Laws Monitoring

Angel Ornaizations2
กฎหมาย ป.ป.ช. ใหม่เริ่มใช้บังคับแล้ว วางโครงสร้างใหม่แทนกฎหมายเดิมทั้งหมด หวังเพิ่มประสิทธิภาพการเอาคนทุจริตมาคติดคุก โดยเพิ่มอำนาจแสวงหาข้อเท็จจริงให้ ป.ป.ช. ลดภาระงาน ให้ ป.ป.ช. ทำแต่คดีใหญ่ และกำหนดเวลาบีบให้ ป.ป.ช. ต้องสั่งคดีภายในสองปี
Angel Organization
กฎหมาย ป.ป.ช. ใหม่เริ่มใช้บังคับแล้ว วางโครงสร้างการปราบทุจริตแทนกฎหมายเดิมทั้งหมด เพิ่มอำนาจใหม่ที่อาจมีผลเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ออกแบบการคัดสรรทั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ให้เป็นทีมงานคุณสมบัติสูง โปร่งใสถูกตรวจสอบได้ เปรียบดัง “เทวดา”
Court of Justice
การยื่นถอดถอน ชำนาญ รวิวรรณพงษ์ “กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม” ทำให้สังคมได้รู้จักชื่อของ "คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม"  หรือ ก.ต. มากขึ้น ก.ต. เป็นหนึ่งในสามองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่บริหารงานของศาลยุติธรรม และ สนช. กำลังพิจารณาแก้ไขที่มาของ ก.ต. ซึ่งจะทำให้ผู้พิพากษาเป็นผู้เลือกเองทั้งหมด
District Representative of Bangkok
ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เป็นกฎหมายที่กำลังจัดทำเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งท้องถิ่น ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวเป็นที่จับตามองภายหลังมีข้อเสนอยุบสภาเขตกรุงเทพฯ (ส.ข.) สภาที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งมีความกังวลว่าจะสวนทางกับการกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มให้กับประชาชน  
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2560: กฎหมายใหม่แต่ยังถูกใช้ปิดปากเหมือนเดิม
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 แก้ไขใหม่เพื่อป้องกันการนำ พ.ร.บ.คอมฯ มาใช้ฟ้องหมิ่นประมาทกับประชาชน แต่ยังถูกนำมาใช้ดำเนินคดีกับประชาชนเหมือนเดิม โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล  
ร่าง พ.ร.บ.สภาพัฒน์ เป็นร่างที่พัฒนาต่อยอดมาจาก ร่าง พ.ร.บ.พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. ตั้งแต่ 16 มกราคม 2561 ก่อนจะแก้ไขเพิ่มเติมและ “กลายร่าง” มาเป็นร่าง พ.ร.บ.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สมาชิก สนช.36 คน ขอเข้าชื่อเสนอแก้ไข พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. ประเด็น “ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ สนช. การเสนอแก้ไขครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก กกต. ชุดปัจจุบัน ประกาศรายชื่อผู้ตรวจการฯ  616 คน ซึ่งหาก สนช. แก้ไขสำเร็จจะมีผลให้ผู้ตรวจการฯ ชุดแรกต้องสิ้นสุดการทำหน้าที่ลง
สนช. เห็นชอบ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ รวมแล้วสี่ฉบับ และร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ ฉบับที่ห้า กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา นอกจากนี้ สนช. ยังมีมติเห็นชอบ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำฯ รวมทั้งหมดสามฉบับด้วยกัน ตลอดสี่ปี สนช. ไฟเขียวงบประมาณให้ คสช. เป็นวงเงินทั้งสิ้น 14 ล้านล้านบาท โดยอนุมัติผ่านกฎหมายจำนวนแปดฉบับ
สมาชิก สนช. มาจากการแต่งตั้งโดย คสช. ดังนั้นจึงเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารที่มาทำหน้าที่คัดเลือกคนเข้าไปอยู่ในองค์กรอิสระที่ควรจะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจของ คสช. สี่ปีที่ผ่านมา สนช. ได้ลงมติเห็นชอบเพื่อคัดเลือกคนที่ คสช. ไว้ใจเข้าไปดำรงตำแหน่งสำคัญๆ 60 ตำแหน่ง 
ลักษณะที่โดดเด่นของ สนช. คือเป็นเครื่องจักรผลิตกฎหมายจำนวนมากให้กับ คสช. ภายในระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมา สนช. เห็นชอบกฎหมายไปแล้วไม่ต่ำกว่า 298 ฉบับ จนเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจของบรรดาสมาชิก สนช. และรัฐบาล คสช. ซึ่งตลอดระยะเวลาการทำงานของ สนช. ยังไม่พบว่ามีร่างกฎหมายฉบับใดที่จะถูกปัดตกไป