Laws Monitoring

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นัดประชุมให้ความเห็นชอบผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ หลัง กกต. ชุดเก่าถูก 'เซ็ตซีโร่' หรือถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 แต่ตลอดกระบวนการสรรหา คสช. พยายามเข้ามามีบทบาทกับองค์กรอิสระ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอยู่หลายครั้ง
ร่างพ.ร.บ.ทั้ง 5 ฉบับ เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการตุลาการและกรรมการในองค์กรอิสระ โดยจ่ายเงินเดือนย้อนหลังให้แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการองค์กรอิสระด้วย  ทั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 9 ธันวาคม 2557 เรื่อง การยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ     
สนช. เห็นชอบเงินงบประมาณ 3 ล้านล้านบาท ให้รัฐบาล คสช. - งบกลาโหมติดท็อป 5
7 มิถุนายน 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนัดพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งตั้งวงเงินงบประมาณไว้สูงถึง 3 ล้านล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากวงเงินงบประมาณปี 2561 ประมาณ 1 แสนล้านบาท โดย สนช. มีมติรับหลักการ 197 เสียง งดออกเสียง 3 เสียงจากจำนวนผู้ร่วมประชุม 200 คน
anti-corruption logo
เพื่อปฏิรูปการปราบปรามทุจริต คสช. แก้กฎหมาย ป.ป.ช. ไปสามรอบ รอบแรกโดยออกเป็นประกาศ คสช. ส่วนอีกสองรอบผ่านทาง สนช. แต่สุดท้ายเมื่อปี 2560 ก็ต้องเขียนกฎหมาย ป.ป.ช. กันใหม่ทั้งฉบับตามรัฐธรรมนูญใหม่ สิ่งที่แก้ไขกันไปบางอย่างก็ยังเหลืออยู่ แต่บางอย่างกลับหายไปเลย
Military Income
สี่ปีภายใต้ คสช. สนช.ที่มีทหารอยู่ 145 อนุมัติ “ขึ้นเงินเดือนทหาร” สามครั้ง ท่ามกลางปัญหาอุปสรรคจากเศรษฐกิจ ที่พบว่า ประชาชนไม่พอใจผลงานและเป็นสิ่งที่อยากให้ คสช. เร่งแก้ไขมากที่สุด ไอลอว์ชวนจับตา สนช. ย้อนดูการอนุมัติขึ้นเงินเดือนทหารในแต่ละครั้ง 
พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง, สนช., ประชานิยม, งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี
19 เมษายน 2561 ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เป็นกฎหมายแล้ว ซึ่งจะผลต่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2562 โดยกฎหมายฉบับนี้มีหลักการสำคัญอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ ห้ามประชานิยม ต้องมีแผนการคลังระยะปานกลาง และร้อยละ 20 ของเงินงบประมาณต้องตั้งเป็นงบลงทุน ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษตั้งแต่โทษทางปกครองถึงส่ง ปปช. วินิจฉัย
NLA overturn NBTC candidates
ผลการประชุมลับเพื่อลงมติเลือก กรรมการ กสทช. ชุดใหม่ของ สนช. คือ ที่ประชุม สนช. ลงมติไม่เห็นชอบผู้สมัครกรรมการ กสทช. ทั้งหมด 14 คน การลงมติของ สนช. ครั้งนี้เท่ากับเป็นการคว่ำการคัดเลือกของ คณะกรรมการสรรหา กสทช. และจะต้องเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่
stack paper
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ฉบับปัจจุบัน ใช้มากว่า 20 ปี และกำลังถูกเสนอให้แก้ไขปรับปรุง แม้หลายประเด็นมุ่งคุ้มครองการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนมากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อกังวลเรื่องกรรมการที่มาจากปลัดทุกกระทรวง และเรื่องเอกสารลับที่อาจไม่ถูกเก็บเป็นประวัติศาสตร์ 
NLA
วันที่ 22 มีนาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ… เป็นครั้งที่ 6 ออกไปอีก 60 วัน ทำให้กฎหมายดังกล่าวถูกเลื่อนการพิจารณาออกไปนานกว่า 1 ปีแล้ว นับตั้งแต่สนช.มีมติรับหลักการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ กมธ. ผู้รับผิดชอบร่างอ้างเหตุว่า ต้องการพิจารณากฎหมายอย่างรอบคอบ ประกอบกับที่ผ่านมามีเอกชนให้ความเห็นในเชิงคัดค้าน อย่างไรก็ดี  วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันกฎหมายบังคับใช้แน่ปี 2562 ย้ำ ขยายเวลาเพื่อพิจารณาลดภาษีให้เอกชนบางราย 
ในรอบสี่ปีของของรัฐบาล คสช. สนช. ได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณฯ รวมทั้งสิ้นสามฉบับ ซึ่งเป็นการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมรวมเป็นเงินจำนวน 399,000,000,000 บาท โดยการพิจารณาทุกครั้งเป็นไปอย่างรวดเร็วภายในวันเดียว