Laws Monitoring

ใครออกกฎหมาย? 5: ข้าราชการยึดอำนาจออกกฎหมาย ร่างเอง-โหวตเอง-ได้ประโยชน์เอง
สมาชิก สนช. จำนวน 89% เคยเป็นข้าราชการ หรือทำงานในหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ สองปีกว่าของการออกกฎหมายมีกฎหมายจำนวนมากให้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมกับราชการ และมีเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนมากเข้าควบคุมกระบวนการการออกกฎหมายตั้งแต่ตั้นจนจบ 
ไอลอว์ ค้นหาข้อมูลการแสดงตนเพื่อลงลงมติของสมาชิก สนช. จำนวน 8 คน โดยเลือกรอบระยะเวลา 2 รอบ (180 วัน) ของปี 2559 ว่าลงมติเกินกว่าหนึ่งในสามของแต่ละรอบระยะเวลาหรือไม่ พบว่า มีถึง 7 คน ที่ลงมติไม่เกินกว่าหนึ่งในสามของการลงมติในแต่ละรอบ
ใครออกกฎหมาย? 3: ค้านไม่ต้อง-เห็นชอบครับ! สนช. 90% ไม่แตกแถว
ตลอดสองปีกว่า สนช.ผ่านร่างพ.ร.บ.อย่างน้อย 214 ฉบับ ผลการลงมติร่างกฎหมายฉบับต่างๆ จะผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกิน 90% ทุกฉบับ ใน ร่างพ.ร.บ.ที่สังคมมีการถกเถียงกันอย่างแพร่หลาย ก็พบว่าไม่มีร่างพ.ร.บ.ฉบับไหน ที่เสียงข้างมากจะมีมติไม่เห็นชอบเลย 
ใครออกกฎหมาย? 2: ส่องสนช. ‘สภาอาวุโส’ วัยหลังเกษียณ 75% พบแก่สุด 92 ปี อ่อนสุด 5
สมาชิก สนช. จำนวน 250 คน พบว่าอายุเฉลียของทั้งสภาอยู่ที่ 64 ปี ขณะที่คนวัยเกษียณ หรืออายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวน 185 คน หรือคิดเป็น 75% ของทั้งสภา หากแบ่งตามเพศกำเนิด เป็นเพศชาย 238 คน และเพศหญิง 12 คน เรียกว่าผู้ชายครอบครองพื้นที่ของสภาถึง 95% 
ใครออกกฎหมาย? 1: "สภาทหาร-สภาผลประโยชน์" เมื่อคนใกล้ชิดผู้นำประเทศอยู่เต็มสนช.
สมาชิกสนช. 250 คน ถูกแต่งตั้งจากหัวหน้า คสช. จำนวนเกินครึ่งของสภาเป็นทหาร และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ คสช. ทั้งในฐานะเพื่อนร่วมรุ่น ผู้บังคับบัญชา และเครือญาติ 
Media Camera
สื่อมวลชนในยุคข้อมูลข่าวสารเป็นจำเลยของปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย ข้อเสนอจาก สปท. รอบนี้ขอให้จัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ สื่อทุกแห่งต้องจดทะเบียน กำหนดมาตรฐานกลางเรื่องจริยธรรมของสื่อมวลชนใช้กับสื่อทุกแห่ง และให้มีกลไกร้องเรียนลงโทษ
Interim Constitution 2007
สองปีกว่า หลังรัฐประหาร รธน.ชั่วคราว'57 ถูกแก้ไขสี่ครั้ง ประเด็นสำคัญ จัดให้มีประชามติร่างรธน.ใหม่, ให้นับเสียงเฉพาะผู้ที่ออกมาใช้สิทธิประชามติเท่านั้น, ให้เพิ่มสนช.อีก 30 คน โดยรับนายทหารเกษียณและเลื่อนขั้นเป็นส่วนใหญ่ และเปิดช่องแก้ไขร่างรธน.ตามพระราชทานข้อสังเกต
Contract Farming
ว่ากันว่า ร่าง พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญาฯ จะนำความหวังใหม่มาสู่เกษตรกรที่อยู่ในระบบเกษตรพันธสัญญา แต่ทว่า ความหวังครั้งนี้จะเป็นจริงได้หรือไม่ และยังมีอะไรต้องทำต่อ เราจึงขอความเห็นจากสองนักวิชาการอย่าง ไพสิฐ พานิชย์กุล และ เขมชาติ ตนมุญ เพื่อไขข้อข้องใจเรื่องดังกล่าว
Computer Head
NLA passed a revision to the Computer Crimes Act on 16 December, 2016 in a 168-0 vote. The law will come into effect with a lot of concerns from internet users. This shows unambiguously intention of the junta to silence dissenters and to curb freedom of expression.  
cigaratte
ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ กำหนดอายุคนซื้อใหม่จาก 18 ปี เป็น 20 ปี และห้ามจำหน่ายบุหรี่แยกมวน หวังลดนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเยาวชน แก้คำนิยามให้ครอบคลุมบารากุ และบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งการป้องกันการสื่อสารตลาดเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชน