นสถานบริการมีไม่น้อยกว่า1000แห่งแรงงานอีกนับแสนคนคิดเป็นจำนวนเงินไม่น่าจะต่ำกว่า2000ล้านบาทรายปีอีกประมาณ200ล้านบาทยังไม่นับรวมถึงภาษีของกรมสรรพากรอีกอนึ่ง ร่างพ.ร.บ.สถานบริการฉบับ "ใหม่" วันที่ 7 มกราคม 2546 ได้มีการประชุมครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการชุดรัฐบาลปัจจุบัน เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่ที่จัดทาขึ้นโดยยังไม่เคยมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ร่าง ฯ ฉบับ พ.ศ.2542 นอกจากนั้น ไม่ได้ยึดถือมติเห็นชอบในหลักการเดิมที่นาร่าง ฯ เก่ามาใช้เป็นพื้นฐานในการแก้ไขปรับปรุง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพสังคม แต่อย่างใด ดังที่เห็นได้จากการไม่ระบุถึงหลักเกณฑ์ของสถานะ "ลูกจ้าง" เรื่องความยุติธรรมในการกาหนดสัดส่วนของค่าตอบแทน และสุขภาพของคนที่ทางานในสถานบริการ เหล่านี้ล้วนเป็นเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาของสังคมปัจจุบัน ซึ่งเป็นสาระสาคัญของเจตนารมณ์ในการแก้ไข พ.ร.บ.สถานบริการ ของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา
เป็นที่น่าสังเกตว่า ในยุคสมัยของรัฐบาลชุดนี้ ได้มีการพยายามจัดทากฎหมายขึ้นมาใหม่ โดยไม่ได้ให้ความสาคัญกับร่างเดิมที่ได้ผ่านกระบวนการทางนิติบัญญัติอย่างถูกต้องมาแล้ว ด้วยเหตุนี้เองอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย ตลอดจนเกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติใช้กฎระเบียบต่าง ๆ เช่น กรณีกฎหมายป่าชุมชน กรณี พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ พ.ร.บ.การจัดสรรคลื่นสาธารณะ ที่ประชาชนเกิดข้อกังขาสงสัยในความเคลือบแคลงของการกระทาดังกล่าวของรัฐบาล และไม่มีใครสามารถหาคาตอบที่ชอบด้วยเหตุผลมาอธิบายได้ ในขณะนี้ ที่ข้าพเจ้าเสนอมาทั้งหมดนี้เพื่อแก้ไขปัญหาสถานบริการผิดกฎหมายแบบบูรณาการไม่ได้เป็นการเพิ่มสถานบริการให้เยอะขึ้นเพราะเหตุว่าค่าใบประกอบการจะแพงขึ้นและจะทำให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคดังเจตนารมณ์ของท่านที่เคยได้กล่าวเอาไว้และตำรวจถ้าไม่จ่ายจะต้องถูกสั่งปิดมันเป็นความขมขื่นของผู้ประกอบการ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

momimomi's picture

แหะแหะ แล้วนายกอยู่ไหนไม่มาดูแล

 

thirayuw's picture

อ่านยาก

ถาม เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ว่าประเด็นอยู่ตรงไหนครับ

momimomi's picture

โซนนิงสถานบริการบังคับใช้ไม่ได้จริง