"ผู้นำสตรีในอาเซียน/อุษาคเนย์: Female Leadership in Southeast Asia : Aquino-Megawati-Suu Kyi-Yingluck"

 

"ผู้นำสตรีในอาเซียน/อุษาคเนย์: Female Leadership in Southeast Asia : Aquino-Megawati-Suu Kyi-Yingluck"
 
อุษาคเนย์เสวนาสาธารณะ
Southeast Asian Public Talk
เชิญร่วมเสวนา
"ผู้นำสตรีในอาเซียน/อุษาคเนย์:
Female Leadership in Southeast Asia : Aquino-Megawati-Suu Kyi-Yingluck"
 
ศุกร์ 23 กันยายน 2554 เวลา 13:30-17:00
 
ห้อง/Room
 
ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ธรรมศาสตร์
Prakob Hutasing Room, 3rd Floor, Anake Prasong Building /Thammasat/Bangkok
 
13.30 น. ลงทะเบียน และชมวีซีดี / Our Boundary-Our Asean Neighbors
14.00 น. ต้อนรับและเปิดงานโดย ผศ. อดิศร หมวกพิมาย /Opening
14.15 น. เสวนา / วิทยากร / Panel Discussion:
 
Chris Baker (Yingluck)
อัครพงษ์ ค้ำคูณ (Aquino)
อรอนงค์ ทิพย์พิมล (Megawati)
ดุลยภาค ปรีชารัชช (Suu Kyi)
พิเชฐ สายพันธ์ (เพศสภาวะ)
สุภัตรา ภูมิประภาส (นำอภิปราย)
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (ดำเนินการ)
 
16.15 น. ซักถาม/Discussion
16.30 น. ละครเรื่อง “เปิดโลกมายา ผู้นำสตรีกับการเมืองอุษาคเนย์”
17.00 น. ปิดงาน
พิธีกร สมฤทธิ์ ลือชัย
 
 
หมายเหตุ
จัดโดยวิชา อศ. 210 และ วิชา อศ. 417 โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มธ.
ร่วมจัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ชมรมอุษาคเนย์ที่รัก สมาคมจดหมายเหตุสยาม
(ไม่มีค่าลงทะเบียน)