Laws Monitoring

พรรคอนาคตใหม่เตรียมเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารในการประชุมสภาสมัยหน้า ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 อย่างน้อย 2 ฉบับ เปลี่ยนระบบ “เกณฑ์ทหาร” เป็นระบบ “สมัครใจ” ระบุชัดเจนว่าการฝึกทหารต้องยึดหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พร้อมให้เงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ ในช่วงฝึกและเมื่อฝึกเสร็จ  
Fake News
กระแสความเป็นห่วงเป็นใยต่อการแพร่หลายของ ข่าวปลอม หรือ FakeNewsมาพร้อมกับอิทธิพลของโซเชียลมีเดีย แต่หากการบังคับใช้กฎหมายตกอยู่ในมือของขั้วอำนาจทางการเมือง ข้ออ้างว่า "ต่อต้านข่าวปลอม" อาจกลายเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตก็เป็นได้
personal data
สำหรับผู้ประกอบการที่เคยเก็บข้อมูลของลูกค้า ลูกจ้าง ผู้มาติดต่อ หรือเคยนำข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาการขาย กำลังต้องเตรียมปรับตัวใหญ่ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่เพิ่งประกาศใช้ โดยหลัก คือ การเก็บข้อมูลทุกครั้งต้องขอความยินยอมเป็นหนังสือ โดยต้องแจ้งรายละเอียดและสิทธิของเจ้าของข้อมูลให้ถูกต้อง
personal data
พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาโดย สนช. ในช่วงโค้งสุดท้าย เป็นกฎหมายที่ประชาชนเฝ้ารอมานานเพื่อจะได้ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ได้อย่างสบายใจมากขึ้น แต่ร่างฉบับที่ผ่านในยุคของรัฐบาลทหารกลับเขียนข้อยกเว้นไว้กว้างขวางจนแทบจะไม่เหลือที่ใช้เพื่อคุ้มครองข้อมูลจริงๆ โดยเฉพาะการยกเว้นไม่คุ้มครองข้อมูลในกิจการของหน่วยงานรัฐ
9 กรกฎาคม 2562 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 9/2562 ยกเลิกบรรดาประกาศและคำสั่งคสช. และคำสั่งหัวหน้าคสช. อย่างน้อย 70 ฉบับ และแก้ไขอีก 2 ฉบับ ซึ่งคำสั่งนี้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกฎหมายที่ภาคประชาชนเสนอต่อสภาให้พิจารณายกเลิกอย่างน้อย 13 ฉบับ
เป็นเวลา 3 ปีเศษแล้วที่สังคมไทยต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ชุมนุมฯ ซึ่งออกโดยสนช. สภาที่มาจากการแต่งตั้งโดยคสช. โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวได้กลายเป็นเครืองมือสำคัญของเจ้าหน้าที่รัฐในการเข้ามา"จำกัดและแทรกแซง" การใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยเฉพาะมาตรา19 (5) ที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้"ดุลยพินิจ" วางเงื่อนในการชุมนุมจนกลายเป็นการลดทอนคุณค่าของการใช้เสรีภาพในการชุมนุม
Cannabis Act
แม้จะมี พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่ ที่อนุญาตให้ปลูกและใช้กัญชาในการรักษาคนป่วยได้ แต่การใช้กัญชาก็เป็นไปอย่าง 'กระจุกตัว' และมีข้อจำกัดแก่บรรดาแพทย์ทางเลือกว่า พวกเขาต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้น ทำให้การแปรรูปสารสกัดกัญชาเพื่อนำมารักษาโรคเป็นไปอย่างจำกัด และไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่สามารถใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคได้
surveillance laws
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เป็นกฎหมายหลักที่ให้อำนาจรัฐ "สอดส่อง" โลกออนไลน์ ซึ่งก็ให้อำนาจไว้มากมายแล้ว แต่เมื่อมีกฎหมายฉบับอื่นๆ ออกตามมา ก็ให้อำนาจเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 3 ฉบับ ในกรณีหนึ่งๆ เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐต้องการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน ก็มีทางเลือกให้หยิบไปใช้ได้หลายช่องทาง 
เนื้อหาบทความดังกล่าวได้รับอนุญาตจาก ดร.ภูมิ ภูมิรัตน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ให้เผยแพร่ได้ในฐานะความเห็นส่วนตัว ซึ่งทาง iLaw เห็นว่าบทความดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจ ตีความ ร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
เหลือเวลาอีก 24 วัน จะถึงวันเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 แต่ทว่า สนช. สภาแต่งตั้งของ คสช. ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันในการเห็นชอบกฎหมาย ในขณะที่ภาคประชาชนเรียกร้องให้ สนช. ยุติการพิจารณากฎหมายเพื่อรอให้มีสภาที่มาจากการเลือกตั้ง รวมถึงรอให้บรรยากาศทางกาศเมืองอยู่ในสภาวะปกติเสียก่อน