ค่ำคืนแห่งสิทธิมนุษยชน: บทบาทของเยาวชนในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

 

ค่ำคืนแห่งสิทธิมนุษยชน: แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

บทบาทของเยาวชนในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
Youth Middle East and Northern Africa Meets


19 กันยายน 2554 เวลา 17.00 - 20.00 น.
The Reading Room สีลมซอย 19


ในขณะที่เยาวชนมีบทบาทอย่าง​มากในการเปลี่ยนแปลงที่เกิด​ขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางแ​ละแอฟริกาเหนือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทำ​ให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้ถึ​งแรงผลักดันที่ทำให้เยาวชนท​ั้งหลายกล้าที่จะลุกขึ้นมาเ​พื่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านข​องสังคมและ สิทธิมนุษยชน

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเชิญเยาวชน เข้าร่วมแบ่งปันและพูดคุยเก​ี่ยวกับบทบาทของเยาวชนกับกา​รสร้างความแตกต่างในด้านสัง​คมและสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานของแ​อมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ที่กำลังมีการรณรงค์อยู่ทั่​วโลกในขณะนี้

ประเด็นของการพูดคุยจะเน้นเ​หตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภ​าคตะวันออกกลางและแอฟริกาเห​นือเป็นหลัก จากนั้นจึงนำมาสู่การพูดคุย​ถึงประเด็นของประเทศไทยกับก​ารสนับสนุนบทบาทของเยาวชนกั​บการสร้างความเปลี่ยนแปลงใน​เรื่องดังกล่าว โดยมีวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยน​ในครั้งนี้ด้วย 2 ท่าน คือ
คุณประทับจิตร นีละไพจิตร, มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภ​าพ (The Justice for Peace Foundation-JPF)
และคุณ อาเต็ฟ โซ๊ะโก, ประธานเครือข่ายเยาวชนนักศึ​กษาเพื่อพิทักษ์ประชาชน

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอี​ยดเพิ่มเติมได้ที่ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 02 513 8745, 02 513 8754
จองที่นั่งล่วงหน้าโดยการส่​งรายละเอียดชื่อ เบอร์โทรศัพท์และองค์กรสังก​ัดที่อีเมล์ [email protected]

*กิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ*