Laws Monitoring

Border Measure
FTA Watch กระตุ้นเรียกร้องสังคมให้จับตา ความพยายามผลักดันร่างพ.ร.บ.ศุลกากรโดยสนช. ซึ่งให้อำนาจเต็มแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรในการตรวจยึดสินค้าขาเข้า ทั้งที่สินค้าบางประเภทต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานช่วยกันตรวจสอบ หวั่นกระทบสิทธิเข้าถึงยา