Laws Monitoring

้homeless Act
ผลการพัฒนาที่เน้นเศรษฐกิจภาคเมือง ทำให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของคนชนบทคนจำนวนมาก ขณะคนเมืองจำนวนไม่น้อยก็ปรับตัวไม่ได้จากการพัฒนา คนเหล่านี้มุ่งหน้าออกจากบ้านด้วยจุดประสงค์ต่างกัน และถูกมองว่ามีปัญหา สนช.จึงออกกฎหมายคนไร้ที่พึ่ง เพื่อดูแลคนกลุ่มนี้แต่จะช่วยให้คนกลุ่มนี้มีชีวิตดีขึ้นหรือไม่? 
cinema copy right
ที่ผ่านมากฎหมายลิขสิทธิ์ปรากฎช่องโหว่มาโดยตลอด ครั้งนี้คณะรัฐมนตรี นำโดยกระทรวงพาณิชย์เสนอให้สนช.พิจารณาอย่างจริงจัง โดยการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งนี้มีโทษปรับสูงสุดถึงแปดแสนบาท
medicine
ระหว่างหยิบยาเข้าปากแล้วดื่มน้ำตามมากๆ เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่า ยานี้ถูกผลิตโดยใคร มีส่วนผสมอะไร เชื่อถือได้แค่ไหน และยานี้จะไปช่วยรักษาหรือทำให้อาการเรายิ่งแย่เกินเยียวยา... ร่าง พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรมนี้จึงไม่เพียงส่งผลกระทบแก่แวดวงผู้ประกอบอาชีพเภสัชกรเท่านั้น หากแต่หมายรวมถึงเราทุกคน
Land Act
ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดให้ต่อไปนี้ ทุกหลังคาเรือนจะต้องจ่ายภาษีให้แก่รัฐ iLaw ชวนมาทำความรู้จักกับภาษีตัวใหม่ ที่ไม่ใหม่เสียที่เดียวที่จะส่งผลสะเทือนในวงกว้าง และเป็นความหวังในการลดความเหลื่อมล้ำของรัฐบาลภายใต้ คสช.  
Investment
ยามที่ สนช. พิจารณาและออกกฎหมายอย่างรวดเร็ว การแก้ไขกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สังคมสนใจ โดยเฉพาะความหมายของ "คนต่างด้าว" ซึ่งแก้กันหลายรอบแล้ว เพราะผูกพันกับเรื่องเศรษฐกิจ การลงทุน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย
Super star tax
รู้จักกับกฎหมาย "เก็บภาษีดารา" หรือชื่อจริงๆ ว่า พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ว่าด้วยมาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ที่มุ่งอุดช่องว่างการเลี่ยงภาษีโดยการตั้ง "คณะบุคคล" ขึ้นมาถือรายได้แทน
tax law
ร่างพ.ร.บ.แก้ไขประมวลรัษฎากร มาตรา 63 มีความน่าสนใจที่ สนช.พิจารณาร่างนี้ผ่านสามวาระรวดภายในวันเดียว ร่างนี้แก้ไขมาตรา 63 เพียงมาตราเดียว และผลของการแก้ไขก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิทธิหน้าที่ในทางปฏิบัติมากนัก จึงอาจเป็นเหตุให้ผ่านได้อย่างรวดเร็ว
Privacy Act
สิทธิส่วนบุคคล เป็นสิทธิพื้นฐานทั่วไปของมนุษย์ที่ต้องได้รับความคุ้มครอง ในกรณีประเทศไทยไม่เคยมีกฎหมายที่ใช้คุ้มครองสิทธิในด้านนี้เป็นการเฉพาะมาก่อน ดังนั้นเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้หยิบยกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาพิจารณาจึงเป็นที่จับตาว่า หน้าตาของกฎหมายจะเป็นอย่างไร
National-Anti-Corruption-Commission-in-power
รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ให้อำนาจองค์กรที่รักษาการตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ สามารถยื่นเสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายของตนเอง ล่าสุด ป.ป.ช.เสนอแก้ไขในหลายประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อทำให้ตนสามารถปราบคอร์รัปชั่นได้ดีขึ้น อย่างไรก็ดีร่างนี้ก็ยังมีข้อถกเถียงในหลายประเด็น เขาเถียงอะไรกัน?
Legislative Process
เป็นที่รู้กันว่า สนช.มีหน้าที่ออกกฏหมาย แต่รู้กันหรือไม่ ใครสามารถเสนอร่างกฏหมายได้บ้าง เขาออกกฏหมายกันอย่างไร นอกจากนี้คนพวกนี้เขาคือใครมาจากไหนกันบ้าง?