กฎหมายฮาเฮ : ไม่เลือกตั้งแล้วจะเสียสิทธิอะไรบ้าง

กฎหมายฮาเฮ : ไม่เลือกตั้งแล้วจะเสียสิทธิอะไรบ้าง

เมื่อ 9 มิ.ย. 2554

เหลือเวลาอีกไม่กี่วันเท่านั้นก็จะถึงวันเลือกตั้งแล้ว หลายคนก็มีตัวเลือกไว้ในใจแล้ว แต่ก็อีกหลายคนที่ยังนึกไม่ออกว่าจะเลือกใครดี

กฎหมายฮาเฮ ในตอนนี้ จึงเสนอเรื่อง ไม่เลือกตั้งแล้วจะเสียสิทธิอะไรบ้าง


เป็นที่เข้าใจของคนทั้งหลายว่าหากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วจะต้อง “เสียสิทธิ” แล้วสิทธิที่จะเสียนั้นคืออะไรบ้าง


รัฐธรรมนูญทั้งปี 2540 และ 2550 บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของชนชาวไทยทุกคนต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับสอง) พ.ศ. 2542 มาตรา 23 กำหนดไว้ว่าผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่มีเหตุอันควรต้องเสียสิทธิต่างๆ มากมาย


ตัวอย่างเช่้น สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งส.ส. ส.ว. หรือผู้บริหารท้องถิ่น สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส. ส.ว. หรือผู้บริหารท้องถิ่น สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายให้รัฐสภาพิจารณา สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคล สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น ฯลฯ


แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ยกเลิกไปแล้วพร้อมกับการยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2540 และปัจจุบันได้มีการประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่แทน คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ซึ่งในมาตรา 26 บัญญัติถึงการเสียสิทธิหากไม่ไปเลือกตั้งไว้เพียง

  1. สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
  2. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
  3. สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

 

ฉะนั้นตามกฎหมายปัจจุบันแล้ว หากไม่ได้ไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเท่านั้น นอกนั้นก็ยังมีสิทธิดังเดิม เช่น ยังสามารถเซ็นชื่อเสนอกฎหมายได้นะครับ
แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของพวกเราชนชาวไทยทุกคนที่จะเลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศตามระบอบประชาธิปไตย เราทุกคนอย่าลืมไปเลือกตั้งนะครับ เผื่อโอกาสหน้าเราจะสมัคร ส.ส. แต่ถูกตัดสิทธิ แล้วจะหาว่าไม่เตือนนะครับ


 
กฎหมายอย่างนี้........มีด้วยหรือนี่


ที่มาภาพ : alancleaver_2000